Dyddiad Cau: 25 Mai 2018
Lleoliad: Aberystwyth neu/or Caerdydd/Cardiff (ystyrir lleoliadau eraill / other locations will be considered)
Adran: Canolog
Cyflog: £32,300 – £36,340
Gradd: 5
Rheolwr: Cyfarwyddwr Cyllid / Finance Director
Cytundeb: Parhaol / Permanent
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Gareth Eyres
02920 467400

Rheolwr Cyllid

Cefndir

O ganlyniad i dwf diweddar a pharhaus o fewn y cwmni, mae Menter a Busnes wedi gweld yr angen i benodi Rheolwr Cyllid i gefnogi’r llwyth gwaith cynyddol o fewn yr adran gyllid.

Mae gan y cwmni weithlu cynyddol wedi’u lleoli mewn nifer cynyddol o leoliadau gwaith, ac mae’n darparu portffolio ehangach o raglenni a gwasanaethau. Mae’n hanfodol felly bod y gwasanaethau hyn yn cael eu darparu’n effeithlon a bod gofynion ariannol ychwanegol eraill yn cael eu bodloni.

Mae Menter a Busnes yn gwmni profiadol sydd wedi gwasanaethu’r economi yng Nghymru ers 30 mlynedd. Mae systemau ariannol cadarn y cwmni wedi cael eu disgrifio fel enghreifftiau ardderchog gan brosesau archwilio yng Nghymru ac yn Ewrop.

 

Nod y Rôl

Cynorthwyo’r cyfarwyddwr cyllid i gyflawni strategaeth a pholisïau ariannol, gan gefnogi holl waith cyfrifeg ariannol a swyddogaethau rheolaeth o fewn Menter a Busnes.

Cynghori a chynorthwyo staff i weithredu polisïau a gweithdrefnau ariannol Menter a Busnes.

 

Prif Gyfrifoldebau

 • Rheoli’r broses hawlio fisol / chwarterol ar gyfer prosiectau / gweithgareddau gyda chefnogaeth gan y tîm cyllid a sicrhau bod terfynau amser yn cael eu parchu
 • Gweithio’n agos gyda’r Cyfarwyddwr Cyllid i rannu gwaith i’r adran gyllid yn ôl yr angen
 • Ymateb i ymholiadau am wybodaeth ychwanegol a rheoli archwiliadau prosiect ar gais arianwyr prosiect
 • Gweithio gyda phob adran / prosiect o fewn Menter a Busnes trwy baratoi a diweddaru adroddiadau a thaenlenni i hwyluso rheolaeth gwariant y prosiect a rheolaeth o’r gyllideb
 • Yn gyfrifol am sicrhau bod anfonebau’n cael eu codi’n gywir ac yn brydlon a chasglu dyledion yn unol â gweithdrefnau ariannol Menter a Busnes
 • Yn gyfrifol am sicrhau bod anfonebau’n cael eu talu’n gywir ac yn brydlon
 • Gweithio ar y cyd gyda’r Cyfarwyddwr Ariannol i gynhyrchu adroddiadau rheolaeth misol
 • Cysoni pob mantolen a ffigyrau’r llyfr pryniant yn fisol
 • Cwblhau’r holl groniadau, rhagdaliadau a chyfnodolion
 • Paratoi dyraniad gorbenion misol ar gyfer swyddfeydd a chostau canolog
 • Paratoi cyfnodolion cyflogau misol i’w hadolygu
 • Gweithio ar y cyd gyda’r Cyfarwyddwr Ariannol i greu cyllidebau a chynlluniau busnes blynyddol
 • Profi, mesur a gwerthuso gweithgareddau cyllid yn barhaus, gan sicrhau bod adroddiadau’n cael eu creu a’u dosbarthu i’r rhanddeiliaid perthnasol
 • Monitro, adolygu ac adrodd ar allbynnau, gwariant a pherfformiad y prosiect yn gywir i’r Cyfarwyddwr Cyllid yn unol â gofynion cytundeb Llywodraeth Cymru a sefydliadau ariannu eraill, gan gynnwys creu a chynnal systemau rheoli effeithiol i fodloni gofynion archwilio perthnasol er mwyn bodloni gofynion Archwilio perthnasol
 • Sicrhau cydymffurfiaeth gyda rheoliadau diogelu data
 • Gweithio gyda’n harchwilwyr allanol i gwblhau’r archwiliad diwedd blwyddyn
 • Mynychu cyfarfodydd mewnol ac allanol pan fo angen yn unol â chyfarwyddyd gan y Cyfarwyddwr Cyllid
 • Dirprwyo ar ran y Cyfarwyddwr Cyllid pan fo angen

 

Arall

 • Prosiectau ariannol ad-hoc / adrodd ar ran rheolwyr prosiect ac uwch reolwyr
 • Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni
 • Derbyn dyletswyddau rhesymol eraill yn ôl yr angen, gan gynnwys gwaith masnachol, i’w gytuno gyda’ch rheolwr llinell
 • Cynrychioli Menter a Busnes fel bo’r angen

 

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol

 • Addysg hyd lefel gradd, neu gymhwyster cyfwerth, mewn pwnc perthnasol
 • Wedi cymhwyso (neu wedi cymhwyso’n rhannol) gyda chymhwyster CIMA / ACCA / ACA neu unrhyw gymhwyster cyfrifyddeg proffesiynol arall, bydd ymgeiswyr sydd wedi cymhwyso trwy brofiad yn cael eu hystyried
 • Profiad o ddefnyddio meddalwedd Sage a Microsoft Excel
 • Sgiliau rhifedd da ac yn gyfforddus wrth ddehongli, rheoli a dadansoddi data ariannol
 • Profiad o weithio tuag at derfynau amser tynn a rheoli llwyth gwaith
 • Profiad o reoli cyllidebau
 • Profiad o weithio mewn tîm
 • Sgiliau cyfathrebu da
 • Gallu gwneud penderfyniadau anodd ac amserol er budd y busnes a/neu’r gwasanaeth, gan gynnwys codi pryderon priodol yn ymwneud â darpariaeth gwasanaeth, cyllidebau a staff/isgontractwyr
 • Sgiliau cyflwyno a rhyngbersonol ardderchog
 • Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol, yn annibynnol ac fel rhan o dîm
 • Gallu cymell ei hun, a derbyn cyfrifoldeb dros osod ac adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni targedau, gyda ffocws clir ar ansawdd
 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) llafar ac ysgrifenedig ardderchog
 • Sgiliau TG ardderchog gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, E-bost, Cronfeydd Data a’r We
 • Profiad o weithio o fewn cefndir tebyg gydag ymwybyddiaeth fasnachol ardderchog
 • Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio

 

Gwybodaeth Bellach

Am sgwrs anffurfiol ynglŷn â’r swydd hon, gallwch gysylltu â Gareth Eyres ar 02920 467400 / gareth.eyres@menterabusnes.co.uk

Dyddiad dechrau – rydym yn gobeithio y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dechrau cyn gynted â phosibl

 

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy gwblhau ffurflen gais a ffurflen cyfleoedd cyfartal (ar gael ar ein gwefan: www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk

Os hoffech sgwrs anffurfiol ynglŷn â’r swydd hon, cysylltwch â Gareth Eyres ar 02920 467400.

 

Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth neu yng Nghaerdydd ar 5 Mehefin 2018. Os nad yw’r dyddiad yma’n gyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Lleoliad

Aberystwyth neu/or Caerdydd/Cardiff (ystyrir lleoliadau eraill / other locations will be considered).

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Gareth Eyres
02920 467400
gareth.eyres@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 25 Mai 2018 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.