Dyddiad Cau: 24 Ionawr 2020
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Aberystwyth
Adran: Gwledig
Cyflog: £26,300-£28,959
Gradd: 4
Rheolwr: Rheolwr Gwasanaethau / Services Manager
Cytundeb: Llawn amser / Full time
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Elliw Hughes
07772 694116

Swyddog y Ganolfan Wasanaeth

Cyswllt Ffermio

 

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru,  gyda rhaglen lawn o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw canolbwyntio ar yr elfen fusnes gan  wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

 

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 

Nod y Rôl

 

I sicrhau gweithrediad effeithiol Canolfan Wasanaeth Cyswllt Ffermio o ddydd o ddydd, gan sicrhau fod gweithdrefnau a systemau rheoli’r Ganolfan Wasanaeth yn rhedeg yn llyfn bob amser trwy fonitro rheolaidd. Bydd hyn yn cynnwys cyfrifoldeb am wirio’r systemau yn gyson a sicrhau defnydd manwl gywir gan staff y Ganolfan Wasanaeth trwy ddarparu hyfforddiant yn ôl yr angen.  

 

Prif Gyfrifoldebau

 
 • Cefnogi’r Rheolwyr wrth redeg y Ganolfan Wasanaeth o ddydd i ddydd

 • Gweithio fel pwynt cyswllt i gwsmeriaid sydd eisiau defnyddio gwasanaethau Cyswllt Ffermio a sicrhau yr ymdrinnir â phob ymholiad

 • Cofrestru neu ddilysu manylion y cwsmer i sicrhau eu bod yn gymwys i dderbyn gwasanaethau drwy’r systemau

 • Mewnbynnu data’n gywir a delio gyda materion yn ymwneud â’r systemau yn hyderus

 • Sicrhau effeithiolrwydd y Ganolfan Wasanaeth drwy ddarparu hyfforddiant ar y system i’r tîm yn ôl yr angen

 • Gweithio’n agos gyda’r Rheolwyr i fonitro cywirdeb

 • Datblygu dealltwriaeth eang o'r system a gallu echdynnu data a chreu adroddiadau ar gais Rheolwyr

 • Bod yn bwynt cyswllt cyntaf yn y Ganolfan Wasanaeth ar faterion yn ymwneud â’r Rhaglen Ddysgu a Datblygu Gydol Oes

 • Prosesu ceisiadau a chyhoeddi’r cymeradwyaethau ar gyfer rhai o weithgareddau’r Rhaglen Trosglwyddo Gwybodaeth, ond yn bennaf ar gyfer Rhaglen Ddysgu a Datblygu Gydol Oes

 • Hybu holl wasanaethau Cyswllt Ffermio, gan ddarparu gwybodaeth ragorol am y rhaglen ar lefel leol, ranbarthol a chenedlaethol i arwain cwsmeriaid drwy’r prosesau perthnasol

 • Bod yn gyfrifol am greu, cydlynu a gweithredu systemau a phrosesau effeithiol yn unol â gofynion Archwilio perthnasol

 • Monitro, adolygu ac adrodd am ganlyniadau’r systemauyn amserol ac yn gywir i’r Rheolwr Gwasanaethau yn unol â gofynion contractau Llywodraeth Cymru

 • Bod yn bwynt cyswllt i Lantra gydag ymholiadau cleientiaid

 

Arall

 • Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch

 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill fel y bo’n ofynnol

 • Cynrychioli Menter a Busnes fel y bo’n ofynnol

 

Sgiliau a Phrofiad

 

Hanfodol

 • Addysg hyd o leiaf NVQ lefel 3, neu gymhwyster cyfatebol, a/neu brofiad dangosadwy mewn maes perthnasol

 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol rhagorol

 • Sgiliau da mewn trefnu, cydgysylltu a rheoli amser a sgiliau gweinyddol cyffredinol rhagorol

 • Sgiliau technoleg gwybodaeth ragorol gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, yr e-bost a’r Rhyngrwyd

 • Sgiliau gwasanaeth y cwsmer rhagorol

 • Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol

 • Gallu gweithio i ddyddiadau tynn

 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog rhagorol (llafar ac ysgrifenedig)

 • Gallu cynnal cydweithrediad, ansawdd a chysondeb mewn prosesau gweinyddol drwy gydweithredu’n agos â gweddill y tîm a gyda sylw i fanylion

 • Profiad o gynhyrchu adroddiadau clir, cywir a manwl sy’n berthnasol i’r gynulleidfa

 • Brwdfrydig am waith yr Adran Wledig

 • Gallu ysgogi ei hun i weithio gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau i gyflawni ei amcanion a’i waith ei hun, gan ystyried anghenion y cwsmer

 • Gallu i gynhyrchu adroddiadau ansoddol a meintiol

 • Profiad o weithio tuag at dargedau, yn unigol ac yn rhan o dîm, gyda ffocws clir ar ansawdd.

 • Gallu i weithio’n annibynnol neu fel aelod o dîm

 • Profiad o weithio gyda cronfa ddata/system rheolaeth cleientiaid

 

Manteisiol

 • Profiad dangosadwy mewn rôl oruchwylio

 • Gwybodaeth am y Rhaglen Cyswllt Ffermio

 

Cyfweliadau

 

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar ddydd Llun, 27 Ionawr 2020. Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Lleoliad

Aberystwyth.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Elliw Hughes
07772 694116
elaine.davies@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 24 Ionawr 2020 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.