Swyddi

Rydym bob amser yn chwilio am unigolion brwdfrydig, awyddus a chreadigol i ymuno â grŵp Menter a Busnes. 

 

Bydd unrhyw swyddi gwag yn cael eu hysbysebu yma.

 

Rydym hefyd yn defnyddio Lleol.cymru i hysbysebu ein swyddi

Lleoliad: Caerdydd / Cardiff
Cyflog: 25,911 - 28,531
Dyddiad Cau: 25 Mai 2018
Cefndir Pwrpas y prosiect yw cefnogi cynhyrchwyr bychan bwyd a diod yn ogystal â chynhyrchwyr sector y tir yn siroedd Pen-y-bont, Caerffili, Blaenau Gwent, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf, Sir Fynwy, Casnewydd, Castell Nedd Port Talbot, Powys, Torfaen a Bro Morgannwg i gydweithio a datblygu prosiectau cydweithredol.     Bydd y prosiect yn gatalydd er mwyn cynyddu cyfranogiad cynhyrchwyr a’u hannog i gymryd rhan, lle byddent yn derbyn cefnogaeth i ffurfio clystyrau cydweithredol er mwyn creu prosiectau penodol fydd yn darparu cyfleoedd busnes pellach. Caiff busnesau gefnogaeth i ddatblygu eu capasiti a’u gallu, hwyluso trosglwyddo gwybodaeth a deallusrwydd y diwydiant ac atgyfnerthu integreiddiad y gadwyn
Lleoliad: Aberystwyth, Llanelwy/St Asaph, Bangor, Caerdydd/Cardiff neu/or Meifod
Cyflog: 22,432 - 24,105
Dyddiad Cau: 23 Mai 2018
Cyswllt Ffermio Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru. Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2023 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.   Nod y Rôl Gweithio yn unol â briffiau dylunio penodol i greu cysyniadau graffeg a chynlluniau ar gyfer arddangosfeydd a chyhoeddiadau
Lleoliad: Aberystwyth neu/or Caerdydd/Cardiff (ystyrir lleoliadau eraill / other locations will be considered)
Cyflog: 32,300 36,340
Dyddiad Cau: 25 Mai 2018
Cefndir O ganlyniad i dwf diweddar a pharhaus o fewn y cwmni, mae Menter a Busnes wedi gweld yr angen i benodi Rheolwr Cyllid i gefnogi’r llwyth gwaith cynyddol o fewn yr adran gyllid. Mae gan y cwmni weithlu cynyddol wedi’u lleoli mewn nifer cynyddol o leoliadau gwaith, ac mae’n darparu portffolio ehangach o raglenni a gwasanaethau. Mae’n hanfodol felly bod y gwasanaethau hyn yn cael eu darparu’n effeithlon a bod gofynion ariannol ychwanegol eraill yn cael eu bodloni. Mae Menter a Busnes yn gwmni profiadol sydd wedi gwasanaethu’r economi yng Nghymru ers 30 mlynedd. Mae systemau ariannol cadarn y cwmni wedi cael

Pam gweithio i ni

Rydym ni'n gyflogwr da, ac mae staff yn derbyn y buddion canlynol:

  • Gweithio'n hyblyg
  • Hyd at 27 diwrnod o wyliau blynyddol  bob blwyddyn yn ogystal â gwyliau'r banc
  • Pensiwn da
  • Cynllun Iechyd a Ffitrwydd
  • Cynllun Talebau Gofal Plant