Hysbysiad Preifatrwydd a Siarter Cwsmer / Privacy Notice & Customer Charter

Hysbysiad Preifatrwydd

Bydd yr holl wybodaeth yr ydych chi’n ei darparu i Cywain cael ei phrosesu a’i rheoli’n unol â’n rhwymedigaethau dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol.
 
Llywodraeth Cymru fydd y Rheolydd Data ar gyfer y data personol a ddarparwch ar holl ffurflenni prosiect Cywain. Caiff y data a gesglir ei ddefnyddio i brosesu eich cais ar gyfer y cynllun hwn ac i benderfynu pa mor gymwys ydych chi i fanteisio ar wasanaethau. Bydd yr holl fanylion a ddarperir yn cael eu cadw’n ddiogel yng nghronfa ddata Cywain Llywodraeth Cymru. Bydd eich manylion yn cael eu cadw’n unol â pholisi cadw’r Comisiwn Ewropeaidd.
 
Dim ond y contractwyr sy’n darparu Rhaglen Cywain fydd yn cael mynediad at y data, a bydd eu his gontractwyr a’u sefydliadau partner yn gallu cael mynediad at ddata penodol sy’n angenrheidiol ar gyfer darparu ein gwasanaethau ar eich cyfer chi.
 
Bydd eich manylion hefyd yn cael eu rhannu gydag adrannau Archwilio, Gwerthuswyr Prosiect a Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi at ddibenion ymchwil a dadansoddi ystadegau. Bydd unrhyw adroddiadau neu ddadansoddiadau’n cael eu cyhoeddi’n ddienw.
 
Mae rhestr lawn o’r adrannau a’r sefydliadau a allai gael mynediad at y data, a’n rhesymau dros rannu’r data gyda nhw, ar gael yn yr Hysbysiad Preifatrwydd Llawn sydd ar y wefan. Gellir anfon yr hysbysiad atoch drwy’r post os nad oes gennych fynediad i’r we.
 
www.menterabusnes.co.uk/cywain/data

Siarter Cwsmer

Uchelgais Cywain yw trosglwyddo gwybodaeth a darparu ymyraethau sydd yn ysgogi twf economaidd, yn cefnogi cynaladwyedd cymunedau gwledig ac sydd yn cyfrannu at ddatblygu’r farchnad ar gyfer cynnyrch cynradd Cymreig.
 
Beth allwch ddisgwyl gennym ni:
Mae’n flaenoriaeth ein bod yn trin cleientiaid yn deg, gyda gonestrwydd a pharch, gan hefyd sicrhau ein bod yn ymatebol i’r anghenion busnes yr ydych wedi eu nodi.
 
Bydd hyn yn cynnwys:
 • Datblygu cynllun i helpu blaenoriaethu ac ymdrin gyda materion busnes allweddol
 • Eich grymuso i gymryd perchnogaeth o’ch gwaith
 • Sicrhau cyfrinachedd a pharch proffesiynol o’ch preifatrwydd drwy beidio datgelu manylion eich prosiect na gwybodaeth fasnachol i unrhyw drydydd parti heb eich caniatâd.
 
Beth yr ydym yn disgwyl ganddoch chi:
Rydym yn disgwyl y byddwch hefyd yn trin ein cynrychiolwyr gyda’r un cwrteisi, parch a thegwch. Ni fydd unrhyw ymddygiad annerbyniol megis aflonyddu, bygythiadau nag ymosodiadau yn cael eu goddef a byddant yn arwain at eich diarddel o’r rhaglen.
 
Fel ein cleientiaid, hoffem i chi gael y canlyniadau gorau posib o’r rhaglen. Rydym yn disgwyl gweld eich ymrwymiad drwy’r canlynol:
 • Mynychu gweithdai a chyfarfodydd yn brydlon, gan adael i ni wybod o flaen llaw os nad allwch fod yno.
 • Gofyn cwestiynau .
 • Cymryd cyfrifoldeb a pheidio dibynnu ar fentoriaid i wneud y gwaith ar eich rhan.
 • Bod yn rhagweithiol trwy gysylltu â’r mentor os ydych yn teimlo nad ydynt yn gweithio i’r cyflymder rydych yn ei ddisgwyl, neu os oes gennych urhyw bryderon.
 • Ein cynorthwyo i wella’r rhaglen drwy ddarparu adborth agored a didwyll pan yr ydym yn gofyn i chi gwblhau holiaduron.
 • Darparu’r ddogfennaeth addas i sicrhau cyfranogiad, yn ogystal ag i brofi’r allbynnau a gyflawnwyd.
 • Ymateb yn barchus ac yn brydlon i geisiadau am wybodaeth
 • bellach.

 

Privacy Policy

All the information you provide to Cywain will be processed and managed in accordance with our obligations and duties under the General Data Protection Regulation.
 
The Welsh Government will be the Data Controller for the personal data you provide on all Cywain project forms. The data collected will be used for the purpose of processing and determining your Cywain Registration & Eligibility for services. All details provided will be held securely on the Welsh Government’s Cywain database. Your details will be kept in line with the European Commission retention policy.
 
Only contractors delivering the Cywain Programme will have access to the data, with their sub-contractors and their partner organisations accessing limited data required for the purpose of delivering our services to you.
 
Your details will also be shared with Audit departments, Programme Evaluators and with Knowledge and Analytical
Services for research and statistical analysis purposes. Any publicised reports or analysis will be anonymised.
 
A full list of other departments and organisations that may have access to the data, and our reasons for sharing it
with them, can be found in the Full Privacy Notice which is available on the website. This can be sent to you if you do not have access to the internet.
 
www.menterabusnes.co.uk/cywain/data
 

Customer Charter

Cywain strives to provide knowledge transfer and interventions that will drive economic growth, support the
sustainability of rural communities and contribute to market development for Welsh primary produce.
 
What you can expect from us:
It is our priority to treat clients fairly, honestly and with respect, while also being responsive to the business needs that you have identified. This will include:
 • Developing a plan to help address and prioritise key business issues
 • Empowering you to take ownership for your work
 • Ensuring professional confidentiality and respect your privacy by not disclosing your project details or commercial information with any third party without your permission
 
What we expect from you:
We expect that you will also treat our representatives with the same courtesy, respect and fairness. Unacceptable
behaviour such as harassment, threats or assaults will not be tolerated and will result in omission from the programme.
 
As our client, we want you to get the best outcomes from the programme. We expect you to show commitment by:
 
 • Attending workshops and meetings on time and letting us know in advance if you can’t be there.
 • Asking questions.
 • Taking responsibility and not relying on mentors to do the work for you.
 • Being proactive in contacting the mentor if you feel they are not working to the pace you expect, or if you have any concerns.
 • Assisting with improving the programme by providing open and honest feedback when we ask you to complete questionnaires.
 • Providing the necessary documentation to secure participation, as well as to evidence the outcomes
 • achieved.
 • To respond respectfully and in a timely manner to requests for further information.