Dyddiad Cau: 30 Medi 2019
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad:
Adran: Gwledig
Cyflog: £34,835-£36,885
Gradd: 5
Rheolwr: Rheolwr Datblygu / Development Manager
Cytundeb: Dros dro / Temporary
Sgiliau Ddwyieithog: Manteisiol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Sara Jenkins
01970 636286

Rheolwr Datblygu Rhanbarthol - Canolbarth a De Ddwyrain Cymru (dros dro)

Cyswllt Ffermio

 

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

 

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 

Nod y Rôl

 

Yn gyfrifol am ddarparu rhaglen Cyswllt Ffermio o fewn y rhanbarth ddiffiniedig. Mae’r gwaith yn gofyn rheoli tîm o Swyddogion Datblygu a chefnogi’r tîm sy’n darparu’r Cynllun Cyflenwi Trosglwyddiad Gwybodaeth.

 

Prif Gyfrifoldebau

 
 • Arwain, rheoli, cymell a datblygu’r tîm o Swyddogion Datblygu rhanbarthol

 • Gweithio gyda’r Rheolwr Gweithrediadau i reoli is-gontractwyr gan ddarparu gwasanaeth i’r rhaglen yn y rhanbarth berthnasol, yn cynnwys cynnal cyfarfodydd monitro perfformiad rheolaidd i sicrhau ansawdd

 • Gweithio’n agos â’r Swyddogion Datblygu i sicrhau bod targedau rhanbarthol y rhaglen yn cael eu cyflawni a bod y gwasanaeth a ddarperir o’r safon uchaf

 • Sicrhau bod strategaethau a pholisïau Llywodraeth Cymru’n cael eu cynnwys yn narpariaeth y rhaglen

 • Cyfathrebu blaenoriaethau penodol y Bwrdd Cynghori Strategol a’r Hwb Cyfnewid Gwybodaeth yn rheolaidd ac yn eglur i’r Swyddogion Datblygiad

 • Goruchwylio’r broses o alinio digwyddiadau gydag amcanion y Bwrdd Cynghori Strategol,  y Bwrdd Gweithredu a’r Hwb Cyfnewid Gwybodaeth drwy weithrediad effeithiol y Cynllun Darparu Trosglwyddiad Gwybodaeth chwarterol

 • Canfod partneriaid cyflenwi priodol a chreu cysylltiadau cryf gydag asiantaethau allanol i wella’r ddarpariaeth gwasanaethau gyffredinol

 • Pennu cyfleoedd newydd yn rhagweithiol ar gyfer ymchwil, meincnodi a threialon

 • Gweithio’n agos â’r Swyddogion Datblygu a Thechnegwyr Datblygu i ledaenu canfyddiadau o waith prosiect ar y safleoedd o fewn y rhanbarth perthnasol a datblygu rhaglen leol o ddigwyddiadau sy’n diwallu anghenion y gymuned ffermio leol

 • Sicrhau bod digwyddiadau Safle ffermydd arddangos a safleoedd ffocwsmewn ardal benodol yn cael eu trefnu’n effeithiol gan y Swyddogion Datblygu trwy weithio’n agos â’r Technegwyr Datblygu

 • Goruchwylio’r rhaglenni meincnodi (Mesur i Reoli), gan sicrhau eu bod yn cael eu gyrru ymlaen yn weithredol gan y Swyddogion Datblygu o fewn cyllidebau ariannol gosodedig a bod y data ffisegol ac ariannol allweddol yn cael eu casglu a’u coladu’n effeithiol

 • Sicrhau bod y grwpiau trafod sefydledig yn cyfateb â thargedau’r prosiect ac yn gweithredu o fewn cyllideb

 • Cyfrannu’n rheolaidd ac yn systematig at themâu priodol i’w cynnwys mewn deunydd hysbysebu a gwybodaeth, yn cynnwys gwahoddiadau i ddigwyddiadau, e-fwletinau rhanddeiliaid, ffeithlenni, cyhoeddiadau technegol ac erthyglau

 • Gweithio’n agos â’r tîm Marchnata a Chyfathrebu i sicrhau bod digwyddiadau’n cael eu hyrwyddo yn ôl y strategaeth farchnata a chyfathrebu integredig i’r gynulleidfa darged mewn ffordd effeithiol ac amserol

 • Sicrhau bod cofrestriad a phresenoldeb mewn digwyddiadau’n cael eu cofnodi yn ôl dulliau  y Ganolfan Wasanaeth o gofnodi cofrestriad a phresenoldeb; a bod y rhain yn cael eu cyflwyno i’r Ganolfan Gwasanaethau’n brydlon

 • Sicrhau bod cwsmeriaid sy’n mynd at y tîm i gael cyngor yn cael eu cyfeirio at y Gwasanaethau Cynghori priodol

 • Monitro a gwerthuso adborth a dderbyniwyd gan gwsmeriaid, gan gymryd camau prydlon a phroffesiynol, fel y bo’n angenrheidiol, i ddatrys problemau a godwyd a/neu i ganfod posibiliadau ar gyfer sicrhau gwelliant parhaus o fewn y rhaglen

 • Sicrhau bod adroddiadau cywir a pherthnasol yn cael eu darparu’n rheolaidd i’r Rheolwr Gweithredoedd i hyrwyddo’r broses lle mae canlyniadau gweithredol Cyswllt Ffermio’n cael eu monitro, eu hadolygu a’u hadrodd yn gywir i’r Rheolwr Contract a Llywodraeth Cymru yn unol â gofynion y contract ac er mwyn bodloni gofynion Archwilio perthnasol

 

Arall

 • Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch

 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw

 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol

 • Addysg hyd lefel gradd, neu lefel gyfatebol, mewn amaeth neu bwnc perthnasol

 • Profiad dangosadwy o weithio yn y diwydiant amaethyddol yng Nghymru

 • Gwybodaeth drwyadl am y sectorau amaeth a choedwigaeth yng Nghymru, gyda’r gallu i ganfod yr wybodaeth ddiweddaraf am waith ymchwil sy’n berthnasol i’r sectorau hynny

 • Profiad dangosadwy mewn rôl rheoli

 • Gallu monitro perfformiad gwasanaeth is-gontractwyr yn effeithiol, gan gymryd camau prydlon a phroffesiynol fel y bo raid, i ddatrys problemau a ganfuwyd

 • Ymwybyddiaeth eang o ddatblygiad polisïau amaethyddol yn ogystal â pholisïau a strategaethau Llywodraeth Cymru

 • Gallu lledaenu themâu, ymchwilio canfyddiadau a chynnwys rhaglenni mewn ffordd ymarferol a chlir sy’n berthnasol i’r gynulleidfa

 •  Profiad o drefnu digwyddiadau

 • Rhwydweithiau wedi eu datblygu’n dda yn y rhanbarth perthnasol, ynghyd â phrofiad o feithrin perthnasoedd cydweithredol gyda mudiadau/gwasanaethau eraill

 •  Sgiliau rheoli prosiect cryf

 • Gallu datblygu ac integreiddio gwasanaethau newydd mewn ffordd effeithiol ac amserol

 • Gallu gwneud penderfyniadau anodd ac amserol er budd y busnes a/neu’r gwasanaeth, gan gynnwys codi pryderon priodol yn ymwneud â darpariaeth y gwasanaeth, cyllidebau a staff/is-gontractwyr

 • Sgiliau cyflwyno a rhyngbersonol o safon uwch

 • Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol, a hynny’n annibynnol ac fel rhan o dîm

 • Gallu ysgogi ei hun, gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau i gyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd

 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig rhagorol

 • Sgiliau TG o safon uwch, gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, Ebost, cronfeydd data a’r we

 • Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio

 

Manteisiol

 • Gwybodaeth am y rhaglen Cyswllt Ffermio

 

Cyfweliadau

 

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar 8 Hydref 2019. Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Lleoliad

.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Sara Jenkins
01970 636286
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 30 Medi 2019 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.