Dyddiad Cau: 23 Mai 2018
Lleoliad: Aberystwyth, Llanelwy/St Asaph, Bangor, Caerdydd/Cardiff neu/or Meifod
Adran: Cyswllt Ffermio
Cyflog: £22,432 - £24,105
Gradd: 3
Rheolwr: Swyddog Marchnata a Chyfathrebu / Marketing and Communications Officer
Cytundeb: Cyfnod Mamolaeth / Maternity Cover
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Elin Jones
01248 668640

Dylunydd Graffeg (cyfnod mamolaeth)

Cyswllt Ffermio

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2023 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 

Nod y Rôl

 • Gweithio yn unol â briffiau dylunio penodol i greu cysyniadau graffeg a chynlluniau ar gyfer arddangosfeydd a chyhoeddiadau trosglwyddo gwybodaeth
 • Gweithio yn agos iawn gyda’r rheolwr llinell a fydd yn darparu arweiniad a rheolaeth ar y rhan fwyaf o waith dylunio Cyswllt Ffermio
 • Creu dogfennau ac ymateb i ofynion eraill Menter a Busnes yn ôl y galw

 

Prif Ddyletswyddau

 • Amrediad llawn o wasanaethau dylunio graffeg i Cyswllt Ffermio, gan gynnwys creu cysyniadau, graggef a chynlluniau ar gyfer yr arddangosfeydd a chyhoeddiadau Trosglwyddo Gwybodaeth
 • Datblygu gwaith dylunio ar gyfer ei argraffu, y we a’r cyfryngau hyrwyddo electronig
 • Gweithio’n agos gyda’r Rheolwr Marchnata a Chyfathrebu ac aelodau eraill y tîm i gwblhau’r prosiectau dylunio o’r dechrau hyd y diwedd
 • Helpu i hybu brand Cyswllt Ffermio drwy gyfathrebu’n fewnol ac yn allanol
 • Defnyddio technegau creadigol ac arloesol i gyrraedd cynulleidfa eang i hyrwyddo’r gwaith
 • Gwerthuso gofynion dylunio’r prosiect ac awgrymu’r fformat / opsiynau gorau sydd ar gael o fewn yr amser
 • Rheoli’r berthynas gydag amrywiaeth eang o gyflenwyr, yn arbennig cwmniau atgraffu, datblygwyr ac ati i sicrhau gwerth am arian ac ansawdd uchel cyson
 • Gweithio i amserlen y prosiect, sydd yn aml yn ddyddiadau tynn, gan sicrhau ansawdd a safon uchel
 • Sicrhau bod yr holl gyhoeddiadau ac arddangosfeydd sy’n wynebu’r cwsmer yn cwrdd â safonau brandio corfforaethol Llywodraeth Cymru

Arall

 • Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch
 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill fel y bo’n ofynnol
 • Cynrychioli Menter a Busnes fel y bo’n ofynnol

 

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol

 • Gradd mewn dylunio graffeg neu gymhwyster wedi’i seilio yn y gwaith neu brofiad cyfatebol
 • Profiad o reoli a darparu atebion creadigol
 • Agwedd ffres a phortffolio dylunio arloesol a chreadigol
 • Dealltwriaeth dda neu brofiad o’r sector amaethyddol / gwledig
 • Sgiliau trefnu gwych, gan gynnwys rheoli amser, ar gyfer yr holl ohebiaeth copi caled ac electronig
 • Profiad o reoli ffeiliau gan gynnwys defnyddio meintiau a fformatau amrywiol
 • Sgiliau cyflwyno a chyfathrebu (llafar ac ysgrifenedig) gwych i unigolion a grwpiau o amrywiol feintiau
 • Profiad a gwybodaeth am holl Gyfres Greadigol Adobe - yn benodol Illustrator Photoshop ac InDesign
 • Sgiliau rhyngbersonol gwych
 • Gallu gweithio ar ei b/phen ei hun yn ogystal ag o fewn tîm
 • Gallu bod yn rhagweithiol ac i yrru pethau ymlaen yn effeithiol
 • Agwedd hyblyg a’r gallu i weithio i amserlenni tynn
 • Gallu cadw data’n gyfatebol â deddfau diogelu data perthnasol
 • Gallu gweithio i ddyddiadau tynn
 • Gallu ysgogi ei hun i weithio, gan dderbyn y cyfrifoldeb am osod ac adolygu blaenoriaethau i gyflawni ei amcanion a’i waith ei hun
 • Yn rhagweithiol a brwdfrydig am waith yr Adran Wledig
 • Sgiliau technoleg gwybodaeth rhagorol gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, yr e-bost a’r Rhyngrwyd

 

Manteisiol

 • Profiad o reoli perthynas â chwmnïau argraffu a chyflenwyr eraill
 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog (llafar ac ysgrifenedig)
 • Gwybodaeth am raglen Cyswllt Ffermio
 • Car i’w ddefnyddio a pharodrwydd i deithio

 

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ein gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Elin Jones ar 01248 668640

 

Cyfweliadau

Cynhelir y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon ar ddydd Mercher, 30ain Mai 2018, yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth. Os yw’r dyddiad yma yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Lleoliad

Aberystwyth, Llanelwy/St Asaph, Bangor, Caerdydd/Cardiff neu/or Meifod.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Elin Jones
01248 668640
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 23 Mai 2018 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.