Polisi Preifatrwydd

Cyflwyniad

Mae Menter a Busnes yn deall fod y wybodaeth rydych chi’n ei roi i ni yn bwysig i chi, ac rydym wedi ymrwymo i ddiogelu a pharchu eich preifatrwydd yn ogystal â datgan yn glir sut fydd y wybodaeth rydym ni’n ei gasglu yn cael ei ddefnyddio i ddarparu ein gwasanaethau i chi.

Nod

Nod y polisi hwn yw egluro pa wybodaeth bersonol sy’n cael ei gasglu gan Menter a Busnes pan fyddwch chi’n cysylltu â Menter a Busnes ym mha bynnag ffordd. Mae’r polisi hwn yn datgan pwrpas casglu’r data. Mae unrhyw gyfeiriad yn y polisi at wefan y cwmni yn ymwneud â www.menterabusnes.co.uk.

Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn mynd i’r afael â sut rydym ni’n trin eich data oddi ar y wefan hon ac o fewn ein sefydliad. Nid yw’n cynnwys unrhyw wefan rydych chi wedi ei ddefnyddio er mwyn cyrraedd ein gwefan nac unrhyw wefan rydych chi wedi ei gyrraedd trwy ein gwefan ni.

Crynodeb:

 • Dim ond pan fod gwir angen neu pan rydych chi wedi cytuno i’w ddarparu y byddwn yn casglu gwybodaeth bersonol amdanoch, a dim ond y wybodaeth rydym ni ei angen y byddwn yn ei gasglu;
 • Mae Menter a Busnes yn gwmni nid er elw ac felly ni fyddwn yn anelu i elwa o unrhyw wybodaeth rydym ni’n ei gadw am gleient;
 • Ni fyddwn yn gwerthu nac yn rhannu gwybodaeth bersonol gydag unrhyw fasnachwr trydydd person;
 • Weithiau rydym ni’n defnyddio cyflenwyr trydydd parti (arbenigwyr ac ymgynghorwyr llawrydd) er mwyn ein helpu i ddarparu’r gwasanaeth gorau posib i’n cleientiaid. Dim ond gyda chyflenwyr rydym ni’n ymddiried ynddyn nhw y byddwn yn rhannu gwybodaeth bersonol, a hynny pan fydd y cytundebau a’r rheolaeth briodol ar waith ac mae’r rhain wedi cymryd i ystyriaeth eu prosesau trin gwybodaeth hwy;
 • Byddwn yn diogelu unrhyw wybodaeth bersonol gan ddefnyddio’r rheolaeth dechnegol a sefydliadol priodol;
 • Ni fyddwn yn cadw eich data’n hirach nag sydd angen;
 • Mae gennych hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth bersonol sydd gennym ni amdanoch a chynnig cywiriadau neu ddileadau;
 • Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau neu bryderon ynglŷn â pholisi ac arferion Menter a Busnes ar gyfer trin eich gwybodaeth bersonol adnabyddadwy, gallwch ein he-bostio ar dpo@menterabusnes.co.uk 

Gwybodaeth y gallwn ei gasglu oddi wrthych

Rydym ni’n casglu a chadw gwybodaeth am unigolion sy’n:

 • Cysylltu gyda staff Menter a Busnes drwy’r post, ar y ffôn neu gyfarfodydd
 • Defnyddio Systemau TGCh Menter a Busnes
 • Defnyddio ein gwefan www.menterabusnes.co.uk

Rydym ni’n defnyddio’r wybodaeth yma er mwyn eich darparu gyda’r gwasanaethau gorau posib; er mwyn galluogi gweithgarwch penodol ar y wefan; er mwyn deall yn well sut mae ymwelwyr yn defnyddio’r wefan hon; a darparu gwybodaeth berthnasol ac amserol i ymwelwyr.

Efallai y byddwn yn casglu’r wybodaeth ganlynol:

 • Eich enw
 • Eich manylion cyswllt gan gynnwys cyfeiriad e-bost a rhifau ffôn
 • Enw a chyfeiriad gwefan eich cwmni
 • Unrhyw wybodaeth ysgrifenedig arall rydych chi’n ei ddarparu sy’n berthnasol i’ch ymholiad
 • Data rydych chi’n ei anfon i ni drwy’r wefan hon
 • Data ar ddefnydd o’n gwefan
 • Gwybodaeth am ymwelwyr unigol, fel eich cyfeiriad IP a manylion eich porwr a’ch dyfais

Mae casglu’r data hyn yn gymorth i ni ddeall yr hyn rydych chi eisiau oddi wrth y cwmni yn ogystal â gwella ein cynnyrch a’n gwasanaethau.

Gallwn ddefnyddio’r data ar gyfer:

 • ein cofnodion mewnol ein hun
 • gwella ein gwasanaethau
 • cysylltu â chi mewn ymateb i ymholiad penodol
 • anfon e-byst hyrwyddol am wasanaethau, digwyddiadau a phethau eraill rydym ni’n meddwl y gallai fod yn berthnasol i chi
 • cysylltu â chi dros e-bost neu ffôn at ddibenion ymchwil marchnata

Rydym ni’n defnyddio darparwyr gwasanaethau trydydd parti fel Google Analytics a Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC) er mwyn prosesu a chadw eich data: rydym ni’n defnyddio Mailchimp i reoli rhestrau o danysgrifwyr e-byst marchnata ac anfon e-byst at ein tanysgrifwyr. Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol gydag unrhyw drydydd parti arall oni bai fod gennym eich caniatâd i wneud hynny neu fod angen i ni wneud hynny yn ôl y gyfraith.

Cadw Gwybodaeth

Rydym ni bob amser yn cadw eich gwybodaeth yn ddiogel.

Er mwyn atal datgeliad neu fynediad at eich gwybodaeth heb awdurdod, rydym ni wedi rhoi dulliau diogelwch electronig ac ymarferol ar waith er mwyn sicrhau cyfrinachedd eich gwybodaeth bob amser, cyn belled ag y bo modd.

Mae unrhyw wybodaeth bersonol rydym ni’n eu cadw amdanoch chi’n cael ei gadw a’i brosesu yn unol â’r gofynion GDPR diweddaraf.

Google analytics a re-marketing

Mae ein gwefan yn defnyddio technoleg Google analytics a Google re-marketing. Mae’r dechnoleg yma yn galluogi defnyddwyr sydd eisoes wedi ymweld â’n gwasanaethau ar-lein ac wedi dangos diddordeb yn ein gwasanaethau, i weld hysbysebion sydd wedi’u targedu ar wefannau rhwydwaith partneriaid Google. Yn yr un modd, byddwn yn medru cysylltu â defnyddwyr sy’n debyg i ymwelwyr ein gwefan. Bydd yr hysbysebion yn cael eu dangos trwy ddefnyddio cwcis gwefan. Trwy ddefnyddio cwcis, mae ymddygiad defnyddiwr ar wefan yn medru cael ei ddadansoddi cyn cael ei ddefnyddio er mwyn cynnig cynnyrch a dargedwyd a hysbysebion yn seiliedig ar ddiddordebau’r defnyddiwr. Os oes yn well gennych chi beidio derbyn unrhyw hysbysebion a dargedwyd, gallwch analluogi’r defnydd o cwcis at y dibenion hyn trwy Google. Gall defnyddwyr hefyd analluogi’r defnydd o cwcis gan ddarparwyr trydydd parti trwy ymweld â gwefan analluogi’r Network Advertising Initiative. Noder, serch hynny, fod gan Google ei bolisi diogelu data ei hun sy’n annibynnol o’n polisi ni. Nid ydym yn cymryd cyfrifoldeb nac atebolrwydd am eu polisïau a’u gweithdrefnau. Darllenwch bolisi preifatrwydd Google cyn defnyddio ein gwefan. Sut mae Google yn defnyddio data

Cwcis

Ffeiliau testun bach yw cwcis sy’n cael eu hychwanegu at yriant caled eich dyfais trwy weinydd gwe o fewn ein parth. Nid ellir defnyddio cwcis ar gyfer rhedeg meddalwedd nac ychwanegu feirws i’ch dyfais. Maen nhw’n unigryw i chi ac yn osgoi gorfod mewnbynnu’r un wybodaeth a dewis bob tro rydych chi’n ymweld â’n gwefan.

Sut rydym ni’n rhannu gwybodaeth gyda thrydydd parti

Rydym ni’n defnyddio rhai cyflenwyr trydydd parti (arbenigwyr ac ymgynghorwyr llawrydd) er mwyn ein helpu i ddarparu’r gwasanaeth gorau posib i’n cleientiaid. Gallai hyn gynnwys amrywiaeth o gyngor busnes yn ogystal â hysbysebu, marchnata a hyrwyddo ein gweithgareddau. Dim ond gyda chyflenwyr rydym ni’n ymddiried ynddyn nhw y byddwn yn rhannu gwybodaeth bersonol, a hynny pan fydd y cytundebau a’r rheolaeth briodol ar waith ac mae’r rhain wedi cymryd i ystyriaeth eu prosesau trin gwybodaeth hwy.

Rydym ni’n cadw’r hawl i ryddhau gwybodaeth bersonol heb eich caniatâd nac ymgynghori â chi, dim ond pan rydym ni’n ystyried ei fod yn briodol, er enghraifft, er mwyn cydymffurfio â’n rhwymedigaethau cyfreithiol, er mwyn gweithredu ein telerau ac amodau neu er mwyn gwarchod diogelwch ein gwefan neu atal twyll.

Dolenni i wefannau allanol

Gallai ein gwefan gynnwys linciau at wefannau allanol. Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys gwefannau eraill nac am ddiogelwch a phreifatrwydd data rydych chi’n ei gyflwyno iddynt. Mae’r datganiad diogelwch hyn yn berthnasol i wefan Menter a Busnes yn unig.

Cais am gopi o’ch Gwybodaeth Bersonol sydd gennym ni

Mae gennych hawl i ofyn am gopi o’r wybodaeth bersonol sydd gennym ni amdanoch a chynnig cywiriadau neu ddileadau.

Er mwyn gwneud cais am gopi o’r wybodaeth sydd gennym ni, cysylltwch â: 

dpo@menterabusnes.co.uk.

Neu

Swyddog DPO, Menter a Busnes, Uned 3 Y Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3AH

Byddwn yn anelu at ateb o fewn 10 diwrnod gwaith a darparu’r wybodaeth o fewn 28 diwrnod.

Cwynion

Rydym ni’n gweithio’n galed i sicrhau fod eich gwybodaeth bersonol yn cael ei drin yn briodol ac yn croesawu’r cyfle i gywiro unrhyw gwynion a allai fod gennych am eich data sy’n cael ei gadw gan Menter a Busnes, ac eto gallwch gysylltu â ni gan ddefnyddio’r manylion uchod.  

Cadw eich data

Mae Menter a Busnes a’r wybodaeth rydym yn ei gadw amdanoch chi yn ddarostyngedig i rai gofynion cyfreithiol a rheoliadol. Nid ydym yn bwriadu cadw eich gwybodaeth bersonol yn hirach nag sydd yn rhaid i ni yn ôl ein rhwymedigaeth â chi. Os oes angen cadw eich data, byddwn yn sicrhau bod y diogelwch priodol a mesurau sefydliadol ar waith i ddiogelu’r defnydd o’ch data.

Rhyngwladol

Mae’r mwyafrif o weithgarwch y cwmni yn digwydd o fewn y DU felly rydym ni’n gweithredu o dan nawdd Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth - yr awdurdod sy’n arwain ar oruchwylio diogelu data yn y DU.

Rydym ni’n cadw peth gwybodaeth bersonol sy’n ymwneud â busnesau yng ngwledydd eraill o fewn yr UE a thu allan iddo. Nid yw’r wybodaeth yma yn cael ei gadw er budd ein cwmni ond mewn perthynas â datblygu cyfleoedd busnes ar gyfer cwmnïau Cymreig mewn gwledydd eraill. Bydd y wybodaeth yma’n cael ei ddiogelu gan ddefnyddio’r un protocolau llym.

Newidiadau i’n polisi

Byddwn yn adolygu ein Polisi Preifatrwydd yn rheolaidd ac yn eich hysbysu o unrhyw ddiweddariadau trwy ein gwefan a sianelu cyfathrebu priodol.