Dyddiad Cau: 17 Rhagfyr 2018
Lleoliad: Aberystwyth
Adran: Gwledig
Cyflog: £17,020 - £18,388
Gradd: 2
Rheolwr: Rheolwr Gwasanaethau / Services Manager
Cytundeb: Llawn amser, neu ystyrier rhan amser / Full time, or part time will be considered
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Bethan Arch
01970 636289

Cynorthwyydd y Ganolfan Wasanaeth (dros dro) x 3

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 

Nod y Rôl

I gefnogi Cydlynwyr y Ganolfan Wasanaeth er mwyn sicrhau bod yr holl ymholiadau’n cael eu cyfeirio at yr aelod tîm priodol yn brydlon a bod y data’n cael ei fewnbynnu’n gywir i’r BAS/BOSS/CMS.

 

Prif Gyfrifoldebau

 • Derbyn a delio gydag ymholiadau ffôn yn effeithiol
 • Delio gydag ymholiadau gan gwsmeriaid a chydlynwyr naill ai ar e-bost, yn y post neu dros y ffôn
 • Cyfeirio’r holl ymholiadau at yr aelodau tîm perthnasol lle bo’n briodol
 • Cadw cofnod o ymholiadau gan gynnwys manylion yr aelod o’r tîm y cyfeirir cleientiaid ato/ati
 • Mewnbynnu data i’r BAS/CMS/BOSS
 • Gofalu am proffeiliau cwsmeriaid a sicrhau eu bod yn cydymffurfio â rheoliadau Llywodraeth Cymru a Diogelu Data
 • Gwneud gweithgareddau dilynol pan fo’r gofyn i sicrhau bod holl fanylion angenrheidiol y cwsmeriaid yn cael eu mewnbynnu i’r system
 • Sicrhau caniatâd ysgrifenedig gan gwsmeriaid os nad yw hyn wedi ei gyflwyno’n barod
 • Delio gyda cheisiadau’r Gwasanaeth Sgiliau a’r Gwasanaeth Cynghori a chwblhau’r gwiriad
 • Cyhoeddi cymeradwyaeth i’r cwsmeriaid sy’n defnyddio’r Gwasanaethau Cynghori a’r Gwasanaeth Sgiliau
 • Hysbysu Cynghorwyr a Swyddogion Datblygu am gymeradwyo gwasanaethau i gwsmeriaid
 • Cefnogi Cydlynwyr y Ganolfan Wasanaeth i goladu’r holl dystiolaeth ar gyfer gweithgareddau’r Gwasanaethau Cynghori a’r Gwasanaeth Sgiliau i bob cwsmer
 • Cynrychioli Cyswllt Ffermio mewn digwyddiadau o bryd i’w gilydd yn ôl y galw
 • Cefnogi timau perthnasol Cyswllt Ffermio gyda gwaith gweinyddol cyffredinol
 • Galluogi integreiddiad ar draws holl agweddau’r Rhaglen Cyswllt Ffermio drwy hybu’r holl weithgareddau a digwyddiadau Cyswllt Ffermio lle bynnag y bo’n bosibl

 

Arall

 • Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch
 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill yn ôl y galw
 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol  

 • Addysg hyd at o leiaf NVQ lefel 3 neu lefel gyfatebol, a/neu brofiad gwaith dangosadwy mewn maes perthnasol
 • Sgiliau rhyngbersonol a gweinyddol cyffredinol gwych
 • Sgiliau technoleg gwybodaeth rhagorol gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, yr e-bost a’r Rhyngrwyd
 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog rhagorol yn llafar ac yn ysgrifenedig
 • Gallu mewnbynnu data’n gywir a chadw data i gydymffurfio â deddfau diogelu data perthnasol
 • Sgiliau gwych o ran trefnu, cydgysylltu a rheoli amser
 • Sgiliau ysgrifennu dwyieithog cywir
 • Sgiliau gwasanaeth cwsmer da
 • Dealltwriaeth dda neu brofiad o’r sector amaethyddol/gwledig
 • Bod yn flaengar a brwdfrydig am waith yr Adran Wledig
 • Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol
 • Gallu gweithio ar eich pen eich hun yn ogystal ag o fewn tîm

 

Manteisiol  

 • Profiad o weithio gyda System Cyfrifon Busnes Llywodraeth Cymru a/neu gronfa ddata/system rheoli cleientiaid
 • Gwybodaeth am raglen Cyswllt Ffermio

 

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ei gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â  Bethan Arch ar 01970 636289.

 

Cyfweliadau

Bwriedir gynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar 20 Rhagfyr 2018.  

Lleoliad

Aberystwyth.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Bethan Arch
01970 636289
bethan.arch@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 17 Rhagfyr 2018 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.