Dyddiad Cau: 20 Ionawr 2020
Prosiect: Cywain
Lleoliad: Aberystwyth
Adran: Bwyd
Cyflog: 8.50 yr awr / per hour
Gradd: 2
Rheolwr: Arweinydd Tm Marchnata a Digwyddiadau / Marketing and Events Team Leader
Cytundeb: Hunan-gyflogedig / Self-employed
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â
Alex James
07539 173 732

Cynorthwyydd Mewnbynnu Data (dros dro)

Cywain

 

Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n darparu cefnogaeth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau micro a BBaCh sy’n gweithredu yn y sector bwyd a diod yng Nghymru. Rydym yn dechrau cyfnod newydd ac rydym wedi derbyn cyllid trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020 i ddarparu gwasanaeth diwygiedig. 

 

Darperir gwasanaetha i ddatblygu capasiti a gallu busnesau, hwyluso trosglwyddo gwybodaeth a gwybodaeth y diwydiant ac atgyfnerthu integreiddiad y gadwyn gyflenwi. Mae’r ddarpariaeth ar gael ledled Cymru gyda phwyslais ar gydweithio drwy glystyru, ychwanegu gwerth a datblygu’r farchnad ar gyfer twf a chreu swyddi. Mae Cywain wedi datblygu rhwydwaith eang o randdeiliaid ac mae dull gweithredu cydlynol gyda phartneriaid datblygu eraill yn ganolog i ddatblygiad y cleientiaid.

 

Mae tair elfen i’r prosiect:

 • Cefnogaeth i fusnesau newydd a micro

 • Cefnogaeth diagnosteg ar gael i holl fusnesau bwyd a diod yng Nghymru

 • Clystyru a chyd weithio rhwng busnesau er mwyn hyrwyddo twf ac effeithlonrwydd.

 

Gofynion Cyffredinol y swydd

 

Nod y swydd hon yw i ddarparu cefnogaeth i dîm Cywain trwy:

 
 • Darparu cefnogaeth i dîm y prosiect, a fydd yn cynnwys darparu gwybodaeth, gweithredu a chofnodi gweithgareddau ar fasdata Salesforce

 • Bod yn gyfrifol dros ddarparu gwybodaeth am y prosiect, megis data allbynnau, at ddefnydd mewnol yn ogystal â phartneriaid a rhanddeiliaid allanol

 • Paratoi adroddiadau a gohebiaeth i gleientiaid yn seiliedig ar data’r prosiect

 • Sicrhau fod holl ddogfennaeth y prosiect yn gywir ac wedi cael ei ffeilio yn drefnus

 • Ymchwilio a ymholi am wybodaeth/data drwy gysylltu y uniongyrchol a busnesau

 • Bod yn rhyngweithiol a gweithio’n annibynnol heb oruchwyliaeth

 • Derbyn unrhyw ddyletswyddau a chyfrifoldebau rhesymol eraill yn ôl y galw

 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol

 • Brwdfrydedd dros waith yr adran

 • Sgiliau trefnu a chydgysylltu rhagorol gyda’r gallu i weithio i ddyddiadau tynn

 • Sgiliau gweinyddol a rhyngbersonol ardderchog

 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) rhagorol

 • Sgiliau prawf ddarllen da

 • Ffocws clir ar ansawdd

 • Yn rhagweithiol ac yn gallu gyrru pethau ymlaen yn effeithlon

 • Gallu gweithio’n annibynnol neu fel rhan o dîm

 • Sgiliau technoleg gwybodaeth gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, E-bost a’r Rhyngrwyd

 • Profiad o ysgrifennu adroddiadau

 

Manteisiol

 • Gwybodaeth a dealltwriaeth am y sectorau amaeth, gwledig a bwyd yng Nghymru

 • Profiad o drefnu arddangosfeydd a digwyddiadau phroffil uchel

 • Profiad system TG Salesforce

Lleoliad

Aberystwyth.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Alex James
07539 173 732
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 20 Ionawr 2020 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.