Dyddiad Cau: 25 Mai 2018
Lleoliad: Caerdydd / Cardiff
Adran: Agora
Cyflog: £25,911 - £28,531
Gradd: 4
Rheolwr: Rheolwr Prosiect / Project Manager
Cytundeb: Medi / September 2019
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Rolant Tomos
02920 467408

Swyddog Datblygu Busnes (rhan amser - 60%)

Cefndir

Pwrpas y prosiect yw cefnogi cynhyrchwyr bychan bwyd a diod yn ogystal â chynhyrchwyr sector y tir yn siroedd Pen-y-bont, Caerffili, Blaenau Gwent, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Sir Fynwy, Casnewydd, Castell Nedd Port Talbot, Powys, Torfaen a Bro Morgannwg i gydweithio a datblygu prosiectau cydweithredol.  

 

Bydd y prosiect yn gatalydd er mwyn cynyddu cyfranogiad cynhyrchwyr a’u hannog i gymryd rhan, lle byddent yn derbyn cefnogaeth i ffurfio clystyrau cydweithredol er mwyn creu prosiectau penodol fydd yn darparu cyfleoedd busnes pellach. Caiff busnesau gefnogaeth i ddatblygu eu capasiti a’u gallu, hwyluso trosglwyddo gwybodaeth a deallusrwydd y diwydiant ac atgyfnerthu integreiddiad y gadwyn gyflenwi. Bydd y pwyslais ar gydweithio, ychwanegu gwerth a datblygu’r farchnad er mwyn creu prosiectau newydd.

 

Ariennir y cynllun trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020, a’r corff arweiniol yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.  

 

Nod

I arwain datblygiad y prosiect a darpariaeth y gwasanaeth i fusnesau newydd neu rhai sydd yn tyfu yn bennaf o fewn yr ardal ddaearyddol a nodir. Bydd disgwyl i ddeilydd y swydd fod yn rhagweithiol, gan ddarparu anogaeth a chefnogaeth yn enwedig i fusnesau sydd ddim yn ymgysylltu a darparwyr cefnogi busnes. Bydd hefyd angen llywio a hwyluso datblygiad prosiectau yn y rhanbarth, ac annog datblygiad clystyrau o fusnesau er mwyn dechrau prosiectau cydweithredol fydd yn arwain at dwf yn eu busnesau.

 

Prif Gyfrifoldebau

Datblygiad Prosiect a Darpariaeth Gwasanaethau   

 • Sicrhau darpariaeth o wasanaethau’r prosiect i gynhyrchwyr bychan bwyd a diod yn ogystal â chynhyrchwyr sector y tir o fewn yr ardal benodol
 • Meithrin perthynas agos gyda chynhyrchwyr a phroseswyr i adnabod eu hanghenion busnes trwy ddiagnostig a chreu cynllun cefnogi priodol
 • Recriwtio grwpiau ac unigolion ar draws y gadwyn gyflenwi i’r prosiect gyda ffocws ar botensial ar gyfer twf a chreu prosiectau cydweithredol
 • Gweithio gyda grwpiau o gynhyrchwyr, ac unigolion, i adnabod a datblygu cynnyrch a marchnadoedd newydd
 • Paratoi cynllun gweithredu a chynnal asesiad diagnostig ar ddechrau’r gwaith gyda phob grŵp/unigolyn a rheoli’r adnoddau o fewn cyllideb y prosiect
 • Creu cysylltiadau da gydag unigolion, busnesau a chyrff eraill sy’n ymwneud ag arloesedd, datblygu cynnyrch a datblygu marchnadoedd newydd i sicrhau darpariaeth gydlynol
 • Gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Prosiect a gweddill y tîm i gynllunio, rheoli a gweithredu portffolio o ddigwyddiadau/arddangosfeydd gan sicrhau cynnwys perthnasol a deniadol
 • Trefnu a darparu gweithdai a digwyddiadau o fewn y Rhanbarth
 • Adnabod anghenion, cynllunio a chynghori busnes ar eu datblygiad, gan gyfeirio at ffynonellau eraill o gefnogaeth lle bo'n briodol
 • Annog perchnogaeth y cleient o’r busnes ac unrhyw brosiectau a ddatblygir trwy gydol y broses cefnogi
 • Cymryd cyfrifoldeb dros bob gweithgaredd a datblygiad cleient yn y rhanbarth a sicrhau bod targedau daearyddol yn cael eu cyrraedd
 • Parhau i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o arbenigeddau eraill gan sicrhau darpariaeth gwasanaeth gyfannol i’r cwsmer; gydag ymrwymiad i gwblhau unrhyw ymchwil, dysgu a datblygiad angenrheidiol i fodloni'r gofynion hyn

 

Monitro a Gwerthuso

 • Sicrhau bod adroddiadau cywir a pherthnasol yn cael eu darparu ar ddiwedd y gwaith gyda phob grŵp/unigolyn a bod deilliannau’n cael eu monitro’n gywir, yn cael eu hadolygu a'u hadrodd i'r Rheolwr Prosiect yn unol â gofynion y cytundeb, ac er mwyn bodloni gofynion archwilio perthnasol
 • Cadw cofnodion manwl o bob gweithgaredd a gwaith papur er mwyn sicrhau monitro a chyflawni targedau prosiect i gydymffurfio gyda systemau adrodd a monitro'r prosiect a Llywodraeth Cymru
 • Cymryd cyfrifoldeb i sicrhau bod pob dogfennaeth ar gyfer gwaith a gyflawnwyd o fewn y rhanbarth yn gyfredol ac wedi'i gwblhau yn unol â gofynion y cynllun
 • Cynhyrchu adroddiad terfynol ar ddiwedd y gwaith gyda phob grŵp/unigolyn, a fydd yn adrodd ar gryfderau a gwendidau’r gweithgaredd/cymorth a dderbyniwyd.

 

Arall

 • Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni
 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill, a chynnig mewnbwn i aseiniadau bwyd cysylltiedig a gwblheir gan Menter a Busnes yn ôl y galw
 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol

 • Addysg hyd lefel gradd, neu gymwysterau cyfwerth mewn amaeth, datblygu bwyd, yn ymwneud a’r tir, neu bwnc perthnasol
 • Profiad dangosadwy o weithio gyda chynhyrchwyr cynradd yng Nghymru
 • Dealltwriaeth drylwyr o’r sectorau bwyd-amaeth a diwydiannau’r tir yng Nghymru, gyda’r gallu i adnabod yr wybodaeth a'r gwaith ymchwil diweddaraf sy'n berthnasol i'r sector
 • Gallu dadansoddi a defnyddio tystiolaeth, a meddwl yn ddargyfeiriol
 • Gallu asesu a deall anghenion y cleientiaid yn glir, a'u cefnogi yn ôl eu gofynion nhw
 • Ymwybyddiaeth eang o ddatblygiad polisi, yn ogystal â strategaethau a pholisïau Llywodraeth Cymru
 • Sgiliau cydlynu cryf
 • Dealltwriaeth dda neu brofiad o weithio gyda’r sector preifat.
 • Gallu datblygu ac integreiddio gwasanaethau newydd mewn modd effeithiol ac amserol
 • Sgiliau cyflwyno a rhyngbersonol o safon uchel
 • Gallu bod yn rhagweithiol a gyda'r brwdfrydedd i yrru pethau ymlaen yn effeithiol, boed hynny’n annibynnol neu fel rhan o dîm
 • Person hunanysgogol ac ymroddedig, yn derbyn cyfrifoldeb dros osod ac adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd, gan roi ystyriaeth i anghenion y cwsmer
 • Ymwybyddiaeth o safonau diogelwch bwyd a gofynion rheoleiddio’r diwydiant
 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig rhagorol
 • Sgiliau technoleg gwybodaeth o safon uchel yn cynnwys Word, Excel, PowerPoint, E-bost, cronfeydd data a'r Rhyngrwyd
 • Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio (gall y swydd olygu teithio ledled Cymru)

 

Manteisiol

 • Cefndir a/neu brofiad mewn maes sy'n gysylltiedig â sectorau bwyd-amaeth neu ddiwydiannau’r tir
 • Profiad o drefnu digwyddiadau

 

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ei gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ag Rolant Tomos ar 02920 467408.

 

Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yng Nghaerdydd ar yr wythnos cychwyn 28 Mai 2018. Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Lleoliad

Caerdydd / Cardiff.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Rolant Tomos
02920 467408
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 25 Mai 2018 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.