Dyddiad Cau: 21 Chwefror 2020
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Llanelwy / St Asaph
Adran: Gwledig
Cyflog: £28,959 - £31,618
Gradd: 4
Rheolwr: Rheolwr Datblygu Rhanbarthol / Regional Development Manager
Cytundeb: Dros dro / Temporary
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Einir Williams
01745 770038

Swyddog Datblygu – Sir Ddinbych (dros dro)

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru,  gyda rhaglen lawn o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw canolbwyntio ar yr elfen fusnes gan  wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 

Nod y Rôl

Sicrhau llwybr esmwyth i gwsmeriaid o fewn eu hardal rhwng y gwasanaethau sydd ar gael ar draws rhaglen Cyswllt Ffermio a’r darpariaethau sydd ar gael drwy’r RDP ehangach a Llywodraeth Cymru

 

Prif Gyfrifoldebau

 • Gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Datblygu Rhanbarthol i ddarparu gwasanaethau Cyswllt Ffermio i ffermwyr a choedwigwyr o fewn yr ardal benodol, gan sicrhau bod targedau yn cael eu cyrraedd a bo’r wasanaeth a ddarperir o’r safon uchaf
 • Datblygu dealltwriaeth ddofn o Raglen Cyswllt Ffermio a hybu’r rhaglen gyfan yn weithredol o fewn yr ardal benodol
 • Gweithredu fel y pwynt galw cyntaf i ffermwyr a choedwigwyr i ddarparu gwasanaethau Cyswllt Ffermio, prosiectau eraill y Rhaglen Datblygu Gwledig a/neu weithgareddau eraill perthnasol,  a’u cyfeirio at y gwasanaeth neu’r ddarpariaeth briodol
 • Sicrhau bod yr holl ymholiadau’n cael eu trin ar sail dealltwriaeth glir o anghenion y ffermwr a’r coedwigwr
 • Meithrin perthynas agos gyda’r ffermwyr a’r coedwigwyr i ganfod eu hanghenion dysgu a datblygu gan felly alluogi amgylchedd dysgu parhaus lle gallantsymud ymlaen o un maes i’r nesaf gan sicrhau mwy o effaith a gwell dysgu
 • Hybu pob agwedd o’r Gwasanaethau Cynghori a darparu arweiniad annibynnol i gynghorwyr sydd ar gael o dan bob categori gwaith
 • Cynorthwyo cwsmeriaid mewn maes penodol i wneud cais am gyngor o dan y Gwasanaethau Cynghori
 • Cynorthwyo cwsmeriaid sydd am ymgeisio am hyfforddiant dan Lot 2  rhaglen Cyswllt Ffermio (arweinir gan Lantra) a’i hannog i gwblhau Cynlluniau Datblygu Personol
 • Gweithio’n agos â’r Rheolwr Datblygu Rhanbarthol a’r Technegydd Datblygu i ddatblygu rhaglen leol o ddigwyddiadau sy’n cwrdd ag anghenion y gymuned ffermio leol
 • Sefydlu a hyrwyddo grwpiau trafod o fewn yr ardal benodol yn unol â thargedau’r prosiect
 • Annog a gyrru rhaglenni meincnodi yn eu blaen yn weithredol (Mesur i Reoli) a hwyluso’r cynllun Mesur i Reoli drwy gasglu a choladu data ariannol a ffisegol allweddol
 • Sefydlu a hyrwyddo Modiwlau Ffermwyr Blaengar o fewn yr ardal benodol
 • Cefnogi’r Technegydd Datblygu gyda threfnu digwyddiadau Safleoedd Arloesi, Arddangos neu Ffocws  o fewn yr ardal benodol
 • Sicrhau bod digwyddiadau’n cael eu halinio gydag amcanion y Bwrdd Cynghori Strategol, is-grwpiau Trosglwyddo Gwybodaeth a’r Hwb Cyfnewid Gwybodaeth trwy ddefnyddio’r Cynllun Darparu Trosglwyddiad Gwybodaeth
 • Gweithio gyda’r Rheolwr Datblygu Rhanbarthol i ganfod partneriaid darparu priodol a datblygu perthynas effeithiol gydag asiantaethau allanol
 • Gweithio’n agos gyda’r tîm Marchnata a Chyfathrebu i sicrhau bod digwyddiadau’n cael eu hyrwyddo i’r gynulleidfa darged mewn ffordd effeithiol ac amserol
 • Cefnogi’r broses recriwtio ar gyfer gweithgareddau a drefnir yn ganolog e.e. Agri Academi, mentora, rheoli cyfnewidiad a chymorthfeydd un i un
 • Mynd i gyfarfodydd gan gynnwys cyfarfodydd tîm, digwyddiadau a sioeau a hwyluso cyfarfodydd a digwyddiadau yn ôl y galw
 • Sicrhau bod cofrestriad a phresenoldeb mewn digwyddiadau’n cael eu cofnodi’n unol â dulliau cofnodi cofrestriad a phresenoldeb arloesol y Ganolfan Gwasanaethau; a bod y rhain yn cael eu cyflwyno i’r Ganolfan Gwasanaethau mewn ffordd amserol
 • Sicrhau bod ansawdd yr holl weithgareddau o’r safon uchaf ac yn cydymffurfio â gofynion y Cynllun Darparu ac i fod yn rhagweithiol i annog cyflwyno adborth gan y cwsmer
 • Sicrhau darpariaeth gwasanaeth integredig drwy weithio’n agos â’r Swyddogion Datblygu eraill, Technegwyr Datblygu a’r tîm Marchnata a Chyfathrebu
 • Cadw cofnodion manwl o’r holl weithgareddau a gwaith papur er mwyn hwyluso monitro a chyflawni targedau prosiect, yn unol â systemau monitro ac adrodd y prosiect a Llywodraeth Cymru
 • Mynd i gael hyfforddiant fel y bo’n ofynnol er mwyn diweddaru gwybodaeth sy’n ymwneud yn benodol â’r sector ac i hwyluso’r broses o roi cefnogaeth i ffermwyr a choedwigwyr

 

Arall

 • Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch
 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw
 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol

 • Addysg hyd lefel gradd, neu lefel gyfatebol, mewn amaeth neu bwnc perthnasol neu profiad dangosadwy o weithio yn y diwydiant amaeth yng Nghymru
 • Lefel uchel o wybodaeth am y sectorau amaeth a choedwigaeth yng Nghymru, gyda’r gallu i adnabod gofynion y diwydiant, yr wybodaeth ddiweddaraf a’r gwaith ymchwil sy’n berthnasol i’r sectorau hynny
 • Gallu asesu a deall yn glir anghenion y busnesau fferm/coedwigaeth, eu cefnogaeth a’u gofynion
 • Deall cyfrifon a chynlluniau busnes ffermio/coedwigaeth
 • Gwybodaeth ragorol am yr ardal gyda rhwydweithiau wedi eu sefydlu’n dda
 • Sgiliau cyflwyno a rhyngbersonol o safon uchel
 • Gallu bod yn rhagweithiol ac i yrru pethau yn eu blaen yn effeithiol yn annibynnol ac fel rhan o dîm
 • Sgiliau gweinyddol da
 • Dyhead gwirioneddol i ddatblygu’r diwydiant amaethyddol yng Nghymru
 • Gwybodaeth drwyadl o’r rhaglen Cyswllt Ffermio
 • Gallu ysgogi ei hun i weithio gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau i gyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd
 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig rhagorol
 • Sgiliau technoleg gwybodaeth o safon uchel yn cynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, E-bost a’r Rhyngrwyd
 • Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio
 • Ar gael i weithio gyda’r nos yn ôl y galw

 

Manteisiol  

 • Profiad blaenorol o drefnu digwyddiadau

 

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ei gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ag Einir Williams ar 01745 770038.

 

Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Llanelwy ar ddydd Mawrth, 25ain o Chwefror 2020. Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Lleoliad

Llanelwy / St Asaph.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Einir Williams
01745 770038
einir.williams@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 21 Chwefror 2020 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.