Dyddiad Cau: 31 Awst 2018
Lleoliad: Aberystwyth
Adran: Cyllid
Cyflog: £20,761-£22,432
Gradd: 3
Rheolwr: Uwch Swyddog Cyllid / Senior Finance Officer
Cytundeb: Parhaol (llawn amser, gyda hyblygwrydd i drafod oriau rhan amser) / Permanent (Full time, with the flexibility to discuss part time hours)
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Maria Southgate
01970 636293

Swyddog Cyllid

Cefndir

 

O ganlyniad i dwf diweddar a pharhaus o fewn y cwmni, mae Menter a Busnes wedi gweld yr angen i benodi Swyddog Cyllid i gefnogi’r llwyth gwaith cynyddol o fewn yr adran gyllid.

 

Mae gan y cwmni weithlu cynyddol wedi’u lleoli mewn nifer cynyddol o leoliadau gwaith, ac mae’n darparu portffolio ehangach o raglenni a gwasanaethau. Mae’n hanfodol felly bod y gwasanaethau hyn yn cael eu darparu’n effeithlon a bod gofynion ariannol ychwanegol eraill yn cael eu bodloni.

 

Mae Menter a Busnes yn gwmni profiadol sydd wedi gwasanaethu’r economi yng Nghymru ers 30 blynedd. Mae systemau ariannol cadarn y cwmni wedi cael eu disgrifio fel enghreifftiau ardderchog gan brosesau archwilio yng Nghymru ac yn Ewrop.

 

 

Nod y Rôl

 
 • Paratoi hawliadau ariannol gwahanol brosiectau/gweithgareddau

 • Darparu cefnogaeth gyffredinol a gwybodaeth ariannol i’r Rheolwyr Prosiect ac Uwch-Reolwyr yn ôl yr angen

 • Cyfrannu at egwyddorion ac amcanion cyffredinol Menter a Busnes

 
 

Prif Gyfrifoldebau

 • Cyfrifoldeb am gasglu gwybodaeth a llenwi hawliadau ariannol gwahanol brosiectau

 • Paratoi a llwytho hawliadau i WEFO o dan oruchwyliaeth y Cydlynydd Hawliadau

 • Cysoni’r hawliadau ariannol gyda’r incwm a dderbynnir

 • Delio gydag ymholiadau perthnasol gan staff Menter a Busnes a gan gwmnïau ac asiantaethau allanol

 • Darparu gwybodaeth berthnasol trwy baratoi a diweddaru adroddiadau a thaenlenni a fydd yn hwyluso rheolaeth gwariant a rheolaeth o’r gyllideb ar gyfer gwahanol adrannau / prosiectau o fewn Menter a Busnes

 • Cyfrifoldeb am gadw cofnod o gyllideb ambell brosiect a darparu adroddiadau ariannol i’r Rheolwyr fel bo angen

 • Sicrhau cyfrinachedd pob gwybodaeth gyllidol a phersonél yn y swyddfa gyllid

 • Codi anfonebau gwerthu i brosiectau yn ôl yr angen

 • Prosesu anfonebau prynu yn ôl yr angen

 • Cynorthwyo’r Uwch Swyddog Cyllid i weinyddu sustemau cyllidol y Cwmni

 • Dirprwyo i’r Uwch Swyddog Cyllid a Chydlynydd Hawliadau mewn cyfnod o absenoldeb mewn cydweithrediad â’r Swyddogion Cyllid arall

 • Derbyn cyfarwyddiadau a gwaith rhesymol arall a ddirprwyir o dro i dro gan y Cyfarwyddwr Cyllid, Uwch Swyddog Cyllid a’r Cydlynydd Hawliadau

 • Sicrhau cydymffurfiaeth gyda rheoliadau diogelu data

 • Mynychu cyfarfodydd mewnol pan fo angen yn unol â chyfarwyddyd gan yr Uwch Swyddog Cyllid a Chydlynydd Hawliadau

 

Arall

 • Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni

 • Derbyn dyletswyddau rhesymol eraill yn ôl yr angen, gan gynnwys gwaith masnachol, i’w gytuno gyda’ch rheolwr llinell

 • Cynrychioli Menter a Busnes fel bo’r angen

 
 

Sgiliau a Phrofiad

 

Hanfodol

 • Addysg hyd o leiaf NVQ lefel 3 neu'n uwch mewn maes perthnasol megis cyllid, a/neu profiad dangosadwy mewn rôl cyllid

 • Profiad o weinyddiaeth ariannol

 • Sgiliau rhagorol o ran trefnu, rheoli amser a gwaith gweinyddol cyffredinol

 • Gallu mewnbynnu data’n gywir a chadw data mewn cydymffurfiaeth â deddfau diogelu data perthnasol

 • Gallu cynnal ansawdd a chysondeb ac yn ymroddedig i weithio i derfynau amser pendant a’r gallu i reoli amser yn effeithiol

 • Gallu asesu a delio gydag ymholiadau’n gyflym ac yn amserol

 • Gallu i wneud gwaith manwl-gywir a chyson

 • Sgiliau rhifedd da ac yn gyfforddus wrth ddehongli, rheoli a dadansoddi data ariannol

 • Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol, yn annibynnol ac fel rhan o dîm

 • Sgiliau cyfathrebu da

 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig ardderchog

 • Sgiliau technoleg gwybodaeth dda gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, E-bost, Cronfeydd Data a’r We

 

Manteisiol

 • Profiad o reolaeth cyllid

 • Profiad o baratoi hawliadau ariannol

 • Profiad o ddefnyddio pecyn ‘Sage Accounts’

 • Cymhwyster neu brofiad o waith cyllid cyfrifiadurol

 • Profiad o ddelio gyda chyrff allanol

 • Cymhwyster neu brofiad gweinyddol

 • Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio

 
 

Gwybodaeth bellach

 

Dyddiad dechrau - rydym yn gobeithio y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dechrau cyn gynted â phosibl

 
 
 

Cyfweliadau

 

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar ddydd Mercher, 5 Medi 2018. Os nad yw’r dyddiad yma’n gyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Lleoliad

Aberystwyth.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Maria Southgate
01970 636293
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 31 Awst 2018 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.