Dyddiad Cau: 17 Rhagfyr 2018
Lleoliad: Aberystwyth
Adran: Gwledig
Cyflog: £18,388 - £19,759
Gradd: 2
Rheolwr: Swyddog Cymorthfeydd a Gohebiaeth / Surgeries and Correspondence Officer
Cytundeb: Llawn amser / Full time
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Gwenan Jones
01970 636296

Cynorthwyydd Gohebiaeth

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

 

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 

Nod y Rôl

 • Cydweithio gyda’r Swyddog Cymorthfeydd a Gohebiaeth
 • Gweithio’n annibynnol er mwyn cynhyrchu gohebiaeth ar gyfer holl ddigwyddiadau Cyswllt Ffermio gan gynnwys gwahoddiadau, negeseuon testun a newyddlen digwydiadau
 • Cyfrannu at weithgareddau eraill ac amcanion cyffredinol Menter a Busnes

 

Prif Gyfrifoldebau

 • Gweithio’n annibynnol a bod yn gyfrifol am weithdrefnau creu gwahoddiadau o’r amser mae’r digwyddiad wedi ei gymeradwyo ar y CMS hyd nes y byddant wedi mynd allan i’r busnesau.
 • Cydlynu gohebiaeth yn amserol ar gyfer digwyddiadau sydd ar y gweill gan gynnwys gwahoddiadau, negeseuon testun a newyddlen digwyddiadau
 • Sicrhau bod y system CMS yn cael ei chadw yn gyfredol ac effeithiol er mwyn hwyluso’r broses o gynhyrchu gwahoddiadau’n brydlon
 • Sicrhau cywirdeb ieithyddol a thechnegol wrth lunio a pharatoi gwahoddiadau i ddigwyddiadau trwy gydweithio gyda’r adran gyfieithu a Swyddogion Datblygu a Thechnegol Cyswllt Ffermio
 • Sicrhau bod y gwahoddiadau’n barod i gael eu hanfon yn brydlon ac i’r cyfeiriadau cywir
 • Cynhyrchu rhestrau postio perthnasol ar gyfer digwyddiadau
 • Monitro’r broses argraffu er mwyn sicrhau bod y gwahoddiadau ar gael yn brydlon
 • Sicrhau bod yr holl ohebiaeth yn gywir ac o safon uchel
 • Cydweithio gyda’r tîm marchnata i sicrhau bod unrhyw ymgyrchoedd perthnasol yn cael sylw amserol ar wahoddiadau
 • Cyfathrebu gyda’r asiantaethau allanol perthnasol fel y bo’n ofynnol
 • Darparu cymorth a chefnogaeth ddibynadwy ac effeithiol yn y swyddfa

 

Arall

 • Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch
 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill yn ôl y galw
 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 

Sgiliau a Phrofiad

Hanfodol

 • Addysg hyd o leiaf NVQ lefel 3, neu’n uwch, a/neu brofiad gwaith dangosadwy mewn maes perthnasol
 • Sgiliau gweinyddol a rhyngbersonol gwych
 • Sgiliau technoleg gwybodaeth gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, Publisher, cronfeydd data, yr e-bost a’r Rhyngrwyd
 • Sgiliau cydlynu gwych
 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog llafar ac ysgrifenedig gwych
 • Gallu mewnbynnu data’n gywir ac i gydymffurfio â deddfau diogelu data perthnasol
 • Sgiliau cydlynu a threfnu o safon uchel
 • Sgiliau ysgrifennu dwyieithog cywir
 • Sgiliau gwasanaeth y cwsmer da
 • Dealltwriaeth dda neu brofiad o’r sector amaethyddol /gwledig
 • Blaengar a brwdfrydig am waith yr Adran Materion Gwledig
 • Gallu bod yn rhagweithiol ac i yrru pethau ymlaen yn effeithlon
 • Gallu parhau gyda’ch gwaith eich hun yn ogystal â bod yn rhan o dîm

 

Manteisiol

 • Gwybodaeth am raglen Cyswllt Ffermio

 

Gwneud Cais

Gallwch wneud cais am y swydd hon drwy lenwi ffurflen gais a ffurflen cyfle cyfartal (sydd ar gael ar ei gwefan www.menterabusnes.co.uk) a’u dychwelyd at swyddi@menterabusnes.co.uk.

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â Gwenan Jones ar 01970 636296.

 

Cyfweliadau

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar ddydd Iau, 20 Rhagfyr. Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Lleoliad

Aberystwyth.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Gwenan Jones
01970 636296
gwenan.jones@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 17 Rhagfyr 2018 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.