Dyddiad Cau: 28 Chwefror 2020
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Aberystwyth neu Gaerfyrddin
Adran: Gwledig
Cyflog: £28,959 - £31,618
Gradd: 4
Rheolwr: Rheolwr Datblygu Rhanbarthol / Regional Development Manager
Cytundeb: Parhaol / Premanent
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Rhiannon Davies
07377 555531

Swyddog Datblygu - Gogledd Ceredigion

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

 

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 

Nod y Rôl

Sicrhau llwybr esmwyth i gwsmeriaid o fewn eu hardal rhwng y gwasanaethau sydd ar gael ar draws rhaglen Cyswllt Ffermio a’r darpariaethau sydd ar gael drwy’r RDP ehangach a Llywodraeth Cymru

 

Prif Gyfrifoldebau

 • Gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Datblygu Rhanbarthol i ddarparu gwasanaethau Cyswllt Ffermio i ffermwyr a choedwigwyr o fewn yr ardal benodol, gan sicrhau bod targedau yn cael eu cyrraedd a bo’r wasanaeth a ddarperir o’r safon uchaf
 • Datblygu dealltwriaeth ddofn o Raglen Cyswllt Ffermio a hybu’r rhaglen gyfan yn weithredol o fewn yr ardal benodol
 • Gweithredu fel y pwynt galw cyntaf i ffermwyr a choedwigwyr i ddarparu gwasanaethau Cyswllt Ffermio, prosiectau eraill y Rhaglen Datblygu Gwledig a/neu weithgareddau eraill perthnasol,  a’u cyfeirio at y gwasanaeth neu’r ddarpariaeth briodol
 • Sicrhau bod yr holl ymholiadau’n cael eu trin ar sail dealltwriaeth glir o anghenion y ffermwr a’r coedwigwr
 • Meithrin perthynas agos gyda’r ffermwyr a’r coedwigwyr i ganfod eu hanghenion dysgu a datblygu gan felly alluogi amgylchedd dysgu parhaus lle gallant symud ymlaen o un maes i’r nesaf gan sicrhau mwy o effaith a gwell dysgu
 • Hybu pob agwedd o’r Gwasanaethau Cynghori a darparu arweiniad annibynnol i gynghorwyr sydd ar gael o dan bob categori gwaith
 • Cynorthwyo cwsmeriaid mewn maes penodol i wneud cais am gyngor o dan y Gwasanaethau Cynghori
 • Cynorthwyo cwsmeriaid sydd am ymgeisio am hyfforddiant dan Lot 2 rhaglen Cyswllt Ffermio (arweinir gan Lantra) a’i hannog i gwblhau Cynlluniau Datblygu Personol
 • Gweithio’n agos â’r Rheolwr Datblygu Rhanbarthol a’r Swyddogion Technegol i ddatblygu rhaglen leol o ddigwyddiadau sy’n cwrdd ag anghenion y gymuned ffermio leol
 • Sefydlu a hyrwyddo grwpiau trafod o fewn yr ardal benodol yn unol â thargedau’r prosiect
 • Annog a gyrru rhaglenni meincnodi yn eu blaen yn weithredol (Mesur i Reoli) a hwyluso’r cynllun Mesur i Reoli drwy gasglu a choladu data ariannol a ffisegol allweddol
 • Cefnogi’r Swyddogion Technegol gyda threfnu digwyddiadau Safleoedd Arddangos neu Ffocws  o fewn yr ardal benodol
 • Sicrhau bod digwyddiadau’n cael eu halinio gydag amcanion y Bwrdd Cynghori Strategol, is-grwpiau Trosglwyddo Gwybodaeth a’r Hwb Cyfnewid Gwybodaeth trwy ddefnyddio’r Cynllun Darparu Trosglwyddiad Gwybodaeth
 • Gweithio gyda’r Rheolwr Datblygu Rhanbarthol i ganfod partneriaid darparu priodol a datblygu perthynas effeithiol gydag asiantaethau allanol
 • Gweithio’n agos gyda’r tîm Marchnata a Chyfathrebu i sicrhau bod digwyddiadau’n cael eu hyrwyddo i’r gynulleidfa darged mewn ffordd effeithiol ac amserol
 • Cefnogi’r broses recriwtio ar gyfer gweithgareddau a drefnir yn ganolog e.e. Agri Academi, mentora, Cyfnewidfa Rheolaeth a chymorthfeydd un i un
 • Mynd i gyfarfodydd gan gynnwys cyfarfodydd tîm, digwyddiadau a sioeau a hwyluso cyfarfodydd a digwyddiadau yn ôl y galw
 • Sicrhau bod cofrestriad a phresenoldeb mewn digwyddiadau’n cael eu cofnodi’n unol â dulliau cofnodi cofrestriad a phresenoldeb arloesol y Ganolfan Gwasanaethau; a bod y rhain yn cael eu cyflwyno i’r Ganolfan Gwasanaethau mewn ffordd amserol
 • Sicrhau bod ansawdd yr holl weithgareddau o’r safon uchaf ac yn cydymffurfio â gofynion y Cynllun Darparu ac i fod yn rhagweithiol i annog cyflwyno adborth gan y cwsmer
 • Sicrhau darpariaeth gwasanaeth integredig drwy weithio’n agos â’r Swyddogion Datblygu eraill, Swyddogion Technegol  a’r tîm Marchnata a Chyfathrebu
 • Cadw cofnodion manwl o’r holl weithgareddau a gwaith papur er mwyn hwyluso monitro a chyflawni targedau prosiect, yn unol â systemau monitro ac adrodd y prosiect a Llywodraeth Cymru
 • Mynd i gael hyfforddiant fel y bo’n ofynnol er mwyn diweddaru gwybodaeth sy’n ymwneud yn benodol â’r sector ac i hwyluso’r broses o roi cefnogaeth i ffermwyr a choedwigwyr

 

Arall

 • Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch
 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw
 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol

 • Addysg hyd lefel gradd, neu lefel gyfatebol, mewn amaeth neu bwnc perthnasol neu brofiad dangosadwy o weithio yn y diwydiant amaeth yng Nghymru
 • Lefel uchel o wybodaeth am y sectorau amaeth a choedwigaeth yng Nghymru, gyda’r gallu i adnabod gofynion y diwydiant, yr wybodaeth ddiweddaraf a’r gwaith ymchwil sy’n berthnasol i’r sectorau hynny
 • Gallu asesu a deall yn glir anghenion y busnesau fferm/coedwigaeth, eu cefnogaeth a’u gofynion
 • Deall cyfrifon a chynlluniau busnes ffermio/coedwigaeth
 • Gwybodaeth ragorol am yr ardal gyda rhwydweithiau wedi eu sefydlu’n dda
 • Sgiliau cyflwyno a rhyngbersonol o safon uchel
 • Gallu bod yn rhagweithiol ac i yrru pethau yn eu blaen yn effeithiol yn annibynnol ac fel rhan o dîm
 • Sgiliau gweinyddol da
 • Dyhead gwirioneddol i ddatblygu’r diwydiant amaethyddol yng Nghymru
 • Gwybodaeth drwyadl o’r rhaglen Cyswllt Ffermio
 • Gallu ysgogi ei hun i weithio gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau i gyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd
 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig rhagorol
 • Sgiliau technoleg gwybodaeth o safon uchel yn cynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, E-bost a’r Rhyngrwyd
 • Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio
 • Ar gael i weithio gyda’r nos yn ôl y galw

 

Manteisiol  

 • Profiad blaenorol o drefnu digwyddiadau

 

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ei gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Rhiannon Davies ar 07377 555531

 

Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar yr wythnos cychwyn 2il Mawrth 2020.  Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Lleoliad

Aberystwyth neu Gaerfyrddin.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Rhiannon Davies
07377 555531
rhiannon.davies@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 28 Chwefror 2020 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.