Dyddiad Cau: 26 Mehefin 2018
Lleoliad: Bangor, Llanelwy, Aberysywth, Meifod neu Gaerdydd
Adran: Cywain
Cyflog: £25,911 - £28,531
Gradd: 4
Rheolwr: Rheolwr Prosiect / Project Manager
Cytundeb: Llawn Amser (ond ysyrir ceisiadau i weithio oleiaf 4 diwrnod yr wythnos) / Full Time (applications to work at least 4 days per week will be considered)
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Dewi Evans
07964 354674

Swyddog Gweithredol y Clwstwr (cyfnod mamolaeth)

Cywain

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n darparu cefnogaeth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau micro a BBaCh sy’n gweithredu yn y sector bwyd a diod yng Nghymru. Rydym yn dechrau cyfnod newydd ac rydym wedi derbyn cyllid trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020 i ddarparu gwasanaeth diwygiedig. Mae cyllid y prosiect wedi cael ei gadarnhau tan Hydref 2022.

 

Darperir gwasanaeth i ddatblygu capasiti a gallu busnesau, hwyluso trosglwyddo gwybodaeth a gwybodaeth y diwydiant ac atgyfnerthu integreiddiad y gadwyn gyflenwi. Mae’r ddarpariaeth ar gael ledled Cymru gyda phwyslais ar gydweithio drwy glystyru, ychwanegu gwerth a datblygu’r farchnad ar gyfer twf a chreu swyddi. Mae Cywain wedi datblygu rhwydwaith eang o randdeiliaid ac mae dull gweithredu cydlynol gyda phartneriaid datblygu eraill yn ganolog i ddatblygiad y cleientiaid.

 

Mae tair elfen i’r prosiect:

 • Cefnogaeth i fusnesau newydd a micro
 • Cefnogaeth diagnosteg ar gael i holl fusnesau bwyd a diod yng Nghymru
 • Clystyru a chyd weithio rhwng busnesau er mwyn hyrwyddo twf ac effeithlonrwydd

 

Yn ei hanfod, mae clwstwr yn cael ei arwain gan y busnesau lle mae grŵp o gwmnïau sy’n gweithredu yn yr un sector ac mewn ardaloedd sy’n agos i’w gilydd yn ddaearyddol yn gweld bod ganddynt yr un math o gyfleoedd a phroblemau. Mae’r ffocws ar gynyddu gallu cystadleuol cwmnïau bwyd a diod yng Nghymru i’w helpu i ddatblygu a thyfu, a bydd aelodau o grŵp clwstwr yn dod ynghyd i gydweithio ar brosiect penodol. Mae’r prosiectau y maent yn gweithio arnynt yn amrywiol, o ymdrin â phroblemau sy’n bodoli o fewn y busnes sy’n effeithio ar dyfiant neu allu cystadleuol, i fynd i mewn i farchnadoedd newydd a chynyddu’r marchnadoedd sydd eisoes yn bodoli.

 

Mae Menter a Busnes wedi bod yn defnyddio’r fethodoleg glystyru ers 2015 fel cynllun peilot mewn partneriaeth ag Adran Fwyd Llywodraeth Cymru. Ar hyn o bryd rydym yn cefnogi’r Clwstwr Bwydydd Da a Bwyd Môr.

 

Nod y Rôl  

Gweithredu fel Prif Swyddog Gweithredol y Clwstwr ar gyfer prosiectau ar draws Cymru:

 • Cydlynu a gweithreduu fel prif swyddog gweithredol ar gyfer y rhaglen fentora ar draws Cymru
 • Canfod cyfleoedd ar gyfer gweithgareddau posibl fel grŵp
 • Arwain ar ddarparu a gweithredu prosiectau sy’n perthyn i’r Rhwydwaith clwstwr ehangach ac yn cydfynd â gweithgaredd craidd Bwyd a Diod Cymru
 • Sicrhau cydymffurfiaeth gyda deddfwriaethau diogelu data a gwybodaeth ar gyfer prosiectau Clwstwr gan roi ystyriaeth i sensitifrwydd masnachol

 

Prif Gyfrifoldebau

 • Sicrhau bod yr holl ymholiadau’n cael eu hateb ar sail dealltwriaeth glir o anghenion busnesau
 • Ymdrin ag ymholiadau o nifer o ffynonellau yn cynnwys buddiolwyr presennol a newydd, rhanddeiliaid yn cynnwys Llywodraeth Cymru, prynwyr a rhaglenni/sefydliadau cefnogi busnes eraill
 • Gweithio’n agos â Rheolwr y Clwstwr i ganfod, sefydlu, adolygu/aildrefnu amseriadau darparu prosiectau unigol y Clwstwr, a chadw ffocws y darparwyr cefnogaeth ar ganlyniadau’r ymyriad. Gall y rhain gynnwys cefnogaeth a brynwyd yn allanol a chefnogaeth y sector cyhoeddus a phreifat
 • Cefnogi dyheadau cwmnïau bwyd a diod ynghylch tyfiant drwy ddatblygu dealltwriaeth o elfennau allweddol cynllun tyfu’r busnes yn arbennig mewn datblygu masnach a busnes
 • Darparu gwybodaeth ragorol am y tirlun cefnogi busnes lleol/rhanbarthol - yn cynnwys cefnogaeth gan Lywodraeth Cymru, y sector cyhoeddus a thrydydd sector/sector preifat
 • Trefnu gweithdai a digwyddiadau yn ôl yr angen gan gynnwys mynychu rhai lle bo angen a gwneud gwaith dilynol wedyn
 • Gweithio’n agos â’r Swyddog Marchnata i ddarparu cynnwys wedi’i ddiweddaru ar gyfer gwefan y prosiect a sianelau cyfryngau cymdeithasol
 • Casglu tystiolaeth o foddhad y cleient yn unol â’n System Rheoli Ansawdd
 • Monitro cynnydd yn fanwl gywir yn erbyn deilliannau ansoddol a meintiol, darparu adroddiad am gynnydd i’r Rheolwr Clwstwr
 • Sicrhau cydymffurfiad â’r ddeddfwriaeth ddiogelu data briodol
 • Cadw cofnodion yn effeithiol mewn fframwaith y cytunwyd arno i fodloni gofynion ariannu Llywodraeth Cymru/Ewrop a dilysrwydd y cynnyrch
 • Mynychu cyfarfodydd a chynrychioli’r prosiect fel y bo’r gofyn
 • Cymryd cyfrifoldeb am arwain a chydlynu’r rhalgen Fentora gan sicrhau bod y prosiectau’n bodloni’r amcanion a osodwyd, yn cael eu darparu ar amser ac o fewn y gyllideb a bod yr holl safonau pwrcasu’n cael eu bodloni. Agwedd allweddol yw monitro ansawdd y ddarpariaeth a’r canlyniadau a gyflawnir.
 • Arwain ar brosiectau sy’n berthnasol i’r rhwydwaith Clystyrau ehangach o fewn prosiect Cywain gan gynnwys cefnogi arweinydd tîm y clystyrau i gynllunio, gweithredu a gwerthuso unrhyw ddigwyddiad neu weithgaredd a gynhelir.

 

Ymchwilio a Monitro 

 • Cefnogi Rheolwr y Clwstwr i gofnodi, casglu a dadansoddi adborth y cleient.
 • Mewnbynnu data’n gywir
 • Monitro, adolygu ac adrodd yn gywir am weithgareddau prosiect, a sicrhau bod unrhyw waith a brynir gan gontractwyr trydydd parti’n cael eu cwblhau a’u hanfonebu’n brydlon
 • Dadansoddi llwyddiant y prosiect i gyflawni ei dargedau drwy sicrhau bod y data’n gyfredol
 • Cefnogi Rheolwr y Clwstwr drwy fynd i gyfarfodydd gyda chleientiaid fel y bo’r gofyn i gasglu unrhyw waith papur a data monitro perthnasol
 • Sicrhau bod systemau CRM a rheoli’r prosiect yn cael eu cynnal ac yn gyfredol, effeithiol ac yn cydymffurfio gyda gofynion yr Archwiliad perthnasol
 • Cysylltu â chleientiaid, darparwyr allanol a phartneriaid i gydlynu gweithgareddau/digwyddiadau
 • Casglu a darparu cefnogaeth fusnes ranbarthol a gwybodaeth berthnasol gysylltiedig i gynnwys data lleol sy’n cynnwys argaeledd cyllido preifat a chyhoeddus
 • Gweithredu fel prif bwynt cyswllt o fewn prosiect Cywain ar gyfer cydymffurfiaeth â GDPR a chefnogi cydweithwyr ar draws y prosiect cyfan wrth ymdrin â gwybodaeth fasnachol sensitif sy’n cael ei rhannu fel rhan o wasanaeth Cywain gan gynnwys y prosiectau clwstwr, ac ymateb i’r wybodaeth honno.

 

Arall

 • Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd mewn perthynas ag ansawdd, gwasanaeth y cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch
 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill fel y bo’r gofyn
 • Cynrychioli Menter a Busnes fel y bo’r gofyn

 

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol

 • Addysg hyd lefel gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol, a/neu brofiad gwaith y gellir dangos tystiolaeth ohono mewn maes perthnasol
 • Profiad dangosadwy o reoli cleientiaid ac ymgysylltu gyda chleientiaid / busnesau naill ai wyneb yn wyneb, ar yr e-bost neu dros y ffôn
 • Sgiliau trefnu a chydlynu rhagorol
 • Dealltwriaeth dda neu brofiad da o’r sector amaeth / gwledig / bwyd yng Nghymru
 • Profiad o drefnu arddangosiadau a digwyddiadau
 • Gallu asesu a deall yn glir anghenion busnesau, eu cefnogaeth a’u gofynion mentora
 • Deall cyfrifon cwmnïau a chynlluniau busnes
 • Sgiliau a phrofiad o ddatblygu rhwydweithiau rhagorol ar wahanol lefelau (e.e. cysylltiadau ffurfiol ac anffurfiol) o bobl a allai ddod yn fuddiolwyr i bobl broffesiynol mewn sefydliadau partner
 • Person hunanysgogol a rhagweithiol, yn derbyn cyfrifoldeb dros osod ac adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni targedau ac amcanion, gan ystyried anghenion y cwsmer
 • Gallu gweithio’n annibynnol neu fel aelod o dîm
 • Gallu dadansoddi a defnyddio tystiolaeth; meddwl yn ddargyfeiriol, mynegi manteision ac anfanteision a risgiau gwahanol opsiynau
 • Profiad o weithio tuag at dargedau, gyda ffocws clir ar ansawdd
 • Sgiliau rhyngweithio a chyfathrebu rhagorol, yn cynnwys sgiliau cyflwyno, llafar ac ysgrifenedig dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) rhagorol
 • Sgiliau Technoleg Gwybodaeth yn cynnwys Word, Excel, PowerPoint, Cronfeydd Data, E-bost a’r We
 • Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio (noder: os lleolir yn un o swyddfeydd eraill Menter a Busnes, disgwylir i'r ymgeisydd llwyddiannus deithio i swyddfa Meifod o leiaf un diwrnod yr wythnos yn ystod y chwe mis cyntaf)
 • Ar gael i weithio yn ystod y penwythnosau a gyda’r nos yn achlysurol

 

Manteisiol

 • Profiad o weithredu ymgyrchoedd cyfathrebu a marchnata
 • Profiad o reoli prosiectau

  

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (ar gael ar ein gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd yma, cysylltwch â Dewi Evans ar 07964 354674.

 

Cyfweliadau

Bydd y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar naill ai Gorffennaf 3ydd neu’r 5ed, 2018. Os na fydd y dyddiad yma’n gyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Lleoliad

Bangor, Llanelwy, Aberysywth, Meifod neu Gaerdydd.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Dewi Evans
07964 354674
dewi.evans@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 26 Mehefin 2018 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.