Dyddiad Cau: 23 Medi 2019
Prosiect: Cywain
Lleoliad: Caerdydd / Meifod / Aberystwyth
Adran: Bwyd
Cyflog: 32,785-34,835
Gradd: 5
Rheolwr: Cluster Team Leader / Arweinydd Tm Clystyrau
Cytundeb: Llawn neu ran amser (isafswm 4 diwrnod yr wythnos / 80%) / Full or part time ( minimum 4 days per week / 80%)
Sgiliau Ddwyieithog: Manteisiol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â
Sioned Best
01938 530 982

Rheolwr Datblygu Bwyd Da - De Cymru

Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect yn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n allweddol ar gyfer twf yr economi Gymreig.


Mae Cywain yn chwilio am Reolwr Datblygu Bwyd Da i weithio ar draws De Cymru i ddarparu cefnogaeth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau bwyd sydd â’r uchelgais i dyfu.

 

Cywain

 

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n darparu cefnogaeth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau micro a BBaCh sy’n gweithredu yn y sector bwyd a diod yng Nghymru. Rydym wedi derbyn cyllid trwy Raglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020 Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru. Mae cyllid ar gyfer y prosiect wedi’i ddiogelu tan fis Hydref 2022.

 

Mae’r gwasanaeth yn cefnogi busnesau i gryfhau a thyfu, yn eu helpu i drosglwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r diwydiant, yn ogystal â chryfhau eu hintegreiddiad yn y gadwyn gyflenwi.  Mae’n darparu gwasanaethau drwy Gymru gyfan gyda phwyslais ar gydweithredu drwy glystyru, ychwanegu gwerth, datblygu’r farchnad er mwyn tyfu a chreu swyddi.   Mae Cywain wedi datblygu rhwydwaith eang o randdeiliaid ac, yn ganolog i ddatblygiad y cleient, mae gennym agwedd gydlynol tuag at weithio gyda phartneriaid darparu eraill.

 

Mae tair elfen i’r prosiect:

 
 • Cefnogaeth ar gyfer busnesau newydd a micro

 • Cefnogaeth ddiagnostig

 • Clystyru a chydweithio rhwng busnesau er mwyn hybu twf busnesau ac effeithlonrwydd

 

Mae Clwstwr yn cael ei arwain yn bennaf gan fusnes, lle mae grŵp o gwmnïau’n gweithio yn yr un sector ac yn agos at ei gilydd yn ddaearyddol yn adnabod problemau a chyfleoedd cyffredin. Maent yn canolbwyntio ar gynyddu elfen gystadleuol cwmnïau bwyd a diod Cymreig i’w cynorthwyo i ddatblygu a thyfu, a bydd aelodau o grŵp clwstwr yn dod at ei gilydd i gydweithio ar brosiect penodol.  Mae’r prosiectau y byddant yn gweithio arnynt yn amrywio o fynd i’r afael â materion busnes sy’n effeithio ar dyfiant neu allu cystadleuol, i ganfod marchnadoedd newydd a thyfu marchnadoedd presennol.

 

Mae’r fethodoleg clystyru wedi cael ei beilota gan Menter a Busnes ers 2015, mewn partneriaeth ag Isadran Fwyd Llywodraeth Cymru. Ar hyn o bryd, rydym yn cefnogi’r Clwstwr Bwydydd Da, Clwstwr Bwyd Môr a’r Clwstwr Mêl.

 

Nod y Rôl

 

Nod y rôl yw: 

 • rheoli amrediad o brosiectau datblygu busnes a marchnata bwyd ar ran aelodau clwstwr

 • gweithredu fel prif bwynt cyswllt o ddydd i ddydd ar gyfer aelodau’r clwstwr bwyd a diod 

 • rheoli prosiectau’n unol â chanllawiau’r Rheolwr Prosiect

 • gweithredu prosiectau o fewn y rhaglen clwstwr a gweithio fel rhan o dîm i gyflawni contractau masnachol penodol

 • sicrhau bod cyllidebau’r rhaglen yn cael eu gwario’n effeithiol

 • monitro a gwerthuso pob prosiect a sicrhau cydymffurfiaeth gyda gofynion archwilio

 
 

Prif Gyfrifoldebau

 
 • Sicrhau darpariaeth gwasanaethau’r prosiect i aelodau’r clwstwr

 • Meithrin perthynas agos gyda chynhyrchwyr a phroseswyr i adnabod eu hanghenion ar gyfer twf

 • Gweithio gydag aelodau’r clwstwr i sicrhau bod unrhyw ofynion twf yn cael eu hadnabod a’u gweithredu ar sail un i un neu fel prosiect penodol

 • Paratoi cynllun gweithredu ar gyfer y flwyddyn a rheoli adnoddau o fewn cyllideb y prosiect

 • Cydlynu gweithgareddau a rhannu gwybodaeth sy’n deillio o weithgareddau’r clwstwr

 • Creu cysylltiadau gydag unigolion, busnesau a chyrff eraill sy’n ymwneud ag arloesedd, datblygu cynnyrch, ymchwil, datblygu marchnadoedd newydd yn ogystal â phrynwyr er mwyn sicrhau darpariaeth gydlynol

 • Gweithio’n agos gydag aelodau’r clwstwr i gynllunio, rheoli a gweithredu portffolio o weithgareddau o fewn eu prosiectau megis digwyddiadau/arddangosfeydd ayyb mewn modd proffesiynol, yn lleol ac yn genedlaethol, gan sicrhau cynnwys perthnasol a deniadol

 • Trefnu a darparu gweithdai’n ymwneud â themâu penodol i’r sector 

 • Adnabod anghenion, cynllunio a chynghori busnes ar eu datblygiad, gan gyfeirio at ffynonellau eraill o gefnogaeth lle bo'n briodol.

 • Annog perchnogaeth o’r clystyrau a’u datblygiad trwy gydol y broses gefnogi gan yr aelodau

 • Rheoli/monitro’r gyllideb a osodir gan y Rheolwr Prosiect, gan sicrhau gwerth am arian a darpariaeth gydlynol lle bo hynny’n bosibl

 • Sicrhau bod gweithgareddau’r clwstwr yn cael eu cynnal mewn modd amserol a bod aelodau’n datblygu gweithgareddau perthnasol sy’n bodloni gofynion eu busnes

 • Parhau i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o feysydd arbenigol eraill, gan sicrhau darpariaeth gyfannol i’r cwsmer; ymrwymo i gwblhau unrhyw waith ymchwil, addysg a datblygiad angenrheidiol er mwyn bodloni’r gofynion hyn

 • Cynnal y gronfa ddata

 • Sicrhau bod agweddau o’r cynllun yn cael eu monitro a’u gwerthuso’n unol â gofynion Llywodraeth Cymru

 • Mynychu arddangosfeydd

 

Monitro a Gwerthuso

 • Sicrhau bod adroddiadau cywir a pherthnasol yn cael eu darparu ar ddiwedd y gwaith gyda phob grŵp/unigolyn a bod deilliannau’n cael eu monitro’n gywir, yn cael eu hadolygu a'u hadrodd i'r Rheolwr Prosiect a Llywodraeth Cymru yn unol â gofynion y cytundeb, ac er mwyn bodloni gofynion archwilio perthnasol.

 • Cadw cofnodion manwl o weithgareddau a gwaith papur y clwstwr er mwyn monitro a chyflawni targedau prosiect i gydymffurfio gyda systemau adrodd a monitro'r prosiect a Llywodraeth Cymru

 • Cymryd cyfrifoldeb dros sicrhau bod pob dogfennaeth ar gyfer gwaith a gyflawnwyd o fewn y rhanbarth yn gyfredol ac wedi'i gwblhau yn unol â gofynion y cynllun

 • Darparu mewnbwn i unrhyw adroddiadau gwerthuso – perfformiad a bodlonrwydd cwsmer

 • Monitro, adolygu ac adrodd yn ôl ar dargedau, deilliannau, gwariant a pherfformiad i’r Rheolwr Prosiect yn unol â gofynion cytundeb Llywodraeth Cymru, gan gynnwys creu, cynnal a chadw systemau rheolaeth effeithiol er mwyn bodloni gofynion archwilio perthnasol

Gwybodaeth y Farchnad a Llwybrau i’r Farchnad

 • Adnabod, ymchwilio ac anelu at sicrhau mynediad at ddata deallusrwydd y farchnad sy’n berthnasol i ofynion buddiolwyr targed mewn modd rhagweithiol.

 • Datblygu a throsglwyddo gwybodaeth am y farchnad i'r gynulleidfa darged ledled Cymru

 • Datblygu a chynnal digwyddiadau addysgiadol yn seiliedig ar weithdai sy’n berthnasol i lwybrau i’r farchnad er mwyn hwyluso twf busnes

 • Darparu cefnogaeth ddilynol i fusnesau a hwyluso datrysiadau i faterion dosbarthu.

 • Sicrhau darparu gwasanaeth integredig  trwy weithio’n agos gyda’r Clystyrau a’r Rheolwr Prosiect

 

Arall

 • Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni

 • Derbyn unrhyw ddyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw

 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 
 

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol

 • Addysg hyd lefel gradd neu gymhwyster cyfatebol mewn pwnc perthnasol, a dwy flynedd o brofiad gwaith mewn maes perthnasol

 • Profiad dangosadwy o reoli ac ymgysylltu gyda chleientiaid / busnesau naill ai wyneb yn wyneb, dros e-bost neu dros y ffôn

 • Profiad yn y diwydiant bwyd a dealltwriaeth ardderchog neu brofiad o’r sector amaeth/gwledig/bwyd yng Nghymru

 • Dealltwriaeth dda o ddatblygiadau polisi gan gynnwys polisïau Llywodraeth Cymru

 • Sgiliau trefnu a chydlynu o’r radd flaenaf

 • Profiad o drefnu arddangosfeydd a digwyddiadau

 • Gallu asesu a deall anghenion busnesau, a’u gofynion cefnogaeth a mentora

 • Dealltwriaeth dda o gyfrifon busnes a chynlluniau busnes

 • Dealltwriaeth dda o safonau a rheoliadau’r diwydiant

 • Sgiliau a phrofiad o ddatblygu rhwydweithiau ardderchog ar wahanol lefelau (e.e. cysylltiadau ffurfiol ac anffurfiol) o fuddiolwyr posibl i bobl broffesiynol mewn sefydliadau partner

 • Person hunanysgogol, yn derbyn cyfrifoldeb dros osod ac adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni targedau ac amcanion, gan ystyried anghenion y cwsmer

 • Y gallu i ddadansoddi a defnyddio tystiolaeth; meddwl yn ddargyfeiriol, mynegi manteision ac anfanteision a risgiau gwahanol opsiynau

 • Profiad o weithio tuag at dargedau, gyda ffocws clir ar ansawdd

 • Yn gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau ymlaen yn effeithiol

 • Yn gallu gweithio’n annibynnol neu fel aelod o dîm

 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngweithio ardderchog, gan gynnwys sgiliau cyflwyno*

 • Sgiliau technoleg gwybodaeth gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, E-bost a'r Rhyngrwyd

 • Trwydded yrru lawn a defnydd o gar

 • Ar gael i weithio yn ystod penwythnosau a gyda’r nos yn achlysurol

 

Manteisiol

 • Profiad dangosadwy o gynnal ymgyrchoedd marchnata a chyfathrebu

 • Sgiliau rheoli prosiect cryf

 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngweithio dwyieithog ardderchog (Cymraeg/Saesneg), gan gynnwys sgiliau cyflwyno

 

*Bydd ymgeiswyr sy’n ymrwymo i ddysgu neu wella eu sgiliau iaith Gymraeg yn derbyn cefnogaeth lawn gan Menter a Busnes i wneud hynny.

Cyfweliadau

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon ar unai y 27ain neu’r 30ain o Fedi 2019; lleoliad i’w gadarnhau. Os nad yw’r dyddiadau yma’n gyfleus, nodwch hynny ar y ffurflen gais os gwelwch yn dda.
 

Lleoliad

Caerdydd / Meifod / Aberystwyth.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Sioned Best
01938 530 982
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 23 Medi 2019 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.