Swyddi

Rydym bob amser yn chwilio am unigolion brwdfrydig, awyddus a chreadigol i ymuno â grŵp Menter a Busnes. 

 

Bydd unrhyw swyddi gwag yn cael eu hysbysebu yma.

 

Rydym hefyd yn defnyddio Lleol.cymru i hysbysebu ein swyddi

Prosiect: Cywain
Lleoliad: Bangor neu/or Llanelwy/St Asaph
Cyflog: 30,732-32,785
Dyddiad Cau: 30 Hydref 2019
Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru.   O ganlyniad i gynnydd mewn galw am gefnogaeth y prosiect, mae Cywain yn chwilio am Reolwr Datblygu i weithio ar draws Gogledd Cymru i gefnogi busnesau bychain a micro i ddechrau ac i dyfu.
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Aberystwyth / Bangor
Cyflog: 19,376-21,072
Dyddiad Cau: 21 Hydref 2019
Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.   Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.
Prosiect: Mabis
Lleoliad: Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Llanelwy hneu/or Meifod
Cyflog: 23,639 pro rata @ 60%
Dyddiad Cau: 21 Hydref 2019
  Mae Mabis Iaith yn cynnig gwasanaethau cyfieithu testun a phrawf ddarllen o safon uchel  i fusnesau a sefydliadau o bob maint mewn amrywiaeth o sectorau. Mae Mabis wedi bod yn darparu gwasanaethau cyfieithu testun a phrawf ddarllen yn fasnachol ers deng mlynedd bellach, ac rydym ni’n awyddus i ehangu ein portffolio o wasanaethau.
Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Cymru gyfan / Pan Wales
Cyflog: 19,376-21,072
Dyddiad Cau: 21 Hydref 2019
Mae Cynllun Rheoli Cynaliadwy (SMS) a ariennir gan Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig wedi’i lunio i gefnogi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i reoli adnoddau naturiol mewn modd cynaliadwy. Mae’r Cynllun Rheoli Cynaliadwy (SMS) yn darparu cefnogaeth ariannol ar gyfer amrywiaeth o weithgareddau ar raddfa ardal gyfan gan gynnwys gweithgareddau traddodiadol a mwy arloesol yn ogystal â datblygu partneriaethau.   Mae’r Cynllun yn anelu at wella ein hadnoddau naturiol a’r gwasanaethau a ddarperir ganddynt, ac wrth wneud hynny, i gyfrannu tuag at les ein cymunedau gwledig. Daw’r cynllun SMS yn uniongyrchol o’r dull a amlinellir yn Neddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016

Pam gweithio i ni

Rydym ni'n gyflogwr da, ac mae staff yn derbyn y buddion canlynol:

  • Gweithio'n hyblyg
  • Hyd at 27 diwrnod o wyliau blynyddol  bob blwyddyn yn ogystal â gwyliau'r banc
  • Pensiwn da
  • Cynllun Iechyd a Ffitrwydd
  • Cynllun Talebau Gofal Plant