Dyddiad Cau: 27 Chwefror 2020
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Caerfyrddin, Meifod neu Llanelwy
Adran: Gwledig
Cyflog: £23,639 - £28,959
Gradd: 4
Rheolwr: Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu / Marketing and Communications Manager
Cytundeb: Rhan Amser / Part Time 60%
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Manon Llwyd
01248 660370

Swyddog Prawf Ddarllen Rhan Amser

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2023 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 

Nod y Rôl

Darparu gwasanaeth prawf ddarllen i raglen Cyswllt Ffermio. 

 

Prif Gyfrifoldebau

 • Prawf ddarllen copi’n gydwybodol, gan sicrhau bod unrhyw wallau neu ymholiadau am ramadeg, sillafu, atalnodi, arddull a/neu gywirdeb yn cael eu canfod a’u cywiro, yn ogystal â sicrhau darpariaeth a chyfathrebiad cyson brand Cyswllt Ffermio
 • Sicrhau cywirdeb cyhoeddiadau’r cynllun yn Gymraeg a Saesneg gan gynnwys deunyddiau sy’n cael eu cylchredeg i’r wasg
 • Gweithio’n agos gyda’r tîm marchnata a chyfieithydd y prosiect i sicrhau fod deunyddiau’n cael eu cynhyrchu’n gywir
 • Cadw at amserlen dynn
 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill yn ôl y galw
 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol

 • Addysg hyd at lefel gradd neu brofiad dangosadwy mewn maes perthnasol
 • Cywirdeb o’r radd flaenaf yn y Gymraeg a’r Saesneg
 • Sgiliau prawf ddarllen eithriadol
 • Sgiliau technoleg gwybodaeth rhagorol gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, yr e-bost a’r Rhyngrwyd
 • Profiad o waith prawf ddarllen
 • Sgiliau gweinyddol rhagorol
 • Sgiliau rhyngbersonol da
 • Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol
 • Gallu gweithio i ddyddiadau tynn
 • Gallu gweithio ar ei ben/ei phen ei hun yn ogystal ag o fewn tîm
 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog rhagorol (llafar ac ysgrifenedig)

 

Manteisiol

 • Gwybodaeth am y rhaglen Cyswllt Ffermio

 

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ei gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Manon Llwyd  manon.llwyd@menterabusnes.co.uk 01248 660370

  

Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes ym Mangor ar yr wythnos cychwyn, 2il Mawrth 2020, Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Lleoliad

Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Caerfyrddin, Meifod neu Llanelwy.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Manon Llwyd
01248 660370
manon.llwyd@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 27 Chwefror 2020 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.