Dyddiad Cau: 18 Ebrill 2019
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad:
Adran: Gwledig
Cyflog: £250 y dydd/per day; 20 dydd/days y flwyddyn/per annum
Gradd:
Rheolwr: Development and Mentoring Manager / Rheolwr Datblygu a Mentora
Cytundeb: Hunan-gyflogedig / Self-employed
Sgiliau Ddwyieithog: Manteisiol
Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch ΓΆ
Einir Davies
01970 636297

Arweinydd Academi Amaeth: Rhaglen Busnes ac Arloesedd (hunan-gyflogedig)

Cyswllt Ffermio

 

Mae Cyswllt Ffermio yn brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru, gyda rhaglen lawn o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw canolbwyntio ar yr elfen fusnes gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.

 

Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

 

Yr Academi Amaeth

 

Yr Academi Amaeth yw rhaglen datblygu personol blaengar Cyswllt Ffermio, sy’n ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf o arweinwyr gwledig, arloeswyr ac entrepreneuriaid yng Nghymru. Mae’n darparu rhaglen lawn o hyfforddiant, mentora, cefnogaeth ac arweiniad dros 3 sesiwn preswyl dwys, ac mae 3 elfen benodol i’r rhaglen:

 

Rhaglen Arweinyddiaeth Wledig - wedi’i anelu at ysbrydoli a datblygu cenhedlaeth newydd o arweinwyr yng Nghymru wledig

 

Rhaglen Busnes ac Arloesedd - wedi’i anelu at gefnogi ac ysbrydoli’r genhedlaeth o arloeswyr ym meysydd ffermio a choedwigaeth yng Nghymru

 

Rhaglen yr Ifanc - wedi’i anelu at gefnogi pobl ifanc rhwng 16 a 19 mlwydd oed sydd â diddordeb mewn datblygu gyrfa yn y diwydiant bwyd, amaeth neu reoli tir

 

Mae Rhaglen Busnes ac Arloesedd, sydd wedi’i ariannu’n llawn, yn anelu at:

 • Wella dealltwriaeth aelodau o faterion a meddylfryd sy'n effeithio ar lwyddiant eu busnes

 • Gwella ymwybyddiaeth aelodau o'r heriau a'r cyfleoedd sy'n wynebu eu busnes yn y dyfodol

 • Cefnogi datblygiad personol trwy weithdai a seminarau

 • Cynnig cyfle i gwrdd ag arbenigwyr ac arweinwyr busnes yn y diwydiant

 • Creu amgylchedd i wella sgiliau rheoli busnes

 • Hybu rhwydweithio effeithiol ymysg y busnesau amaethyddol mwyaf blaengar yng Nghymru

 

 

 

Mae sesiynau’r Rhaglen Busnes ac Arloesedd 2019 fel a ganlyn:

 
 
Cychwyn a Chyflwyniadau
Y Sioe Frenhinol: 24 Gorffennaf 2019
Sesiwn 1: Dod i adnabod fy nghadwyn gyflenwi
Swydd Gaerloyw: 6 - 8 Medi 2019
Sesiwn 2: Taith astudio dramor
Yr Iseldiroedd: 13 - 17 Hydref 2019
Sesiwn 3: Adeiladu fy musnes
Gogledd Cymru: 15 - 17 Tachwedd 2019
Seremoni Wobrwyo'r Academi Amaeth
Ffair Aeaf Sioe Frenhinol Cymru, Llanelwedd: 25 Tachwedd 2019
Sesiwn i Gloi: Beth nesaf?
Aberystwyth: 10 Rhagfyr 2019
 

Croesawir y person llwyddiannus i fynychu cyfweliadau'r Academi Amaeth ar 29 a 30 Ebrill

Nod y Swydd

 

Rydym yn chwilio am unigolyn brwdfrydig ac egnïol i drefnu, hwyluso ac arwain y Rhaglen Busnes ac Arloesedd yn 2019.  

 

Gofynion y Rôl

 
 • Cynllunio a threfnu rhaglen ysbrydoledig o siaradwyr gwadd a hwyluswyr gweithdai yn unol â’r brîff a amlinellir

 • Darparu arweiniad ac arweinyddiaeth i aelodau’r Academi a meithrin perthynas dda gyda phob unigolyn

 • Gweithredu fel Hyfforddwr a Mentor ar sail unigol ar gyfer pob un aelod o’r grŵp a’u cefnogi i adnabod a chyflawni eu nodau eu hunain

 • Cynorthwyo pob aelod yn y broses o ymchwilio i’r cyfleoedd a’r opsiynau amrywiol sydd ganddynt a phenderfynu ar y gweithgareddau sydd fwyaf addas ar gyfer eu gofynion yn y dyfodol

 • Creu awyrgylch lle bod aelodau’r Academi Amaeth yn teimlo’n barod i fynegi eu hunain

 • Adnabod anghenion dysgu pob unigolyn a theilwra rhaglen o weithgareddau i ymdrin â’r anghenion hynny

 • Gweithio’n agos gyda’r Cydlynydd Datblygu a Mentora i gydlynu lleoliadau cyfarfod, teithio, llety a threfnu lluniaeth ar gyfer pob sesiwn

 • Gweithredu fel Hwylusydd mewn trafodaethau grŵp i hwyluso trafodaeth rhwng aelodau’r grŵp er mwyn iddynt allu dysgu oddi wrth ei gilydd

 • Cyflwyno cofnodion manwl o bob gweithgaredd (cyn y digwyddiad ac adroddiadau gweithgaredd) er mwyn hwyluso’r gwaith monitro a chyflawni targedau’r prosiect, yn unol â systemau adrodd y prosiect a Llywodraeth Cymru

 • Asesu cynnydd trwy gasglu ffurflenni gwerthuso ar ddiwedd pob sesiwn a defnyddio’r adborth i wneud y newidiadau angenrheidiol i’r rhaglen

 • Hybu rhaglen Cyswllt Ffermio yn ehangach

 • Mynychu hyfforddiant yn ôl yr angen er mwyn diweddaru gwybodaeth benodol i’r sector a hwyluso cefnogaeth i ffermwyr a choedwigwyr

 

Arall

 • Cydweithio gyda’r Rheolwr Datblygu a Mentora ac Arweinydd eraill yr Academi Amaeth i hwyluso’r rhaglenni eraill  fel bo’r angen

 • Sicrhau bod y safonau’n cael eu cyrraedd ar gyfer gwasanaethau’r cwsmer, ansawdd, cydraddoldeb ac amrywiaeth, iechyd a diogelwch a bioddiogelwch

 

Sgiliau a Phrofiad

 

Hanfodol

 • Addysg hyd lefel gradd, neu lefel gyfatebol, mewn amaeth neu bwnc perthnasol neu 3 blynedd o brofiad o weithio yn y diwydiant amaeth yng Nghymru

 • Gwybodaeth drwyadl a phrofiad helaeth o reoli a datblygu busnes

 • Gwybodaeth drwyadl o’r rhaglen Cyswllt Ffermio

 • Lefel uchel o wybodaeth am y sectorau amaeth a choedwigaeth yng Nghymru, gyda’r gallu i adnabod y gwaith ymchwil a’r wybodaeth ddiweddaraf sy’n berthnasol i’r sectorau hynny

 • Dyhead gwirioneddol i ddatblygu’r diwydiant amaethyddol yng Nghymru

 • Sgiliau hyfforddi a hwyluso ardderchog gydag agwedd arloesol a blaengar tuag at ddysgu a datblygiad

 • Sgiliau cyfathrebu ysgrifenedig dwyieithog (Cymraeg/Saesneg) ardderchog, a’r gallu i gyfathrebu’n effeithio gydag amrediad eang o bobl**

 • Sgiliau cyflwyno a rhyngbersonol ardderchog

 • Gallu asesu a deall anghenion yr unigolyn yn glir

 • Unigolyn hunanysgogol, yn derbyn cyfrifoldeb dros osod ac adolygu blaenoriaethau ar gyfer cyflawni targedau o fewn terfyn amser penodol, gyda ffocws clir ar ansawdd

 • Gallu bod yn rhagweithiol ac i yrru pethau yn eu blaen yn effeithiol, yn annibynnol ac fel rhan o dîm

 • Sgiliau TG da

 • Trwydded yrru lawn a char i’w ddefnyddio

 • Ar gael i weithio gyda’r nos ac ar benwythnosau yn ôl y galw

 

Gwneud Cais

 

Gallwch wneud cais am y cytundeb hwn trwy ddychwelyd eich CV a’ch llythyr eglurhaol at swyddi@menterabusnes.co.uk   

 

 

Ar ôl darllen yr adranau Gofynion y Rôl a Sgiliau a Phrofiad yn ofalus, dylai eich llythyr egluro pam eich bod yn teimlo eich bod yn addas i gyflawni’r cytundeb, gan roi sylw penodol i unrhyw gymwysterau, profiad, sgiliau a gwybodaeth.

 

Mae croeso i chi hefyd gynnwys unrhyw wybodaeth ychwanegol a fyddai’n fanteisiol i’ch cais yn eich barn chi.

 

Lle bo hynny’n briodol, dylai eich CV amlinellu’r canlynol:

 • manylion personol (enw, cyfeiriad, rhif cyswllt a/neu gyfeiriad e-bost)

 • addysg a chymwysterau

 • aelodaeth o gyrff proffesiynol

 • profiad blaenorol

 • enw, cyfeiriad a chyfeiriad e-bost dau ganolwr

 

Asesiad

 

Byddwn yn cynnal y cyfweliadau ar gyfer y swydd hon yn swyddfa Menter a Busnes yn Aberystwyth ar ddydd Mawrth 23 Ebrill

Lleoliad

.

Mwy o Wybodaeth

Os hoffech gael sgwrs anffurfiol am y swydd hon, cysylltwch â

Einir Davies
01970 636297
swyddi@menterabusnes.co.uk

Gwneud Cais

Gellir gwneud cais am y swydd hon drwy lawrlwytho a chwblhau ffurflen gais a ffurflen monitro cyfle cyfartal, ar gael isod.

Dychwelwch y ffurflenni yma naill ai:

 • dros ebost at: swyddi@menterabusnes.co.uk
 • neu drwy ddanfon at:  Adran Adnoddau Dynol, Menter a Busnes, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Dyddiad cau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw: 18 Ebrill 2019 am 10:00

Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth

Gweler ein Polisi Cyfartaledd ac Amrywiaeth yn y ddogfen isod.