Rhagolwg addawol i 2018 ac i arbenigwyr datblygu economaidd sy'n tyfu'n gyflym

31 Ionawr 2018
Dyfnder ymgynghoriaeth gan arbenigwyr cymwysedig a gwasanaeth dwyieithog, yw rhai o’r rhesymau y mae gwasanaeth cymorth busnes sy'n tyfu'n gyflym wedi gweld twf sylweddol yn ystod 2017, meddai ei brif weithredwr.
 
Ac mae Alun Jones, Menter a Busnes yn dweud, mae’r cwmni mewn ‘sefyllfa dda iawn’ i barhau i ddatblygu ei wasanaethau masnachol a chofrestru mwy o gwsmeriaid newydd, diolch i gytundebau tymor hir, er y cyfnod o ansicrwydd disgwyliedig.
 
Nododd hefyd, ymhlith y tueddiadau diweddar, bod parodrwydd cynyddol ymysg busnesau Cymru i fabwysiadu agwedd meddwl agored er mwyn manteisio ar gyfleoedd newydd.
 
Roedd Mr Jones hefyd yn rhagweld y gallai datblygu cynhyrchiant mewn rhai sectorau, yn ogystal â datblygu marchnadoedd yn Lloegr, helpu cynhyrchwyr Cymru i dyfu yn 2018.
 
“Cymerwch y sector fwyd, er enghraifft, marchnad Llundain, yn ogystal â'r boblogaeth sydd ar draws Clawdd Offa – maent yn cynnig digon o botensial sydd heb ei ymchwilio.” meddai.
 
Mae’r cwmni annibynnol sy'n helpu unigolion, cwmnïau a sefydliadau yng Nghymru i gyfrannu tuag at ddatblygu'r economi, Menter a Busnes wedi gweld ehangiad yn y galw am ei wasanaethau cynghori arbenigol Mabis eleni, gan gynnwys adnoddau dynol, cefnogaeth tendro a gwasanaethau tyfu busnes.
 
Mae gan Menter a Busnes hanes cryf o ddarparu cynlluniau menter sylweddol a ariennir gan y cyhoedd, yn enwedig ar gyfer busnesau micro a busnesau bach a chanolig mewn amaethyddiaeth, pysgodfeydd a bwyd.
 
Gyda’i bencadlys yn Aberystwyth a chyda swyddfeydd ym Mangor, Llanelwy, Y Trallwng a Chaerdydd, mae cwsmeriaid y cwmni'n amrywio o brif sefydliadau yng Nghymru, i fusnesau bach mor amrywiol â chynhyrchwyr bwyd neu glybiau nos gwledig yng Nghaerdydd.
 
Ychwanegodd Mr Jones: “Mae gennym arbenigedd sefydledig wrth weini rhai sectorau megis bwyd a ffermio, ac rydym hefyd wedi gwneud ymdrech ymwybodol i symud oddi wrth gefnogaeth fusnes cyffredinol, i ddarparu ymgynghorwyr arbenigol manwl ac mae'n talu ar ei ganfed.”
 
Cynghorodd sefydliadau Cymru sy'n ceisio tyfu, i ddatblygu gweithrediadau, mabwysiadu cynllunio olyniaeth, ac i ddeall y gall cael gweithwyr gyda'r agweddau a'r sgiliau cywir wneud y gwahaniaeth mwyaf i berfformiad a phroffidioldeb.
 
Ychwanegodd Mr Jones: “Mae busnesau micro a busnesau bach a chanolig yn asgwrn cefn economi Cymru, ac mae rhai, yn ddealladwy, yn ofnus am y rhagolygon a sut i dyfu eu cynhyrchiant. Hoffwn roi sicrwydd iddynt bod arbenigwyr fel ni yma i helpu yn ystod y cyfnod ansicr sydd o'n blaenau.”
 
"O safbwynt Menter a Busnes, rydym yn canfod bod ein sefyllfa o gydweithio'n agos â Llywodraeth Cymru yn golygu bod busnesau'n dod atom i gael atebion ar nifer o bynciau gan bod yr arbenigedd yma mewn un lleoliad.”
 
Yn ddiweddar, lansiodd Menter a Busnes brosiect dwy flynedd i gynhyrchwyr nwyddau sy'n cael eu tyfu, eu pori neu eu creu o fewn 11 o ardaloedd awdurdod lleol canolbarth a de-ddwyrain Cymru.

Our latest tweets

👩‍🎓Eisiau dilyn modiwl ôl-radd Cymell a Mentora? Rhydd fis Mai a Mehefin i fynychu? Cliciwch isod am ragor o wyboda… https://t.co/nY6WHVSHcX
MaB yw'r cwmni cyntaf sydd wedi mabwysiadu cwch gwenyn fel rhan o gynllun newydd gan @gwenyngruff. Hysbys ar raglen… https://t.co/IeaK2dgJUM
@JaspelsCider @FarmShop_Deli @FoodDrinkWales Good luck & enjoy the experience! 👍