Dyddiad Cau: 24 Ebrill 2019
Prosiect: Cywain
Lleoliad: Caerdydd / Bangor / Aberystwyth. Ystyrier lleoliadau eraill / Other locations will be considered
Adran: Bwyd
Cyflog: £21,072-£22,768
Gradd: 3
Rheolwr: Central Team Leader
Cytundeb: Parhaol / Permanent
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Iestyn Gruffudd
02920 467412

Swyddog Cefnogi a Chydlynydd Digwyddiadau

Cywain

 

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n darparu cefnogaeth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau micro a BBaCh sy’n gweithredu yn y sector bwyd a diod yng Nghymru. Rydym yn dechrau cyfnod newydd ac rydym wedi derbyn cyllid trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020 i ddarparu gwasanaeth diwygiedig. Mae cyllid y prosiect wedi cael ei gadarnhau tan Hydref 2022.

 

Darperir gwasanaetha i ddatblygu capasiti a gallu busnesau, hwyluso trosglwyddo gwybodaeth a gwybodaeth y diwydiant ac atgyfnerthu integreiddiad y gadwyn gyflenwi. Mae’r ddarpariaeth ar gael ledled Cymru gyda phwyslais ar gydweithio drwy glystyru, ychwanegu gwerth a datblygu’r farchnad ar gyfer twf a chreu swyddi. Mae Cywain wedi datblygu rhwydwaith eang o randdeiliaid ac mae dull gweithredu cydlynol gyda phartneriaid datblygu eraill yn ganolog i ddatblygiad y cleientiaid.

 

Mae tair elfen i’r prosiect:

 
 • Cefnogaeth i fusnesau newydd a micro

 • Cefnogaeth diagnosteg ar gael i holl fusnesau bwyd a diod yng Nghymru

 • Clystyru a chyd weithio rhwng busnesau er mwyn hyrwyddo twf ac effeithlonrwydd.

 
 

Nod Cyffredinol y Swydd

 

Nod y swydd hon yw i ddarparu cefnogaeth i dîm Cywain trwy:

 
 • gydlynu a darparu cefnogaeth i dîm y prosiect, a fydd yn cynnwys darparu gwybodaeth, gweithredu a chofnodi gweithgareddau ar fasdata a systemau rheoli cwsmer

 • bod yn gyfrifol dros ddarparu gwybodaeth am y prosiect, megis data allbynnau, at ddefnydd mewnol yn ogystal â phartneriaid a rhanddeiliaid allanol

 • sicrhau fod holl ddogfennaeth y prosiect yn gywir ac wedi cael ei archifo

 • cynnal a datblygu systemau gweinyddol y cynllun

 • bod yn rhyngweithiol a gweithio’n annibynnol heb oruchwyliaeth

 • bod yn gyfrifol am gydlynu trefniadau gweithdai a digwyddiadau

 
 

Prif Gyfrifoldebau

 

Darparu gwybodaeth a chefnogaeth swyddfa i dîm y prosiect

 • Darparu cymorth gweinyddol dibynadwy ac effeithlon a chefnogaeth i dîm Cywain.

 • Trefnu a chymryd cofnodion mewn cyfarfodydd (mewnol ac allanol)

 • Gweithio’n agos gyda thîm Cywain i baratoi a threfnu rhaglen o weithdai a digwyddiadau

 • Arwain ar gydlynu trefniadau gweithdai a digwyddiadau o ddydd i ddydd, gan gynnwys trefniadau gyda lleoliadau, hwyluswyr allanol a chleientiaid

 • Bod yn gyfrifol am restru a hyrwyddo gweithdai Cywain drwy amryw o sianeli

 • Cynrychioli Cywain fel y pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer ymholiadau mynychwyr gweithdai a digwyddiadau

 • Adolygu trefniadau a niferoedd ar gyfer pob digwyddiad er mwyn adnabod anghenion marchnata a hyrwyddo perthnasol

 • Cyfathrebu yn rheolaidd ac yn effeithiol gyda Swyddog Marchnata Cywain i sicrhau llwyddiant y rhaglen o weithdai a digwyddiadau

 • Teithio i leoliadau ledled Cymru i fynychu digwyddiadau, gweithdai a lansiadau prosiect ayyb

 • Sicrhau bod digwyddiadau yn rhedeg yn llyfn a darparu gwerth i gwsmeriaid a gwesteion

 • Cwblhau proses parhaus o werthuso llwyddiannau gweithdai gan fewnbynnu a dadansoddi data ar systemau rheoli cwsmer y cwmni

 • Cyfathrebu gydag asiantaethau allanol perthnasol

 • Cydlynu a chrynhoi gweithgareddau misol aelodau’r tîm er mwyn cynhyrchu adroddiadau misol a chwarterol (meintiol ac ansoddol)

 • Casglu, cyflwyno a storio'r holl wybodaeth angenrheidiol yn unol â gofynion cyllid a monitro’r cynllun

 • Sicrhau bod ffeiliau’r tîm yn cynnwys yr wybodaeth sy’n ofynnol a chefnogi’r Rheolwr Prosiect i gynnal archwiliad rheolaidd

 • Datblygu a rheoli cronfa ddata cleientiaid a systemau ar gyfer casglu gwybodaeth a deilliannau’r prosiect

 • Cofnodi targedau’r tîm a’u gwirio yn erbyn dogfennau cymeradwyaeth

 • Sicrhau cydymffurfiaeth gyda’r ddeddfwriaeth diogelu data priodol

 • Ymdrin ag ymholiadau ar lein a thros y ffôn a’u hanfon ar y swyddogion priodol mewn modd amserol a phroffesiynol

 • Cadw cofnodion yn effeithlon o fewn fframwaith cytûn i fodloni gofynion ariannol Llywodraeth Cymru/Ewrop a dilysrwydd allbynnau

 • Mynychu cyfarfodydd a chynrychioli’r prosiect yn ôl y galw

 

Ymchwil a Monitro 

 • Cefnogi'r Rheolwr Prosiect i gofnodi, casglu a dadansoddi adborth cleientiaid

 • Mewnbynnu data’n gywir

 • Dadansoddi cyflawniad y prosiect o’i dargedau trwy sicrhau bod y data yn gyfredol

 • Cefnogi'r Rheolwr Prosiect trwy fynychu cyfarfodydd gyda chleientiaid yn ôl y galw i gasglu unrhyw waith papur a data monitro perthnasol

 • Sicrhau bod cronfeydd data a systemau'r prosiect yn cael eu cynnal a'u bod yn gyfredol ac yn effeithlon

 • Cysylltu â chleientiaid, darparwyr a phartneriaid allanol i gydlynu gweithgareddau / digwyddiadau

 

Arall

 • Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu cyrraedd

 • Derbyn unrhyw ddyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw

 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 
 

Sgiliau a Phrofiad

 

Hanfodol

 • Cymhwyster CGC lefel 3 neu uwch, a/neu brofiad dangosadwy mewn maes perthnasol

 • Brwdfrydedd dros waith yr adran

 • Sgiliau trefnu a chydgysylltu rhagorol gyda’r gallu i weithio i ddyddiadau tynn

 • Sgiliau gweinyddol a rhyngbersonol ardderchog

 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) rhagorol

 • Sgiliau prawf ddarllen da

 • Gallu asesu ac ymdrin ag ymholiadau’n effeithlon ac yn brydlon

 • Gallu cymryd cofnodion mewn cyfarfodydd sy’n glir, cryno a chywir

 • Gallu ysgogi ei hun yn greadigol gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau i gyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd

 • Yn rhagweithiol ac yn gallu gyrru pethau ymlaen yn effeithlon

 • Gallu gweithio’n annibynnol neu fel rhan o dîm

 • Sgiliau technoleg gwybodaeth gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, E-bost a’r Rhyngrwyd

 • Trwydded yrru lawn a defnydd o gar

 

 

Manteisiol

 • Gwybodaeth a dealltwriaeth am y sectorau amaeth, gwledig a bwyd yng Nghymru

 • Profiad o drefnu arddangosfeydd a digwyddiadau phroffil uchel

 • Profiad dangosadwy o weithio yn y diwydiant amaethyddol neu fwyd yng Nghymru

 • Profiad o ddefnyddio systemau megis Salesforce, Mailchimp a Wordpress.

 
 

Cyfweliadau

 

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar ddydd Mercher, 1 Mai 2019. Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Lleoliad

Caerdydd / Bangor / Aberystwyth. Ystyrier lleoliadau eraill / Other locations will be considered.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Iestyn Gruffudd
02920 467412
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 24 Ebrill 2019 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.