Dyddiad Cau: 21 Hydref 2019
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Cymru gyfan / Pan Wales
Adran: Gwledig
Cyflog: £19,376-£21,072
Gradd: 3
Rheolwr: Cydlynydd Prosiect SMS / SMS Project Coordinator
Cytundeb: Ystyrier ceisiadau llawn neu rhan amser / Applications for full or part-time role will be considered
Sgiliau Ddwyieithog: Hanfodol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Rhian Jones
01970 600181

Cydlynydd Gwasanaeth Cefnogi Cynllun SMS

Cynllun Rheoli Cynaliadwy (SMS)

Mae Cynllun Rheoli Cynaliadwy (SMS) a ariennir gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig wedi’i lunio i gefnogi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i reoli adnoddau naturiol mewn modd cynaliadwy. Mae’r Cynllun Rheoli Cynaliadwy (SMS) yn darparu cefnogaeth ariannol ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau ar raddfa ardal gyfan gan gynnwys gweithgareddau traddodiadol a mwy arloesol yn ogystal â datblygu partneriaethau.

 

Mae’r Cynllun yn anelu at wella ein hadnoddau naturiol a’r gwasanaethau a ddarperir ganddynt, ac wrth wneud hynny, i gyfrannu tuag at les ein cymunedau gwledig. Daw’r cynllun SMS yn uniongyrchol o’r dull a amlinellir yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 ac yn llywio prosiectau i fynd i’r afael â blaenoriaethau’r Polisi Adnoddau Naturiol yn ogystal â chyfleoedd a heriau ar lefel leol i ddarparu buddion cymdeithasol ac economaidd hirdymor i gymunedau gwledig.

 

Mae’r Cynllun yn annog canfod atebion sy’n seiliedig ar natur ac yn cefnogi agwedd gydweithredol yn hytrach nac ymgeiswyr unigol. Mae angen i’r prosiectau cydweithredol yma gymryd camau i wella gwytnwch yr ecosystemau yn eu hardaloedd fel eu bod yn gallu parhau i ddarparu ystod o fuddion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol nawr ac yn y dyfodol.

 

Nod y Rôl

 

Prif nod y Gwasanaeth Cefnogi yw galluogi ac annog partneriaethau a grwpiau cydweithredol newydd i ddatblygu syniadau prosiect a chyflwyno ceisiadau yn ystod y cyfnodau ymgeisio sy’n weddill ar gyfer yr SMS.

Bydd Cydlynydd Gwasanaeth Cefnogi Cynllun SMS yn gyfrifol am weithredu fel prif bwynt cyswllt ar gyfer grŵp o hwyluswyr hunangyflogedig gan sicrhau bod yr holl waith papur a thystiolaeth gefnogol yn cael eu cyflwyno’n gywir ac yn brydlon.

Bydd y swydd hefyd yn cynnwys darparu cefnogaeth weinyddol ac ariannol ar ran Cyswllt Ffermio yn unol â chyfarwyddyd y rheolwr llinell.

 

Prif Gyfrifoldebau

 
 • Cydlynu’r prosiect SMS gyda chefnogaeth Rheolwr Gweithrediadau Cyswllt Ffermio

 • Gweithredu fel prif bwynt cyswllt ar gyfer tîm o hwyluswyr hunangyflogedig, gan greu perthynas weithio gynhyrchiol

 • Prosesu taliadau hwyluswyr, gan sicrhau nad yw unrhyw grŵp yn gwario mwy na’r gyllideb a neilltuwyd iddyn nhw

 • Sicrhau bod gwybodaeth am bob grŵp yn cael ei fewnbynnu’n gywir ar y systemau TG perthnasol

 • Casglu gwybodaeth ar gyfer adroddiadau misol

 • Goruchwylio’r broses werthuso ar gyfer y gwasanaeth

 • Cadw cofnodion manwl o’r holl weithgareddau a’r gwaith papur er mwyn hwyluso’r gwaith o fonitro a chyflawni targedau’r prosiect, yn unol â systemau adrodd a monitro Llywodraeth Cymru

 • Paratoi ystadegau ac adroddiadau yn ôl y galw

 • Trefnu digwyddiadau hyfforddiant / cyfarfodydd yn ôl y galw

 • Adrodd ar unrhyw broblemau sy’n codi wrth ddarparu’r gwasanaeth a chymryd rhan yng ngwerthusiad y prosiect

 • Cynrychioli Gwasanaeth Cefnogi SMS, yn unol â gofynion Llywodraeth Cymru a’r Rheolwr Cytundeb, dwy fynychu cyfarfodydd grŵp/pwyllgorau perthnasol

 • Darparu cefnogaeth swyddfa ddibynadwy ac effeithiol

 • Cyfeirio at wasanaethau eraill sydd ar gael

 • Ymdrin ag ymholiadau ad-hoc can ffermwyr / aelodau o’r cyhoedd

 • Mynychu hyfforddiant yn ôl y galw

 • Darparu cefnogaeth weinyddol ac ariannol i Cyswllt Ffermio

 

Arall

 • Sicrhau bod safonau ansawdd, gwasanaeth cwsmer, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch yn cael eu bodloni

 • Derbyn unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill yn ôl y galw

 • Cynrychioli Menter a Busnes yn ôl y galw

 • Gallu gweithio gyda’r nos ac ar benwythnosau yn ôl y galw

 

Sgiliau a Phrofiad

 

Hanfodol

 • Addysg hyd at NVQ Lefel 3 neu uwch neu brofiad o weithio mewn maes perthnasol

 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig dwyieithog (Cymraeg / Saesneg) ardderchog

 • Sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid ardderchog

 • Gallu ymdrin ac ymateb yn effeithiol ac yn effeithlon i ymholiadau

 • Sgiliau trefnu ardderchog

 • Gallu bod yn rhagweithiol a gyrru pethau ymlaen yn effeithiol, fel unigolyn ac fel rhan o dîm

 • Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio

 

Dymunol

 • Sgiliau ariannol ardderchog

 

Cyfweliadau

Cynhelir cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn ein swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar 23 Hydref 2019. Os nad yw’r dyddiad hwn yn gyfleus, nodwch hyn ar eich ffurflen gais.

Lleoliad

Cymru gyfan / Pan Wales.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Rhian Jones
01970 600181
elaine.davies@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 21 Hydref 2019 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.