Swyddi

Rydym bob amser yn chwilio am unigolion brwdfrydig, awyddus a chreadigol i ymuno â grŵp Menter a Busnes. 

 

Bydd unrhyw swyddi gwag yn cael eu hysbysebu yma.

 

Rydym hefyd yn defnyddio Lleol.cymru i hysbysebu ein swyddi

Prosiect: Cyswllt Ffermio
Lleoliad: Aberystwyth
Cyflog: 26,300-28,959
Dyddiad Cau: 24 Ionawr 2020
Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru,  gyda rhaglen lawn o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw canolbwyntio ar yr elfen fusnes gan  wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.   Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.
Prosiect: Cywain
Lleoliad: Aberystwyth
Cyflog: 8.50 yr awr / per hour
Dyddiad Cau: 20 Ionawr 2020
Mae Cywain, a ddarperir gan Menter a Busnes, yn fodel sy’n darparu cefnogaeth wedi’i dargedu ar gyfer busnesau micro a BBaCh sy’n gweithredu yn y sector bwyd a diod yng Nghymru. Rydym yn dechrau cyfnod newydd ac rydym wedi derbyn cyllid trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020 i ddarparu gwasanaeth diwygiedig.    Darperir gwasanaethau i ddatblygu capasiti a gallu busnesau, hwyluso trosglwyddo gwybodaeth a gwybodaeth y diwydiant ac atgyfnerthu integreiddiad y gadwyn gyflenwi. Mae’r ddarpariaeth ar gael ledled Cymru gyda phwyslais ar gydweithio drwy glystyru, ychwanegu gwerth a datblygu’r farchnad ar gyfer twf a chreu swyddi.
Prosiect: Cywain
Lleoliad: Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Llanelwy neu Meifod
Cyflog: 26,300 - 28,959
Dyddiad Cau: 22 Ionawr 2020
Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect yn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n allweddol ar gyfer twf yr economi Gymreig, i gefnogi'r Arweinydd Tîm Marchnata a Digwyddiadau i lunio a gweithredu'r cynllun marchnata a chyfathrebu o ddydd i ddydd, gyda ffocws arbennig ar gefnogi cyfathrebiadau allanol gyda budd-ddeiliaid allweddol.
Prosiect: Cywain
Lleoliad: Aberystwyth, Bangor, Cardiff, Llanelwy neu/or Meifod
Cyflog: 19,376- 22,768
Dyddiad Cau: 22 Ionawr 2020
Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect yn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n allweddol ar gyfer twf yr economi Gymreig,  i ddarparu cymorth gweinyddol i dîm Cywain.
Lleoliad: Bangor neu Llanelwy/St Asaph
Cyflog: 30,732-32,785
Dyddiad Cau: 22 Ionawr 2020
Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru.   O ganlyniad i gynnydd mewn galw am gefnogaeth y prosiect, mae Cywain yn chwilio am Reolwr Datblygu i weithio ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru i gefnogi busnesau bychain a micro i ddechrau ac i dyfu.
Lleoliad: Bangor neu Llanelwy/St Asaph
Cyflog: 30,732-32,785
Dyddiad Cau: 22 Ionawr 2020
Dyma gyfle gwych i weithio ar brosiect o fewn y diwydiant bwyd a diod ffyniannus yng Nghymru sy’n hanfodol i dwf yr economi yng Nghymru.   Mae Cywain yn chwilio am Reolwr Datblygu i weithio ar draws ardal Conwy a Meirionnydd a’r cyffuniau i gefnogi busnesau bychain a micro i ddechrau ac i dyfu.
Lleoliad: Bangor neu Llanelwy/St Asaph
Cyflog: 28,959 - 31,618
Dyddiad Cau: 22 Ionawr 2020
Mae Cyswllt Ffermio’n brosiect integredig ac uchel ei broffil sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a hyfforddiant ar draws Cymru,  gyda rhaglen lawn o weithgareddau trosglwyddo gwybodaeth, cyngor arbenigol a chefnogaeth i arloesi. Un nod allweddol yw canolbwyntio ar yr elfen fusnes gan  wella proffidioldeb, gallu cystadleuol a pherfformiad amgylcheddol busnesau fferm, coedwigaeth a bwyd yng Nghymru.   Ariennir Cyswllt Ffermio drwy’r Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020 sydd wedi’i ariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.   Nod y Rôl Sicrhau llwybr esmwyth i gwsmeriaid o fewn eu hardal rhwng y gwasanaethau sydd ar gael ar draws rhaglen Cyswllt Ffermio a’r darpariaethau

Pam gweithio i ni

Rydym ni'n gyflogwr da, ac mae staff yn derbyn y buddion canlynol:

  • Gweithio'n hyblyg
  • Hyd at 27 diwrnod o wyliau blynyddol  bob blwyddyn yn ogystal â gwyliau'r banc
  • Pensiwn da
  • Cynllun Iechyd a Ffitrwydd
  • Cynllun Talebau Gofal Plant