Swyddi

Rydym bob amser yn chwilio am unigolion brwdfrydig, awyddus a chreadigol i ymuno â grŵp Menter a Busnes. 

 

Bydd unrhyw swyddi gwag yn cael eu hysbysebu yma.

 

Rydym hefyd yn defnyddio Lleol.cymru i hysbysebu ein swyddi

Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Unrhyw un o swyddfeydd Menter a Busnes. Ystyrier lleoliadau eraill. / Any Menter a Busnes offices. Other locations may be considered.
Cyflog: £30,278 - £32,300
Dyddiad Cau: 30 Gorffennaf 2018
Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant gyda ffocws drwy raglen Cymru-gyfan o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw cynyddu’r pwyslais ar ymddygiad sy’n canolbwyntio ar fusnes, gan wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.   Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.
Lleoliad: Bangor, Aberystwyth, Meifod neu Gaerdydd (Caerfyrddin yn opsiwn iír dyfodol / Camarthen a future option)
Cyflog: £34,670 - £37,703
Dyddiad Cau: 30 Gorffennaf 2018
Cefndir. Aeth Menter Moch Cymru trwy gynllun peilat 18 mis hyd at ddiwedd Mawrth 2018 gyda'r nod o gynyddu'r genfaint Moch Cymreig trwy ymgyrch amlochrog gan ddefnyddio datblygiadau geneteg a thechnolegol.   Amlygodd gwerthusiad annibynnol lwyddiant y cynllun peilat a daethpwyd i’r casgliad fod y sector yn dangos addewid sylweddol ar gyfer twf. Yn dilyn hynny, cyflwynwyd cynnig prosiect llawn sydd wedi’i gymeradwyo erbyn hyn. Bydd hwn yn brosiect pedair blynedd a fydd yn cynnig cyfleoedd creu incwm ar gyfer ffermwyr Cymru, a ffermwyr ifanc yn benodol, trwy wneud y defnydd gorau posibl o adnoddau eu ffermydd. Darperir cefnogaeth ar gyfer cynllunio busnes, hwsmonaeth,
Prosiect: Menter Moch Cymru
Lleoliad: Bangor, Meifod, neu gellir ystyried lleoliadau eraill neu weithio o adref / other locations or home based considered
Cyflog: £25,911 - £28, 531 pro rata
Dyddiad Cau: 31 Gorffennaf 2018
Cefndir. Aeth Menter Moch Cymru trwy gynllun peilot 18 mis hyd at ddiwedd Mawrth 2018 gyda'r nod o gynyddu'r genfaint Moch Cymreig trwy ymgyrch amlochrog gan ddefnyddio datblygiadau geneteg a thechnolegol.   Amlygodd gwerthusiad annibynnol lwyddiant y cynllun peilat a daethpwyd i’r casgliad fod y sector yn dangos addewid sylweddol ar gyfer twf. Yn dilyn hynny, cyflwynwyd cynnig prosiect llawn sydd wedi’i gymeradwyo erbyn hyn. Bydd hwn yn brosiect pedair blynedd a fydd yn cynnig cyfleoedd creu incwm ar gyfer ffermwyr Cymru, a ffermwyr ifanc yn benodol, trwy wneud y defnydd gorau posibl o adnoddau eu ffermydd. Darperir cefnogaeth ar gyfer cynllunio busnes, hwsmonaeth,

Pam gweithio i ni

Rydym ni'n gyflogwr da, ac mae staff yn derbyn y buddion canlynol:

  • Gweithio'n hyblyg
  • Hyd at 27 diwrnod o wyliau blynyddol  bob blwyddyn yn ogystal â gwyliau'r banc
  • Pensiwn da
  • Cynllun Iechyd a Ffitrwydd
  • Cynllun Talebau Gofal Plant