Dyddiad Cau: 22 Tachwedd 2018
Lleoliad: Aberystwyth, Caerdydd / Cardiff, Meifod neu Gweithio Adref / or Home Based.
Adran: Bwyd
Cyflog: £32,300 - £34,320
Gradd: 5
Rheolwr: Rheolwr Prosiect / Project Manager
Cytundeb: Llawn amser / Full time
Sgiliau Ddwyieithog: Manteisiol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Caroline Dawson
01745 770272 / 07577 934106

Rheolwr Datblygu Clwstwr Marchnadoedd Bwyd Mor Rhanbarthol - De Cymru

Cyflwyniad - Prosiectau Datblygu a Thyfu Marchnadoedd Bwyd Môr a Cywain

Bydd y Rheolwr Datblygu Clwstwr a Marchnadoedd Bwyd Môr Rhanbarthol yn gweithio ar draws dau o’n prosiectau cefnogi, sef Datblygu a Thyfu Marchnadoedd Bwyd Môr a Cywain, gan ddarparu cefnogaeth wedi’i deilwra i ddatblygu marchnadoedd newydd a phresennol ar gyfer busnesau bwyd môr.      

 

Prosiect Datblygu a Thyfu Marchnadoedd Bwyd Môr a Cywain

Mae Prosiect Datblygu a Thyfu Marchnadoedd Bwyd Môr yn fenter a ddatblygwyd mewn partneriaeth rhwng Menter a Busnes a Seafish, sy’n cael ei ariannu gan Gronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop a Llywodraeth Cymru.  

Bydd Prosiect Datblygu a Thyfu Marchnadoedd Bwyd Môr yng Nghymru yn cynnig cefnogaeth trwy’r llwybrau canlynol:

 

Llwybr 1. Marchnata Uniongyrchol

 • Marchnata Busnes i Fusnes
 • Marchnata Busnes i Gwsmeriaid

 

Llwybr 2. Cefnogaeth Fusnes

 • Gwerthoedd Brand Bwyd Môr o Gymru
 • Gwaith Ymchwil i’r Farchnad a Chwsmeriaid wedi’i deilwra
 • Cynllun Peilot Pysgota Cyfrifol Seafish (RFS)
 • Pecynnau Adnoddau i Hwyluso Marchnata
 • Gweithdai ac Adnoddau Ar Lein i Hwyluso Marchnata
 • Ymgysylltiad gyda Rhanddeiliaid a Chyfathrebu

 

Llwybr 3. Gwyliau a Digwyddiadau Bwyd Môr

 • Cefnogaeth ariannol ar gyfer Gwyliau Bwyd Môr yng Nghymru
 • Adnoddau Marchnata ac Addysgiadol

 

Cywain

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n rhoi cymorth wedi’i dargedu i fusnesau yn y sector bwyd a diod yng Nghymru. Rydym yn cychwyn cam newydd erbyn hyn ac rydym wedi derbyn arian drwy Raglen Datblygu Gwledig 2014- 2020 Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru i ddarparu gwasanaeth diwygiedig tan fis Hydref 2022. 

 

Mae’r gwasanaeth yn cefnogi busnesau i gryfhau a thyfu, yn eu helpu i drosglwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r diwydiant, yn ogystal â chryfhau eu hintegreiddiad yn y gadwyn gyflenwi. Mae’n darparu gwasanaethau drwy Gymru gyfan gyda phwyslais ar gydweithredu drwy glystyru, ychwanegu gwerth, datblygu’r farchnad er mwyn tyfu a chreu swyddi.   Mae Cywain wedi datblygu rhwydwaith eang o randdeiliaid ac, yn ganolog i ddatblygiad y cleient, mae gennym agwedd gydlynol tuag at weithio gyda phartneriaid darparu eraill.

 

Mae tri llinyn i’r prosiect:

 • Cefnogaeth i fusnesau newydd a busnesau micro
 • Cefnogaeth ddiagnostig ar gael i bob busnes
 • Clystyru a chydweithredu rhwng busnesau i hybu effeithiolrwydd a thwf busnesau

 

Yn ei hanfod, mae clwstwr yn cael ei arwain gan y busnesau lle mae grŵp o gwmnïau sy’n gweithredu yn yr un sector ac mewn ardaloedd sy’n agos i’w gilydd yn ddaearyddol yn gweld bod ganddynt yr un math o gyfleoedd a phroblemau. Mae’r ffocws ar gynyddu gallu cystadleuol cwmnïau bwyd a diod yng Nghymru i’w helpu i ddatblygu a thyfu, a bydd aelodau o grŵp clwstwr yn dod ynghyd i gydweithio ar brosiect penodol.   Mae’r prosiectau y maent yn gweithio arnynt yn amrywiol, o ymdrin â phroblemau sy’n bodoli o fewn y busnes sy’n effeithio ar dyfiant neu allu cystadleuol, i fynd i mewn i farchnadoedd newydd a chynyddu’r marchnadoedd sydd eisoes yn bodoli. 

 

Mae Menter a Busnes wedi bod yn defnyddio’r fethodoleg glystyru ers 2015 fel cynllun peilot mewn partneriaeth ag Is-adran Fwyd Llywodraeth Cymru. Ar hyn o bryd rydym yn cefnogi’r Clwstwr Bwydydd Da a’r Clwstwr Bwyd Môr. Mae’r Clwstwr Bwyd Môr o Gymru’n dod â physgotwyr, gwerthwyr pysgod a busnesau dyframaeth gyda chynnyrch o ansawdd uchel ac awydd i dyfu ynghyd. Mae’r Clwstwr yn cynnig cyfle i weithredu ar y cyd i ddatrys materion cyffredin sy’n effeithio ar y diwydiant, ynghyd ag ychwanegu gwerth at bysgod a physgod cregyn sy’n cael eu dal neu eu ffermio yng Nghymru. Mae’r Clwstwr Bwyd Môr ar hyn o bryd yn ymgysylltu gyda busnesau bwyd môr ledled Cymru ac yn rhan o ddigwyddiadau Bwyd a Diod Cymru ar gyfer masnach a chwsmeriaid.

 

Nod y Rôl

Mae’r Rheolwr Datblygu Clwstwr a Marchnadoedd Bwyd Môr Rhanbarthol yn gyfrifol am ddatblygu a darparu gweithgareddau clwstwr a datblygu marchnadoedd bwyd môr ar draws De Cymru. Mae’r rôl yn allweddol er mwyn sicrhau bod y ddau brosiect yn cyflawni eu hamcanion trwy gydlynu gweithgareddau’r diwydiant, gan fynychu cyfarfodydd a rheoli digwyddiadau. Ynghyd ag annog proses ddatblygu’r clwstwr a sicrhau bod y fenter yn parhau i ddatblygu yn yr hir dymor. Mae prif amcanion yn cynnwys:

 • Rheoli amrywiaeth o brosiectau datblygu busnes a marchnata bwyd môr ar gyfer busnesau ac aelodau’r clwstwr.
 • Gweithredu fel prif gyswllt o ddydd i ddydd i aelodau’r clwstwr bwyd môr. 
 • Rheoli prosiectau gydag arweiniad gan y Rheolwr Prosiect.
 • Rhedeg prosiectau o fewn y ddwy raglen a gweithio fel rhan o dîm i gyflawni cytundebau masnachol penodol.
 • Sicrhau bod cyllidebau’r clwstwr yn cael eu gwario’n effeithiol.
 • Monitro a gwerthuso pob prosiect a sicrhau cydymffurfiaeth gyda gofynion archwilio.

 

Prif Gyfrifoldebau

 • Hybu a recriwtio unigolion a grwpiau i ymgysylltu gyda’r ddau brosiect, gan feithrin perthynas agos gyda physgotwyr, gwerthwyr pysgod a busnesau dyframaeth.
 • Sicrhau darpariaeth gwasanaethau’r prosiect i fusnesau ac aelodau’r clwstwr, yn ogystal â hwyluso cyfarfodydd clwstwr.
 • Rheoli rhanddeiliaid a datblygu cysylltiadau cyfathrebu gydag unigolion, busnesau a sefydliadau eraill sy’n ymwneud â’r prosiect yn eich rhanbarth.
 • Creu cysylltiadau gydag unigolion, busnesau a chyrff eraill sy’n ymwneud ag arloesedd, datblygu cynnyrch, ymchwil, datblygu marchnadoedd newydd, yn ogystal â phrynwyr i sicrhau darpariaeth gyfannol. 
 • Meithrin perthynas agos gyda chynhyrchwyr, proseswyr ac aelodau’r clwstwr i sicrhau bod unrhyw anghenion twf yn cael eu hadnabod a bod cefnogaeth berthnasol yn cael ei ddarparu, ynghyd ag atgyfeiriadau i ffynonellau eraill o wasanaethau busnes yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.
 • Paratoi cynllun gweithredu ar gyfer y flwyddyn a rheoli adnoddau o fewn cyllideb y ddau brosiect fel y nodwyd gan y Rheolwr Prosiect, gan sicrhau gwerth am arian a darpariaeth gydlynol ble bo hynny’n bosibl.
 • Parhau i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth am feysydd arbenigol eraill, gan sicrhau darpariaeth gyfannol i’r cwsmer; ymrwymo i gwblhau unrhyw waith ymchwil, dysgu a datblygiad angenrheidiol er mwyn cyflawni’r anghenion hynny.
 • Sicrhau monitro a gwerthuso agweddau o’r cynllun yn effeithiol yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru.
 • Mynychu arddangosfeydd, sioeau masnach a digwyddiadau o fewn y diwydiant.
 • Ymchwilio i gyfleoedd cydweithio mewn gweithgareddau masnachol - allforio a masnach, cysylltu gyda digwyddiadau Bwyd a Diod Cymru.
 • Cydlynu gweithgareddau a rhannu gwybodaeth sy’n deillio o weithgareddau clwstwr.
 • Annog perchnogaeth o’r clwstwr a’i ddatblygiad trwy gydol y broses gefnogi gan yr aelodau.
 • Gweithio’n agos gyda busnesau ac aelodau clwstwr i gynllunio, rheoli a gweithredu portffolio o weithgareddau megis digwyddiadau/arddangosfeydd, teithiau astudio, gweithdai ayb, mewn modd proffesiynol, yn lleol ac yn genedlaethol, gan sicrhau cynnwys perthnasol a deniadol.
 • Sicrhau bod gweithgareddau’r clwstwr yn cael eu cynnal mewn modd amserol a bod aelodau’n datblygu gweithgareddau perthnasol sy’n bodloni gofynion eu busnesau.
 • Cynrychioli’r Clwstwr Bwyd Môr mewn cyfarfodydd Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd (FLAG).

 

Monitro a Gwerthuso

 • Sicrhau bod adroddiadau cywir a pherthnasol yn cael eu darparu trwy gydol oes y prosiect a bod deilliannau’n cael eu monitro’n fanwl, yn cael eu hadolygu a’u hadrodd i’r Rheolwr Prosiect a Llywodraeth Cymru yn unol â gofynion y cytundeb, ac er mwyn bodloni gofynion archwilio perthnasol.
 • Cadw adroddiadau manwl o weithgareddau a gwaith papur y clwstwr er mwyn monitro a chyrraedd targedau’r prosiect i gydymffurfio â systemau monitro ac adrodd Llywodraeth Cymru.
 • Cymryd cyfrifoldeb dros sicrhau bod yr holl ddogfennau ar gyfer y gwaith a gwblhawyd yn gyfredol ac yn unol â gofynion y cynllun.
 • Rhoi mewnbwn i unrhyw adroddiadau gwerthuso - perfformiad a bodlonrwydd y cwsmer.

 

Deallusrwydd y Farchnad a Llwybrau i’r Farchnad

 • Adnabod, ymchwilio ac anelu at sicrhau mynediad at ddata deallusrwydd y farchnad sy’n berthnasol i ofynion buddiolwyr targed mewn modd rhagweithiol.
 • Datblygu a throsglwyddo gwybodaeth yn ymwneud â deallusrwydd y farchnad i’r gynulleidfa darged ar draws Cymru.
 • Datblygu a darparu digwyddiadau addysgol yn seiliedig ar weithdai’n ymwneud ag atebion llwybr i’r farchnad er mwyn hwyluso twf busnes.
 • Darparu cefnogaeth ddilynol i fusnesau a hwyluso atebion ar gyfer busnesau.
 • Sicrhau darpariaeth gwasanaeth integredig trwy weithio’n agos gyda’r Rheolwr Clwstwr a Phrosiect.

 

Arall

 • Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni.
 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill fel bo’r angen.
 • Cynrychioli Menter a Busnes mewn digwyddiadau fel bo’r angen.

 

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol

 • Addysg hyd lefel gradd, neu gyfwerth, neu’n uwch mewn pwnc perthnasol, a phrofiad dangosadwy mewn maes tebyg.
 • Profiad dangosadwy o reoli cleientiaid ac ymgysylltu gyda chleientiaid/busnesau naill ai wyneb i wyneb, dros e-bost neu dros y ffôn.
 • Sgiliau cydlynu a threfnu o’r radd flaenaf.
 • Profiad o drefnu digwyddiadau, cyfarfodydd a gweithdai.
 • Gallu i asesu a deall anghenion busnes yn glir.
 • Sgiliau a phrofiad o ddatblygu rhwydweithiau gwych ar wahanol lefelau (e.e. cysylltiadau ffurfiol ac anffurfiol) o fuddiolwyr posibl i bobl broffesiynol mewn sefydliadau partneriaeth.
 • Person hunanysgogol, sy’n derbyn cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni ei waith a’i amcanion ei hun, gan ystyried gofynion y cwsmer.
 • Gallu dadansoddi a defnyddio tystiolaeth; yn meddwl yn synhwyrol, gan ddatgan manteision, anfanteision a risgiau opsiynau penodol.
 • Profiad o weithio tuag at dargedau, gyda ffocws clir ar ansawdd.
 • Gallu bod yn rhagweithiol ac yn awyddus i yrr materion yn eu blaen yn effeithiol.
 • Gallu gweithio fel unigolyn ac fel rhan o dîm.
 • Sgiliau TG gan gynnwys; Word, Excel, PowerPoint a’r Cyfryngau Cymdeithasol.
 • Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio - mae’r swydd yn cynnwys teithio ac aros dros nos ar adegau.
 • Ar gael i weithio gyda’r nos a thros y penwythnos yn achlysurol.

 

Dymunol

 • Dealltwriaeth ddaearyddol o arfordir a phorthladdoedd Cymru.
 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r sector pysgodfeydd yng Nghymru.
 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg), gan gynnwys sgiliau cyflwyno.

 

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy gwblhau ffurflen gais a ffurflen cyfleoedd cyfartal (ar gael ar ein gwefan: www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech sgwrs anffurfiol ynglŷn â’r swydd, cysylltwch â Caroline Dawson ar 01745 770272 neu 07577 934106.

 

Cyfweliadau

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ddydd Mercher 28 Tachwedd 2018. Os nad yw’r dyddiad yn gyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais.

Lleoliad

Aberystwyth, Caerdydd / Cardiff, Meifod neu Gweithio Adref / or Home Based. .

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Caroline Dawson
01745 770272 / 07577 934106
caroline.dawson@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 22 Tachwedd 2018 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.