Dyddiad Cau: 22 Ionawr 2020
Prosiect: Cywain
Lleoliad: Aberystwyth, Bangor, Cardiff, Llanelwy neu/or Meifod
Adran: Bwyd
Cyflog: 19,376- 22,768
Gradd: 3
Rheolwr: Arweinydd Tm Marchnata a Digwyddiadau / Marketing and Events Team Leader
Cytundeb: Llawn amser (ystyrier ceisiadau rhan amser [o leiaf 30 awr]) / Full time (part-time applications will be considered [minimum 30 hours])
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â
Dewi Evans
07964 354 674

Swyddog Cefnogi

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect yn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n allweddol ar gyfer twf yr economi Gymreig.

 

Cywain

 

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n darparu cefnogaeth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau micro a BBaCh sy’n gweithredu yn y sector bwyd a diod yng Nghymru. Rydym wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020 Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru. Mae cyllid ar gyfer y prosiect wedi’i ddiogelu tan fis Hydref 2022.

 

Mae’r gwasanaeth yn cefnogi busnesau i gryfhau a thyfu, yn eu helpu i drosglwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r diwydiant, yn ogystal â chryfhau eu hintegreiddiad yn y gadwyn gyflenwi. Mae’n darparu gwasanaethau drwy Gymru gyfan gyda phwyslais ar gydweithredu drwy glystyru, ychwanegu gwerth, datblygu’r farchnad er mwyn tyfu a chreu swyddi.   Mae Cywain wedi datblygu rhwydwaith eang o randdeiliaid ac, yn ganolog i ddatblygiad y cleient, mae gennym agwedd gydlynol tuag at weithio gyda phartneriaid darparu eraill.

 

Mae tair elfen i’r prosiect:

 
 • Cefnogaeth ar gyfer busnesau newydd a micro

 • Cefnogaeth ddiagnostig

 • Clystyru a chydweithio rhwng busnesau er mwyn hybu twf busnesau ac effeithlonrwydd

 
 

Nod Cyffredinol y Swydd

 

Nod y swydd hon yw i ddarparu cefnogaeth gweinyddol i dîm Cywain trwy:

 
 • gydlynu a darparu cefnogaeth i dîm y prosiect, a fydd yn cynnwys darparu gwybodaeth, gweithredu a chofnodi gweithgareddau ar system Rheoli Perthynas Cwsmer

 • bod yn gyfrifol dros ddarparu gwybodaeth am y prosiect, megis data allbynnau, at ddefnydd mewnol yn ogystal â phartneriaid a rhanddeiliaid allanol

 • sicrhau fod holl ddogfennaeth y prosiect yn gywir ac wedi cael ei archifo

 • cynnal a datblygu systemau gweinyddol y cynllun

 • bod yn rhyngweithiol a gweithio’n annibynnol heb oruchwyliaeth

 

Prif Gyfrifoldebau

 

Darparu gwybodaeth a chefnogaeth swyddfa i dîm y prosiect

 • Darparu cymorth gweinyddol dibynadwy ac effeithlon a chefnogaeth i dîm Cywain.

 • Trefnu a chymryd cofnodion mewn cyfarfodydd (mewnol ac allanol)

 • Gweithio’n agos gyda thîm Cywain i baratoi a threfnu gweithdai a digwyddiadau

 • Teithio i leoliadau ledled Cymru i fynychu digwyddiadau, gweithdai a lansiadau prosiect ayyb

 • Sicrhau bod digwyddiadau yn rhedeg yn llyfn a darparu gwerth i gwsmeriaid a gwesteion

 • Cyfathrebu gydag asiantaethau allanol perthnasol

 • Cydlynu a chrynhoi gweithgareddau misol aelodau’r tîm er mwyn cynhyrchu adroddiadau misol a chwarterol (meintiol ac ansoddol)

 • Casglu, cyflwyno a storio'r holl wybodaeth angenrheidiol yn unol â gofynion cyllid a monitro’r cynllun

 • Sicrhau bod ffeiliau’r tîm yn cynnwys yr wybodaeth sy’n ofynnol a chefnogi’r Rheolwr Prosiect i gynnal archwiliad rheolaidd

 • Datblygu a rheoli system Rheoli Perthynas Cwsmer a systemau ar gyfer casglu gwybodaeth a deilliannau’r prosiect

 • Cofnodi targedau’r tîm a’u gwirio yn erbyn dogfennau cymeradwyaeth

 • Sicrhau cydymffurfiaeth gyda’r ddeddfwriaeth diogelu data priodol

 • Ymdrin ag ymholiadau ar lein a thros y ffôn a’u hanfon at y swyddogion priodol

 • Cadw cofnodion yn effeithlon o fewn fframwaith cytûn i fodloni gofynion ariannol Llywodraeth Cymru/Ewrop a dilysrwydd allbynnau

 • Mynychu cyfarfodydd a chynrychioli’r prosiect yn ôl y galw

 

Ymchwil a Monitro 

 • Cefnogi'r Arweinydd Tîm Marchnata a Chyfathrebu i gofnodi, casglu a dadansoddi adborth cleientiaid

 • Mewnbynnu data’n gywir

 • Dadansoddi cyflawniad y prosiect o’i dargedau trwy sicrhau bod y data yn gyfredol

 • Cefnogi'r Arweinydd Tîm Marchnata a Chyfathrebu yn ôl y galw i gasglu unrhyw waith papur a data monitro perthnasol

 • Sicrhau bod system Rheoli Perthynas Cwsmer a chronfeydd data’r prosiect yn cael eu cynnal a'u bod yn gyfredol ac yn effeithlon

 • Cysylltu â chleientiaid, darparwyr a phartneriaid allanol i gydlynu gweithgareddau / digwyddiadau

 

Arall

 • Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu cyrraedd

 • Derbyn unrhyw ddyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw

 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 

Sgiliau a Phrofiad

 

Hanfodol

 • Cymhwyster CGC lefel 3 neu uwch, a/neu brofiad dangosadwy mewn maes perthnasol

 • Brwdfrydedd dros waith yr adran

 • Sgiliau trefnu a chydgysylltu rhagorol gyda’r gallu i weithio i ddyddiadau tynn

 • Sgiliau gweinyddol a rhyngbersonol ardderchog

 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) rhagorol

 • Sgiliau prawf ddarllen da

 • Gallu asesu ac ymdrin ag ymholiadau’n effeithlon ac yn brydlon

 • Gallu cymryd cofnodion mewn cyfarfodydd sy’n glir, cryno a chywir

 • Gallu ysgogi ei hun yn greadigol gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau i gyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd

 • Yn rhagweithiol ac yn gallu gyrru pethau ymlaen yn effeithlon

 • Gallu gweithio’n annibynnol neu fel rhan o dîm

 • Sgiliau technoleg gwybodaeth gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, E-bost a’r Rhyngrwyd

 • Trwydded yrru lawn a defnydd o gar

 

Manteisiol

 • Gwybodaeth a dealltwriaeth am y sectorau amaeth, gwledig a bwyd yng Nghymru

 • Profiad o drefnu arddangosfeydd a digwyddiadau phroffil uchel

 • Profiad dangosadwy o weithio yn y diwydiant amaethyddol neu fwyd yng Nghymru

 

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Dewi Evans ar 07964 354674

 

Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon ar 30 Ionawr 2020. Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Lleoliad

Aberystwyth, Bangor, Cardiff, Llanelwy neu/or Meifod.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Dewi Evans
07964 354 674
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 22 Ionawr 2020 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.