Dyddiad Cau: 23 Tachwedd 2018
Lleoliad: Aberystwyth, Bangor, Caerdydd/Cardiff, Llanelwy/St Asaph neu/or Meifod
Adran: Datblygu Bwyd
Cyflog: 25,911 - 28,531
Gradd: 4
Rheolwr: Arweinydd Tm Canolog / Central Team Leader
Cytundeb: Ystyrir ceisiadau am swydd lawn neu ran amser (isafswm o 4 diwrnod yr wythnos/80%) / Applications for full or part-time working will be considered (at least 4 days per week/80%)
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â
Iestyn Gruffudd
02920 467412

Swyddog Marchnata (cyfnod mamolaeth)

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect yn niwydiant byrlymus bwyd a diod Cymru sy’n hollbwysig i dŵf yr economi Gymreig.

Yn dilyn datblygiad gyrfa o fewn y prosiect, mae Cywain yn chwilio am Swyddog Marchnata i ymuno a’r tîm dros gyfnod mamolaeth. 

 

Noder os gwelwch yn dda:  Mae'n angenrheidiol i ddeilydd y swydd siarad Cymraeg

 

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n darparu cefnogaeth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau micro a BBaCh sy’n gweithredu yn y sector bwyd a diod yng Nghymru. Rydym yn dechrau cyfnod newydd ac rydym wedi derbyn cyllid trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020 i ddarparu gwasanaeth diwygiedig. Mae cyllid y prosiect wedi cael ei gadarnhau tan Hydref 2022.

 

Darperir gwasanaethau i ddatblygu capasiti a gallu busnesau, hwyluso trosglwyddo gwybodaeth a gwybodaeth y diwydiant ac atgyfnerthu integreiddiad y gadwyn gyflenwi. Mae’r ddarpariaeth ar gael ledled Cymru gyda phwyslais ar gydweithio drwy glystyru, ychwanegu gwerth a datblygu’r farchnad ar gyfer twf a chreu swyddi. Mae Cywain wedi datblygu rhwydwaith eang o randdeiliaid ac mae dull gweithredu cydlynol gyda phartneriaid datblygu eraill yn ganolog i ddatblygiad y cleientiaid.

 

Mae tair elfen i’r prosiect:

 • Cefnogaeth i fusnesau newydd a micro
 • Cefnogaeth diagnosteg ar gael i holl fusnesau bwyd a diod yng Nghymru
 • Clystyru a chyd weithio rhwng busnesau er mwyn hyrwyddo twf ac effeithlonrwydd

 

Nod y Rôl

Cefnogi’r Arweinydd Tîm Canolog i lunio a gweithredu’r cynllun marchnata a chyfathrebu o ddydd i ddydd, gyda ffocws arbennig ar gefnogi cyfathrebiadau allanol gyda budd-ddeiliad allweddol. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn hyblyg, gyda’r gallu i addasu unrhyw weithgareddau marchnata a chyfathrebu yn ôl yr angen, a hyn yn seiliedig ar ymchwil, newidiadau i’r farchnad a/neu mewn ymateb i ffactorau allanol.

 

Prif Gyfrifoldebau

 • Cyd weithio gyda’r Arweinydd Tîm Canolog i weithredu cynllun marchnata a chyfathrebu ar gyfer y prosiect
 • Datblygu brand a hunaniaeth y prosiect; dewis a datblygu sianelau cyfathrebu perthnasol 
 • Rheoli sianelau cyfryngau cymdeithasol a chynhyrchu copi ar gyfer gwefan y prosiect
 • Cyfrannu at gyflawni targedau marchnata a chyfathrebu y rhaglen, gan sicrhau bod y gwasanaeth a ddarperir o’r safon uchaf
 • Cynorthwyo i ddylunio, gweithredu a gwerthuso gweithgareddau marchnata a  chyfathrebu y rhaglen
 • Ysgrifennu a golygu copi, gan sicrhau bod datganiadau i’r wasg, ymgyrchoedd cymdeithasol/digidol yn y cyfryngau, cynnwys ar y we a chyhoeddiadau mewn print, gan gynnwys ffeithlenni a chyhoeddiadau technegol ac erthyglau, oll yn cael eu cynhyrchu’n amserol a chywir, yn unol â chanllawiau’r arianwyr
 • Prawf ddarllen copi’n gydwybodol, gan sicrhau bod unrhyw wallau neu ymholiadau am ramadeg, sillafu, atalnodi, arddull a/neu gywirdeb yn cael eu canfod a’u cywiro, yn ogystal â sicrhau darpariaeth a chyfathrebiad cyson brand y prosiect
 • Cynnal llyfrgell o gyhoeddiadau’r prosiect
 • Cynorthwyo i weithredu portffolio o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd mewn ffordd broffesiynol, yn lleol a chenedlaethol, gan sicrhau amserlen gynnwys berthnasol ac ymgysylltiol
 • Cydweithio â’r cyfryngau’n lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol, gan ddelio gydag ymholiadau fel y bo’n ofynnol
 • Cyflawni tasgau ymchwil farchnad penodol a darparu arweiniad i gytundebwyr allanol
 • Gweithio gyda’r Arweinydd Tîm Canolog i oruchwylio a rheoli isgontractwyr sy’n darparu gwasanaeth marchnata a chyfathrebu i’r rhaglen
 • Profi, mesur a gwerthuso gweithgareddau marchnata a chyfathrebu’r rhaglen yn barhaus, gan sicrhau bod adroddiadau’n cael eu creu a’u dosbarthu i’r rhanddeiliaid perthnasol
 • Monitro, adolygu ac adrodd am ganlyniadau cyfathrebu a marchnata, gwariant a pherfformiad yn unol â gofynion y rhaglen, gan gynnwys creu a chynnal systemau rheoli effeithiol er mwyn bodloni gofynion Archwilio perthnasol

 

Arall

 • Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch
 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw
 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol

 • Addysg hyd lefel gradd, neu gyfatebol, mewn pwnc perthnasol megis marchnata, cyfathrebu, busnes neu faes tebyg, neu brofiad dangosadwy mewn rôl farchnata, gyfathrebu a/neu ddigwyddiadau
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth am y sectorau bwyd, diod ac amaeth yng Nghymru
 • Profiad dangosadwy o helpu gyda datblygiad, gweithrediad a gwerthusiad effeithiol o gynlluniau marchnata a chyfathrebu integredig
 • Profiad eang o ysgrifennu copi clir, cywir a manwl ar gyfer ei brintio a/neu gyhoeddiadau digidol sy’n berthnasol i’r gynulleidfa ac o fewn canllawiau penodol
 • Sgiliau prawf ddarllen ragorol
 • Profiad o ddiweddaru cynnwys y we
 • Rhwydweithiau wedi eu datblygu’n dda gyda’r cyfryngau yng Nghymru
 • Gallu profi, mesur a gwerthuso gweithgareddau marchnata a chyfathrebu’n effeithiol
 • Profiad o gynhyrchu adroddiadau clir, cywir a manwl sy’n berthnasol i’r gynulleidfa
 • Sgiliau ymchwil rhagorol gyda’r gallu i ddadansoddi briff, cyflawni prosiectau ymchwil ac ysgrifennu adroddiadau ymchwil
 • Sgiliau trefnu a chydgysylltu rhagorol gyda’r gallu i weithio i ddyddiadau tynn
 • Gallu ysgogi ei hun yn greadigol gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau i gyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd
 • Gweithio’n dda fel aelod o dîm gydag agwedd ragweithiol a’r hyder i gymryd yr awenau ac arwain gweithwyr eraill pan fo raid
 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig rhagorol
 • Sgiliau TG o safon uwch, gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, Ebost, cronfeydd data a’r we
 • Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio

 

Manteisiol

 • Meddu ar gymhwyster proffesiynol perthnasol, megis cymhwyster y Sefydliad Marchnata Siartredig
 • Profiad o drefnu arddangosfeydd a digwyddiadau
 • Profiad dangosadwy o weithio yn y diwydiant amaeth, bwyd a diod yng Nghymru

 

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ein gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Iestyn Gruffudd ar 02920 467412.

 

Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar ddydd Mercher, 28 Tachwedd 2018. Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Lleoliad

Aberystwyth, Bangor, Caerdydd/Cardiff, Llanelwy/St Asaph neu/or Meifod.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Iestyn Gruffudd
02920 467412
iestyn.gruffudd@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 23 Tachwedd 2018 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.