Partneriaethau Arloesi Ewrop (EIP)

21 Awst 2017

Beth yw Partneriaethau Arloesi Ewrop (EIP)?

 

Mae’r Partneriaethau Arloesi Ewrop (EIP) yn fenter ledled Ewrop i annog a datblygu arloesedd mewn mentrau fferm a choedwigaeth. Mae Menter a Busnes wedi bod yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddarparu’r cynllun yng Nghymru dros y 18 mis diwethaf ac rydym wedi bod yn gweithio gydag oddeutu 20 o grwpiau posibl i ddatblygu eu syniadau i strwythur prosiect a allai ddod â manteision gwirioneddol i’w busnesau.

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynnal adolygiad o’r broses hon yn ddiweddar ac rydym yn falch o ddatgan eu bod wedi trosglwyddo rheolaeth a darpariaeth y cynllun cyfan i Menter a Busnes ar ddechrau mis Mehefin. Yr hyn mae’n ei olygu mewn gwirionedd yw y byddwn yn gallu symleiddio a chyflymu’r broses ymgeisio fel y gall grwpiau ganolbwyntio ar brosiectau eraill a rhyddhau canlyniadau i’r diwydiant yn llawer cynt. I’r grwpiau hynny sydd eisoes wedi cyflwyno ceisiadau i Lywodraeth Cymru, byddwn yn gweithio gyda chi ar sail unigol yn ystod y cyfnod trawsnewid.

 

Cyllid

 

Mae gennym hyd at £40 mil ar gael ar gyfer 45 prosiect sydd angen ymdrin â’r gwahanol sectorau ffermio a choedwigaeth yng Nghymru. Hyd yn hyn rydym wedi derbyn ceisiadau o amrywiaeth eang o sectorau a byddwn yn parhau i gadw llygad manwl ar hyn er mwyn sicrhau bod pob sector yn cael mynediad at y cyllid. Gallai hynny olygu yn y dyfodol bod angen i ni gau’r cyfnod ymgeisio a galw ar feysydd penodol er mwyn llenwi bylchau yn ein darpariaeth. Byddwn yn eich hysbysu o unrhyw newidiadau o’r fath wrth i ni symud ymlaen. Yn y cyfamser, rydym yn croesawu eich syniadau a byddwn yn gweithio gyda chi i weld a oes sail i ddatblygu prosiect.

 

Gall prosiectau redeg am gyfnod o hyd at 3 blynedd, neu mae’n bosibl y byddech yn teimlo y byddai cyfnod byrrach sy’n gofyn am lai o arian yn fwy addas ar gyfer eich prosiect.

 

Lle i ddechrau

 

Pwrpas y cyllid hwn yw cefnogi ffermwyr a choedwigwyr i fabwysiadu syniadau a thechnolegau newydd. Felly os ydych yn gwybod am dechnoleg newydd sydd wedi cael ei ddatblygu ond nad yw ar gael yn eang, a’ch bod yn credu y byddai lle iddo yn eich busnes chi, gadewch i ni wybod. Neu, efallai bod gennych broblem o fewn eich busnes nad ydych yn gwybod sut i’w datrys. Dewch â’r broblem honno atom ni, ac mae’n bosibl y byddem yn gallu strwythuro prosiect sy’n canfod yr ateb.

 

Strwythur y prosiect

 

Mae EIP yn ymwneud â gweithio ynghyd fel grŵp gydag unigolion sydd â diddordeb mewn datrys yr un broblem. Mae’n rhaid i bob grŵp gynnwys o leiaf dau ffermwr o fusnesau gwahanol ynghyd ag un arall o sefydliad cysylltiedig. Gallai hwn fod yn ymchwilydd, ymgynghorydd neu fusnes amaethyddol sydd â diddordeb posibl mewn datblygu ateb i’r broblem. Gelwir y grŵp hwn yn Grŵp Gweithredol, a gallant gael mynediad at amrywiaeth o gefnogaeth i helpu i newid eu syniad yn brosiect ymarferol.

 

Cefnogaeth sydd ar gael

 

Yn y lle cyntaf bydd eich syniad yn cael ei anfon at Ganolfan Cyfnewid Gwybodaeth Cyswllt Ffermio. Mae hwn yn gydweithrediad  gydag IBERS, Prifysgol Aberystwyth a’u rôl yw ceisio gweld beth a ŵyr eisoes am y pwnc sydd dan sylw gennych. Mae’n cyflawni dau ddiben; yn y lle cyntaf, a yw’r ateb i’ch cwestiwn eisoes ar gael? Ac yn ail, os nad oes ateb, beth yw’r bylchau y dylai’r prosiect fynd i’r afael â nhw. Gall y Ganolfan Cyfnewid Gwybodaeth hefyd eich cynorthwyo i gynghori ynglŷn â sut y dylid llunio prosiectau er mwyn cael y gorau o’r cyllid yr ydych yn ymgeisio amdano.

 

Y gefnogaeth werthfawr arall sydd ar gael drwy Cyswllt Ffermio yw’r Brocer Arloesedd. Mae’r Brocer Arloesedd yn unigolyn cymwys sy’n gallu hwyluso sefydliad eich Grŵp, datblygiad y prosiect, y broses ymgeisio, a darpariaeth y prosiect. Felly nid oes angen i chi bryderu os nad yw cwblhau ffurflenni cais yn un o’ch cryfderau - bydd y Brocer Arloesedd yn gallu gwneud hynny ar eich rhan a chynnig eu profiad o ran datblygu a darparu prosiectau. Mae’r Brocer Arloesedd yn cael ei ariannu ar wahân yn llwyr i gyllid y prosiect, a bydd Menter a Busnes yn ymdrin â’u cyllid nhw - dim ond manteisio ar y gwasanaeth a gynigir ganddynt sydd angen i chi ei wneud.

 

Pa fath o brosiectau ydym ni’n chwilio amdanynt?

 

Rydym yn chwilio am brosiectau a fydd yn gwella effeithlonrwydd o fewn eich busnes ac sy’n debygol o fod yn drosglwyddadwy i gynulleidfa ehangach. Gallai fod yn dechnoleg newydd yr ydych wedi clywed amdano o ddiwydiant neu sector arall yn y diwydiant amaeth, a’ch bod yn teimlo y gallai wella rhan benodol o’ch system rheolaeth. Gallai’r cyllid hwn eich galluogi chi a grŵp o bobl gyda diddordebau tebyg i roi cynnig arni i weld a yw’n gweithio yn eich busnes chi.

 

Neu efallai bod gennych broblem sy’n codi dro ar ôl dro sy’n effeithio ar ffermwyr a choedwigwyr eraill y bu i chi drafod â nhw megis monitro cynnyrch porthiant neu reoli pla neu glefyd penodol. Efallai bod systemau monitro arloesol neu brofion a allai gynorthwyo i fynd i’r afael â phroblemau a lleihau unrhyw golledion pellach i’ch menter.

 

Mae’n amhosib rhoi enghreifftiau o’r union beth yr ydym yn chwilio amdano – mae’r opsiynau’n ddiddiwedd. Dewch atom ni gyda’ch syniadau neu broblemau sydd angen eu datrys, ac fe weithiwn ni gyda chi i weld a yw’n gymwys i dderbyn cyllid.

 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Lynfa Davies ar 01970 631453

Our latest tweets

Swyddi Menter a Busnes yn cael eu hysbysebu yma, dewch i gael sbec #cywain #swyddi https://t.co/kYF5LyfdhQ
Croeso cynnes i Tom Allison sy'n aelod newydd o fwrdd Menter a Busnes A warm welcome to Tom Allison as a new member… https://t.co/iBAuXpKU0Y