Dyddiad Cau: 12 Gorffennaf 2019
Prosiect: Cywain
Lleoliad: Aberystwyth, Caerdydd, Y Trallwng neu o adref / or home based
Adran: Bwyd
Cyflog: 32,785 - 34,835 pro rata
Gradd: 5
Rheolwr: Rheolwr Prosiect Bwyd Mr Cymru / EMFF Project Manager
Cytundeb: Rhan amser / Part time - 60%
Sgiliau Ddwyieithog: Manteisiol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â
Caroline Dawson
01745 770272 / 07577 934106

Rheolwr Datblygu Bwyd Mor - De Cymru (rhan amser)

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect yn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n allweddol ar gyfer twf yr economi Gymreig.

 

O ganlyniad i alw am gefnogaeth y prosiect, mae Cywain yn chwilio am Reolwr Datblygu Bwyd Môr i weithio ar draws De Cymru i ddarparu cefnogaeth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau bwyd môr sydd â’r uchelgais i dyfu.

 

Cefndir

 

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n darparu cefnogaeth wedi’i deilwra i fusnesau micro a busnesau bach a chanolig yn y sector bwyd a diod yng Nghymru. Rydym wedi derbyn arian drwy Raglen Datblygu Gwledig 2014- 2020 Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru. Mae cyllid ar gyfer y prosiect wedi’i ddiogelu tan fis Hydref 2022.

 

Mae’r gwasanaeth yn cefnogi busnesau i gryfhau a thyfu, yn eu helpu i drosglwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r diwydiant, yn ogystal â chryfhau eu hintegreiddiad yn y gadwyn gyflenwi. Mae’n darparu gwasanaethau drwy Gymru gyfan gyda phwyslais ar gydweithredu drwy glystyru, ychwanegu gwerth, datblygu’r farchnad er mwyn tyfu a chreu swyddi.   Mae Cywain wedi datblygu rhwydwaith eang o randdeiliaid ac, yn ganolog i ddatblygiad y cleient, mae gennym agwedd gydlynol tuag at weithio gyda phartneriaid darparu eraill.

 

Yn ei hanfod, mae clwstwr yn cael ei arwain gan y busnesau lle mae grŵp o gwmnïau sy’n gweithredu yn yr un sector ac mewn ardaloedd sy’n agos i’w gilydd yn ddaearyddol yn gweld bod ganddynt yr un math o gyfleoedd a phroblemau. Mae’r ffocws ar gynyddu gallu cystadleuol cwmnïau bwyd a diod yng Nghymru i’w helpu i ddatblygu a thyfu, a bydd aelodau o grŵp clwstwr yn dod ynghyd i gydweithio ar brosiect penodol.   Mae’r prosiectau y maent yn gweithio arnynt yn amrywiol, o ymdrin â phroblemau sy’n bodoli o fewn y busnes sy’n effeithio ar dyfiant neu allu cystadleuol, i fynd i mewn i farchnadoedd newydd a chynyddu’r marchnadoedd sydd eisoes yn bodoli. 

 

Mae’r Clwstwr Bwyd Môr o Gymru’n dod â physgotwyr, gwerthwyr pysgod a busnesau dyframaeth gyda chynnyrch o ansawdd uchel ac awydd i dyfu ynghyd. Mae’r Clwstwr Bwyd Môr ar hyn o bryd yn ymgysylltu gyda busnesau bwyd môr le

 

Nod y Rôl

 

Nod y rôl yw:

 
 • Rheoli amrywiaeth o brosiectau datblygu busnes a marchnata bwyd môr ar gyfer aelodau Clwstwr Bwyd Môr Cymru ar draws rhanbarth De Cymru

 • Gweithredu fel prif gyswllt o ddydd i ddydd i aelodau’r clwstwr 

 • Rheoli prosiectau gydag arweiniad gan y Rheolwr Prosiect

 • Rhedeg prosiectau o fewn y rhaglen clwstwr a gweithio’n agos gyda Rheolwr Datblygu Bwyd Môr Gogledd Cymru a Rheolwr Prosiect EMFF i gyflawni cytundebau masnachol penodol

 • Sicrhau bod cyllidebau’r clwstwr yn cael eu gwario’n effeithiol

 • Monitro a gwerthuso pob prosiect a sicrhau cydymffurfiaeth gyda gofynion archwilio

 

Prif Gyfrifoldebau

           
 • Rheoli prosiectau’n unol ag arweiniad gan y Rheolwr Prosiect.

 • Gweithredu fel prif gyswllt, gan hybu a recriwtio unigolion a grwpiau i ymgysylltu gyda’r ddau brosiect, gan feithrin perthynas agos gyda physgotwyr, gwerthwyr pysgod a busnesau dyframaeth.

 • Sicrhau darpariaeth gwasanaethau’r prosiect i fusnesau ac aelodau’r clwstwr, yn ogystal â hwyluso cyfarfodydd clwstwr.

 • Rheoli rhanddeiliaid a datblygu cysylltiadau cyfathrebu gydag unigolion, busnesau a sefydliadau eraill sy’n ymwneud â’r prosiect yn y rhanbarth.

 • Meithrin perthynas agos gyda chynhyrchwyr, proseswyr ac aelodau’r clwstwr i sicrhau bod unrhyw anghenion twf yn cael eu hadnabod a bod cefnogaeth berthnasol yn cael ei ddarparu, ynghyd ag atgyfeiriadau i ffynonellau eraill o wasanaethau busnes yn y sectorau cyhoeddus a phreifat.

 • Paratoi cynllun gweithredu ar gyfer y flwyddyn a rheoli adnoddau o fewn cyllideb y ddau brosiect fel y nodwyd gan y Rheolwr Prosiect, gan sicrhau gwerth am arian a darpariaeth gydlynol ble bo hynny’n bosibl.

 • Mynychu arddangosfeydd, sioeau masnach a digwyddiadau o fewn y diwydiant.

 • Ymchwilio i gyfleoedd cydweithio mewn gweithgareddau masnachol - allforio a masnach, cysylltu gyda digwyddiadau Bwyd a Diod Cymru.

 • Cydlynu gweithgareddau grwpiau diddordeb penodol a rhannu gwybodaeth sy’n deillio o weithgareddau clwstwr.

 • Monitro a gwerthuso pob prosiect i sicrhau eu bod yn cydymffurfio gyda gofynion archwilio.

 • Annog perchnogaeth o’r clwstwr a’i ddatblygiad trwy gydol y broses gefnogi gan yr aelodau.

 • Gweithio’n agos gyda busnesau ac aelodau clwstwr i gynllunio, rheoli a gweithredu portffolio o weithgareddau megis digwyddiadau/arddangosfeydd, teithiau astudio, gweithdai ayb, mewn modd proffesiynol, yn lleol ac yn genedlaethol, gan sicrhau cynnwys perthnasol a deniadol.

 • Cynrychioli’r Clwstwr Bwyd Môr mewn cyfarfodydd Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd (FLAG).

 

Arall

 • Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni.

 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill fel bo’r angen.

 • Cynrychioli Menter a Busnes mewn digwyddiadau fel bo’r angen.

 

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol

 • Addysg hyd lefel gradd, neu gyfwerth, neu’n uwch mewn pwnc perthnasol, a phrofiad dangosadwy mewn maes tebyg.

 • Profiad dangosadwy o reoli cleientiaid ac ymgysylltu gyda chleientiaid/busnesau naill ai wyneb i wyneb, dros e-bost neu dros y ffôn.

 • Sgiliau cydlynu a threfnu o’r radd flaenaf.

 • Profiad o drefnu digwyddiadau.

 • Gallu i asesu a deall anghenion busnes yn glir.

 • Sgiliau a phrofiad o ddatblygu rhwydweithiau gwych ar wahanol lefelau (e.e. cysylltiadau ffurfiol ac anffurfiol) o fuddiolwyr posibl i bobl broffesiynol mewn sefydliadau partneriaeth.

 • Person hunanysgogol, sy’n derbyn cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni ei waith a’i amcanion ei hun, gan ystyried gofynion y cwsmer.

 • Gallu dadansoddi a defnyddio tystiolaeth; yn meddwl yn synhwyrol, gan ddatgan manteision, anfanteision a risgiau opsiynau penodol.

 • Profiad o weithio tuag at dargedau, gyda ffocws clir ar ansawdd.

 • Gallu bod yn rhagweithiol ac yn awyddus i yrr materion yn eu blaen yn effeithiol.

 • Gallu gweithio fel unigolyn ac fel rhan o dîm.

 • Sgiliau TG gan gynnwys; Word, Excel, PowerPoint a’r Cyfryngau Cymdeithasol.

 • Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio - mae’r swydd yn cynnwys teithio ac aros dros nos ar adegau.

 • Ar gael i weithio gyda’r nos a thros y penwythnos yn achlysurol.

 

Dymunol

 • Gwybodaeth a dealltwriaeth o’r sector pysgodfeydd yng Nghymru.

 • Gwybodaeth a dealltwriaeth ddaearyddol o arfordir a phorthladdoedd Cymru.

 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngweithio dwyieithog (Cymraeg/Saesneg), gan gynnwys sgiliau cyflwyno.

 

Cyfweliadau

 

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar 18 Gorffennaf 2019. Os nad yw’r dyddiad yn gyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais.

Lleoliad

Aberystwyth, Caerdydd, Y Trallwng neu o adref / or home based.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Caroline Dawson
01745 770272 / 07577 934106
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 12 Gorffennaf 2019 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.