Dyddiad Cau: 23 Ebrill 2019
Prosiect: Mabis
Lleoliad: Bangor / Llanelwy / Aberystwyth / Meifod / Caerdydd
Adran: Mabis
Cyflog: £34,670 - £37,703
Gradd: 6
Rheolwr: Prif Weithredwr / Chief Executive
Cytundeb: Parhaol / Permanent
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Alun Jones
01970 636565

Rheolwr Datblygu Busnes

MENTER A BUSNES

 

Mae Menter a Busnes yn un o gwmnïau datblygu economaidd annibynnol mwyaf Cymru. Yn ogystal â darparu rhaglenni a gwasanaethau cefnogi busnes ar ran Llywodraeth Cymru a sefydliadau cenedlaethol a rhanbarthol eraill, rydym ni’n gweithio gyda chleientiaid masnachol i ddatblygu a darparu gwasanaethau mewn meysydd megis cefnogaeth fusnes, mentergarwch ac arloesi i ddatblygu a thyfu eu busnesau.

 

O ganlyniad i dwf diweddar a pharhaus o fewn y cwmni, rydym ni’n awyddus i benodi Rheolwr Datblygu Busnes i gynnig cefnogaeth strategol i’n twf.

 

NOD Y RÔL

 

Mae hon yn swydd strategol gyda chyfrifoldeb am y canlynol:

 

adnabod cyfleoedd busnes newydd yn fasnachol a chynyddu incwm gyda chleientiaid presennol a chleientiaid newydd, gan hefyd;

 

ddatblygu mesurau gwelliant mewnol parhaus yn weithredol a dehongli, adrodd a diogelu data’r cwmni i wella perfformiad busnes.

 

PRIF GYFRIFOLDEBAU

 

Datblygu Busnes: Masnachol  

 • Cyflawni targedau incwm penodol drwy ddarparu gwasanaeth ymgynghori busnes proffesiynol (dan frand ‘Mabis’) i bortffolio amrywiol o gleientiaid ar draws pob sector, mewn maes/meysydd arbenigol megis datblygu a thyfu busnesau, datblygu rheolaeth, cyllid busnes, caffael, marchnata  

 • Canfod cyfleoedd busnes newydd posibl drwy dyfu, cynnal a defnyddio rhwydweithiau priodol, creu cynigion a dyfynbrisiau ar gyfer gwaith newydd a diogelu adnoddau ar gyfer darparu fel bo’n briodol

 • Rheoli safleoedd caffael ar lein a monitro hysbysiadau ar gyfer tendrau sydd ar gael i ganfod cyfleoedd busnes newydd i’w datblygu, gan gydlynu gyda chydweithwyr mewnol i gasglu data a thystiolaeth ar gyfer ymatebion a chynigion fel bo’r angen

 • Rheoli perthnasau masnachol gyda chleientiaid yn effeithiol, gan gynnwys llunio cytundebau ar gyfer cleientiaid a/neu gytundebau lefel gwasanaeth i sicrhau bod disgwyliadau’n cael eu bodloni neu eu gor-gyflawni

 • Cyfrannu at ddatblygu enw brand Mabis ac arwain ar greu cynlluniau i hyrwyddo a gwerthu’r gwasanaeth

 • Rheoli a chynnal perthynas dda gyda rhanddeiliaid ym mhob sector, gan gynnwys cyrff proffesiynol/sectorau penodol, sefydliadau, cleientiaid ac unrhyw ymgynghorwyr sy’n cwblhau gwaith ar sail lawrydd

 • Monitro a gwerthuso ansawdd a darpariaeth gwasanaeth, gan sicrhau bod targedau perfformiad yn cael eu cyrraedd a bod gwasanaethau’n cael eu gwella’n barhaus

 • Cyflwyno ac ymgynghori gydag uwch reolwyr ynglŷn â thueddiadau’r farchnad a meysydd twf posibl i arallgyfeirio gwasanaethau

 

Datblygu Busnes: Gweithredol 

 • Hwyluso cydweithwyr drwy fonitro a dadansoddi systemau gwaith presennol i ganfod cyfleoedd i ddatblygu a gweithredu mesurau gwella parhaus a ffyrdd newydd o weithio

 • Ymgynghori gyda thimau/prosiectau mewnol i ddeall eu gofynion o ran data busnes a gweithio gyda’r tîm TG fel bo’r angen i ganfod eitemau datblygu posibl i wella effeithlonrwydd, gan reoli blaenoriaethau yn unol â’r adnoddau sydd ar gael 

 • Cyflwyno data’n gywir ar ffurf adroddiadau a data gweledol i helpu gyda chynllunio busnes a gwneud penderfyniadau

 • Gweithredu fel Swyddog Diogelu Data* ar ran Menter a Busnes, gan ddarparu sicrwydd, cyngor ac arweiniad i uwch reolwyr a staff mewn perthynas â GDPR, gan gynnwys eu dyletswyddau diogelu data

 • Monitro cydymffurfiaeth y cwmni gyda GDPR a pholisïau a gweithdrefnau diogelu data mewnol, gan gynnwys monitro dyrannu cyfrifoldebau, hyfforddiant i godi ymwybyddiaeth y staff sy’n ymwneud â gweithgareddau prosesu data ac archwiliadau cysylltiedig

 • Sicrhau bod hawliau a rhyddid gwrthrychau’r data yn cael eu parchu a gweithredu fel prif bwynt cyswllt ar gyfer unrhyw gyfathrebu allanol yn ymwneud â GDPR, gan gynnwys Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth fel bo’r angen

 

Arall

 • Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni

 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill a chynrychioli Menter a Busnes fel bo’r angen

 

*Bydd hyfforddiant Swyddog Diogelu Data cynhwysfawr yn cael ei ddarparu.

 

SGILIAU A PHROFIAD

 

Gofynion

 

Hanfodol

Dymunol

Cymwysterau
 
Cymhwyster gradd neu gyfwerth
ü
 
Cymhwyster proffesiynol mewn maes yn ymwneud â busnes, ar lefel 4 neu uwch, neu gyfwerth
ü
 
Cymhwyster proffesiynol mewn maes yn ymwneud â rheoli pobl, neu gyfwerth
 
ü
Profiad
 
Profiad dangosadwy o weithio a llwyddo mewn rôl debyg gan ganolbwyntio ar wella perfformiad busnes cynaliadwy a thwf
ü
 
Profiad dangosadwy o gyrraedd targedau ariannol heriol
ü
 
Profiad dangosadwy o adeiladu a chynnal perthnasau cynhyrchiol yn fewnol ac yn allanol
ü
 
Profiad o ysgrifennu ac adolygu holiaduron cyn-cymhwyso, tendrau a dyfynbrisiau
ü
 
Profiad o reoli cyllid, gan gynnwys rheoli ac adrodd ar gyllidebau, rhagolygon ariannol a rheoli costau
 
ü
Profiad dangosadwy o reoli a datblygu pobl
 
ü
Profiad o farchnata a hyrwyddo gwasanaethau busnes
 
ü
Sgiliau a Gwybodaeth
 
Arbenigedd mewn maes/meysydd penodol yn ymwneud â busnes, er enghraifft twf a datblygiad busnesau, rheolaeth a datblygu, cyllid busnes, caffael, marchnata  
ü
 
Sgiliau meddwl creadigol a strategol amlwg, a’r gallu i ddatblygu datrysiadau creadigol a datblygiadau integredig sy’n gwella perfformiad busnes
ü
 
Gallu gweithio’n annibynnol mewn modd strwythuredig a dadansoddol, yn ogystal â chefnogi a chymell eraill fel rhan o dîm
ü
 
Person hunan ysgogol a hyblyg, sy’n gallu rheoli sawl tasg ar yr un pryd, a gweithio dan bwysau i gwrdd â therfynau amser
ü
 
Sgiliau dadansoddol cryf, a’r gallu i drin a gwerthuso setiau data eang i gynhyrchu gwybodaeth reoli sy’n gywir ac o ansawdd uchel
ü
 
Sgiliau cynhwysfawr o ran ysgrifennu adroddiadau, yn gallu cyfleu gwybodaeth yn gywir ac yn gadarn, gan gynnwys cyfathrebu gwybodaeth dechnegol i ddefnyddwyr nad ydynt yn dechnegol mewn modd clir a chryno
ü
 
Sgiliau cyflwyno clir, angerddol a diddorol, gyda’r hyder i gyflwyno o flaen cynulleidfaoedd amrywiol
ü
 
Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig ardderchog
ü
 
Gwybodaeth a dealltwriaeth gadarn o Ddiogelu Data a GDPR
ü
 
Sgiliau cyfrifiadurol ardderchog gyda Microsoft Office, gan gynnwys Excel ar lefel uwch  
ü
 
Trwydded yrru gyfredol a char i’w ddefnyddio at ddibenion busnes
ü
 
Dealltwriaeth gadarn o systemau / gwefannau  caffael ar-lein
 
ü

Cyfweliadau

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar ddydd Mawrth, 7 Mai. Os nad yw’r dyddiad yn gyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais.

Lleoliad

Bangor / Llanelwy / Aberystwyth / Meifod / Caerdydd.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Alun Jones
01970 636565
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 23 Ebrill 2019 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.