Dyddiad Cau: 24 Medi 2018
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Aberystwyth
Adran: Gwledig
Cyflog: £17,020-£18,388
Gradd: 2
Rheolwr: Rheolwr Gweithrediadau / Operations Manager
Cytundeb: Parhaol / Permanent
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Rhian Jones
01970 600181

Cynorthwyydd Cyllid

Cyswllt Ffermio

Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

 

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2023 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 
 

Nod y Rôl

 

I gynorthwyo’r Rheolwr Gweithrediadau gyda dyletswyddau rheoli’r prosiect yn ariannol o ddydd i ddydd.

 
 

Prif Gyfrifoldebau

 
 • Cynorthwyo’r Rheolwr Gweithrediadau i hwyluso rheolaeth ariannol y prosiect gyda chefnogaeth glerigol a gweinyddol

 • Prosesu’r holl anfonebau prynu gan gontractwyr

 • Sicrhau bod anfonebau’n cael eu derbyn yn brydlon i’w cynnwys yn y broses hawlio gan roi sylw i ofynion taliadau Llywodraeth Cymru

 • Cynorthwyo’r Rheolwr Gweithrediadau a’r Adran Gyllid i baratoi’r hawliadau Cyswllt Ffermio i Lywodraeth Cymru

 • Coladu’r holl dystiolaeth gefnogol sy’n ofynnol ar gyfer yr hawliadau gan dalu sylw dyledus i ofynion Llywodraeth Cymru a’r hawliadau

 • Creu a chynnal taenlenni Excel i hwyluso rheolaeth ariannol y prosiect

 • Cynnal system rhif archeb

 • Gweithio i ddyddiadau tynn

 • Prosesu anfonebau Cyswllt Ffermio, gan gynnwys rhai’r Gwasanaeth Cynghori, ar system ariannol Sage Line50 yn ôl y galw

 

 

Gwasanaeth Cynghori:

 • Cefnogi Cydlynydd Prosiect ac Uwch Gynorthwydd y Ganolfan Wasnaeth gyda’r hawliau ar y gwasanaeth cynghori

 • Sicrhau bod yr holl anfonebau a thystiolaeth allweddol ar gyfer taliadau’n cael eu cyflwyno’n brydlon gan isgontractwyr

 • Sicrhau bod y dystiolaeth angenrheidiol i bob cwsmer wedi’i nodi ar y System mewn cydymffurfiaeth â gofynion monitro prosiectau a Llywodraeth Cymru

 • Cofrestru neu ddilysu manylion y cwsmer i sicrhau eu bod yn gymwys i dderbyn gwasanaethau drwy’r System Cyfrifon Busnes a/neu’r System Rheolaeth Cleientiaid

 • Prosesu anfonebau prynu a gwerthu y Gwasanaeth Cynghori ar system ariannol Sage Line50 yn ôl y galw (ag o bosib gwneud y taliadau)

 • Mewnbynnu data yn gywir

 • Cydymffurfio â rheoliadau Llywodraeth Cymru a Diogelu Data

 

Arall

 • Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch

 • Cynorthwyo’r Ganolfan Wasanaeth i ddelio ag unrhyw ymholiadau a phrosesu data

 • Derbyn dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill yn ôl y galw

 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 

 

 

Sgiliau a Phrofiad

 

Hanfodol

 • Addysg hyd o leiaf NVQ lefel 3 neu’n uwch, a/neu profiad dangosadwy mewn maes perthnasol

 • Sgiliau technoleg gwybodaeth rhagorol gan gynnwys Word, Excel, PowerPoint, cronfeydd data, yr e-bost a’r Rhyngrwyd

 • Profiad o waith ariannol

 • Gallu coladu a phrosesu dogfennau ac anfonebau perthnasol yn gywir

 • Gallu mewnbynnu data’n gywir a chadw data i gydymffurfio gyda deddfau diogelu data perthnasol

 • Sgiliau clerigol a gweinyddol rhagorol

 • Sgiliau rhyngbersonol da

 • Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau yn eu blaen yn effeithiol

 • Gallu gweithio i ddyddiadau tynn

 • Gallu gweithio ar ei ben/ei phen ei hun yn ogystal ag o fewn tîm

 • Sgiliau cyfathrebu dwyieithog rhagorol (llafar ac ysgrifenedig)

 

 

Manteisiol

 • Gwybodaeth am y rhaglen Cyswllt Ffermio

 • Profiad o becyn meddalwedd ariannol

 
 

Cyfweliadau

 

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar ddydd Iau, 27 Medi 2018 .  Os yw’r dyddiad hwn yn anghyfleus, nodwch hynny ar eich ffurflen gais os gwelwch yn dda.

Lleoliad

Aberystwyth.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Rhian Jones
01970 600181
elaine.davies@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 24 Medi 2018 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.