Dyddiad Cau: 12 Rhagfyr 2019
Prosiect: Cywain
Lleoliad: Bangor, St Asaph, Aberystwyth, Meifod neu /or Caerdydd
Adran: Bwyd
Cyflog: 28,959-31,618
Gradd: 4
Rheolwr: Arweinydd Tm Arloesedd a Mynediad i Farchnadoedd Newydd / Innovation and New Markets Team Leader
Cytundeb: Parhaol- llawn amser (ystyrir ceisiadau i weithion rhan-amser: isafswm o 4 diwrnod yr wythnos/80%) /Permanent - full time (applications for part time working will be considered: a minimum of 4 days per week /80%)
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â
Dewi Evans
07964 354 674

Dadansoddwr Data

Cywain

 

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n rhoi cymorth wedi’i dargedu i fusnesau bach a chanolig a micro yn y sector bwyd a diod yng Nghymru. Rydym wedi derbyn arian drwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020. Mae cyllid wedi’i sicrhau ar gyfer y prosiect tan fis Hydref 2022.

 

Mae cefnogaeth yn cael ei ddarparu i ddatblygu capasiti a gallu busnesau, hwyluso trosglwyddo gwybodaeth a dealltwriaeth o’r diwydiant, yn ogystal â chryfhau eu hintegreiddiad yn y gadwyn gyflenwi. Darperir gwasanaethau ledled Cymru gyda phwyslais ar gydweithio gyda busnesau sy’n ychwanegu gwerth a datblygu’r farchnad er mwyn tyfu a chreu swyddi. Mae Cywain wedi datblygu rhwydwaith eang o randdeiliaid ac, yn ganolog i ddatblygiad y cleient, mae gennym agwedd gydlynol tuag at weithio gyda phartneriaid darparu eraill.

 

Nod

 • I ddarparu gwybodaeth feintiol ac ansoddol i’r Rheolwr Prosiect a Llywodraeth Cymru yn ôl yr angen ar ystod o agweddau o’r prosiect drwy ein system Rheoli Perthynas Cwsmer (Salesforce) a meddalwedd diagnostic, gan gynnwys perfformiad y prosiect yn erbyn targedau a thueddiadau o ran data busnes

 • I ddadansoddi data o ffynonellau eilaidd yn bennaf o fewn y sector bwyd a diod, megis Mintel a Kantar, i ganfod tueddiadau newydd, cyfleoedd busnes newydd, anghenion prynwyr a defnyddwyr

 • I ddarparu adroddiadau ymchwil farchnad i fusnesau   

 

Yn ogystal â chefnogi’r tîm, bydd gofyn i'r ddeilydd swydd gefnogi’r Rheolwr Prosiect i sicrhau bod nod ac amcanion y prosiect yn cael eu cyrraedd. Rydym yn chwilio am berson rhagweithiol, sydd gyda’r gallu i ysgogi a datrys problemau yn ogystal â darparu arweiniad gyda materion dydd i ddydd sy’n ymwneud â datblygiad y prosiect a darpariaeth y gwasanaeth sy’n seiliedig ar dystiolaeth gadarn.

 

Prif Gyfrifoldebau  

 

Dadansoddi Data

 • Dadansoddi data cyfoes, cywir a pherthnasol a’i gyflwyno ar ffurf adroddiadau a data gweledol i helpu gyda chynllunio prosiect Cywain a gwneud penderfyniadau

 • Ymateb i anghenion data gan y Rheolwr Prosiect a Llywodraeth Cymru yn ôl yr angen

 • Ymateb i anghenion a cheisiadau data gan fusnesau, cleientiaid a/neu gydweithwyr, gan sicrhau gwasanaeth prydlon ac o safon uchel

 • Goruchwylio safon y data a fewnbynnir i system Salesforce a’r meddalwedd diagnostig, gan godi unrhyw bryderon ansawdd gyda’r Arweinwyr Tîm a/neu’r Rheolwr Prosiect

 • Datblygu strategaeth a chynllun gwaith i sicrhau cydweithrediad y tîm er mwyn cyrraedd gofynion perfformiad ac ansawdd

 • Bod y prif bwynt cyswllt gyda’r cwmni sydd wedi datblygu’r meddalwedd diagnostig

 • Dosrannu gwybodaeth yn rheolaidd am berfformiad y prosiect a thueddiadau yn erbyn targedau meintiol ac ansoddol 

 • Gwirio safonau rheoli ansawdd

 • Rhagweld y galw am wasanaethau’r prosiect a chyfathrebu unrhyw bryderon a/neu anghenion am newid i’r Rheolwr Prosiect

 

Darpariaeth Gwasanaethau

 • Sicrhau darpariaeth o wasanaethau blaengar i fusnesau bach a chanolig eu maint sydd gyda chynlluniau i dyfu, fydd yn eu cyflwyno i farchnadoedd potensial newydd  

 • Meithrin perthynas agos gyda gweddill tîm Cywain er mwyn canfod anghenion busnes chynhyrchwyr a phroseswyr 

 • Cydweithio gyda staff y prosiect, grwpiau o gynhyrchwyr, ac unigolion, i adnabod yr angen am gynnyrch a marchnadoedd newydd

 • Parhau i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o arbenigeddau eraill gan sicrhau darpariaeth gwasanaeth cyfannol i’r cwsmer; gydag ymrwymiad i gwblhau unrhyw ymchwil, dysgu a datblygiad angenrheidiol i fodloni'r gofynion hyn

 • Sicrhau ein bod yn tanysgrifio i’r ffynonellau data perthnasol; sicrhau ymatebiad prydlon i unrhyw geisiadau am ddata / ymchwil; ymgyfarwyddo’n llwyr gyda meddalwedd diagnostig y prosiect a system CRM 

 

Monitro a Gwerthuso

 • Cadw cofnodion manwl o bob gweithgaredd a gwaith papur er mwyn sicrhau monitro a chyflawni targedau prosiect i gydymffurfio gyda systemau adrodd a monitro'r prosiect a Llywodraeth Cymru

 • Cynhyrchu adroddiadau cynnydd yn fisol i’r Rheolwr Prosiect

 • Cydymffurfio gyda gofynion ariannol a gwariant y prosiect gan lynu at ganllawiau pwrcasu’r rhaglen

 

Arall

 • Cyrraedd safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch

 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill, a chynnig mewnbwn i aseiniadau bwyd cysylltiedig a gwblheir gan Menter a Busnes yn ôl y galw

 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 

Sgiliau a Phrofiad

 

Hanfodol

 • Addysg hyd lefel gradd, neu gymwysterau cyfwerth mewn mathemateg, economeg / busnes, ymchwil ystadegol neu bwnc perthnasol

 • Profiad dangosadwy o gwblhau prosiectau ymchwil gan ddefnyddio ffynonellau data amrywiol

 • Gallu adnabod yr wybodaeth a'r gwaith ymchwil diweddaraf sy'n berthnasol i'r sector bwyd a diod Cymreig

 • Gallu asesu a deall anghenion y cleientiaid yn glir, a'u cefnogi yn ôl eu gofynion nhw am wybodaeth a gwaith ymchwil

 • Sgiliau mathemategol cryf a’r gallu i ddatblygu datrysiadau creadigol

 • Sgiliau cynhwysfawr o ran ysgrifennu adroddiadau yn seiliedig ar ddata ansoddol a meintiol a’r gallu i gyfleu gwybodaeth yn gywir ac yn gadarn, gan gynnwys cyfathrebu gwybodaeth dechnegol i ddefnyddwyr nad ydynt yn dechnegol mewn modd clir a chryno

 • Sgiliau dehongli a dadansoddi cryf, a’r gallu i drin a gwerthuso setiau data eang i gynhyrchu gwybodaeth reoli sy’n gywir ac o ansawdd uchel

 • Person hunan ysgogol a hyblyg, sy’n gallu rheoli sawl tasg ar yr un pryd, a gweithio dan bwysau i gwrdd â therfynau amser

 • Gallu gweithio’n annibynnol mewn modd strwythuredig a dadansoddol, yn ogystal â fel rhan o dîm

 • Sgiliau cyflwyno a rhyngbersonol clir

 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) rhagorol

 • Sgiliau technoleg gwybodaeth ardderchog gan gynnwys pecynnau Microsoft, cronfeydd a meddalwedd data a’r we

 • Trwydded yrru lawn a defnydd o gar (bydd teithio ledled Cymru a thu hwnt yn rhan annatod o’r swydd)

 • Ar gael i weithio gyda’r nos a thros y penwythnos yn achlysurol

 

Manteisiol 

 • Dealltwriaeth a/neu brofiad mewn maes sy’n gysylltiedig â’r sectorau bwyd a diod yng Nghymru

 • Ymwybyddiaeth o ddatblygiad polisi, yn ogystal â strategaethau a pholisïau Llywodraeth Cymru

 • Dealltwriaeth dda neu brofiad o weithio gyda’r sector preifat

 • Profiad o reoli prosiect

 

Cyfweliadau

 

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar 18 Rhagfyr 2019. Os nad yw’r dyddiad yma’n gyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais. 

Lleoliad

Bangor, St Asaph, Aberystwyth, Meifod neu /or Caerdydd.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Dewi Evans
07964 354 674
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 12 Rhagfyr 2019 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.