Menter a Busnes yn cadw Iechyd a Lles ar frig yr agenda wrth ddathlu ei benblwydd yn 30

10 Mai 2019

Wrth ddathlu ei benblwydd yn 30, mae Menter a Busnes yn gweithio i gynyddu ymwybyddiaeth o iechyd meddwl o fewn y cwmni ei hun yn ogystal â’r gymuned fusnes ehangach.

 

Mae’r cwmni annibynnol, sy’n gweithredu o swyddfeydd ledled Cymru, yn cyflogi 120 o staff, ac yn cynnig ystod eang o gefnogaeth fusnes a datblygiad sgiliau i fentrau bach, canolig a mawr, yn ogystal â busnesau cychwynnol.

 

Pob blwyddyn, mae tîm Menter a Busnes yn dewis elusen i’w chefnogi, ac ar gyfer blwyddyn dathlu penblwydd y cwmni’n 30 oed, mae’n canolbwyntio ar bwysigrwydd iechyd a lles meddyliol.

 

Yn ôl Elen Williams, cyfarwyddwr Menter a Busnes, “Mae pwysigrwydd iechyd a lles meddyliol yn cael ei gydnabod yn gynyddol yn y gweithle. Yn ôl yr ymgyrch iechyd meddwl, Amser i Newid Cymru*, mae gwaith ymchwil gan Mind (2018) yn datgelu bod bron i hanner (48%) y 44,000 o weithwyr cyflogedig a holwyd wedi nodi eu bod wedi cael profiad o broblem iechyd meddwl yn eu swydd bresennol.

 

“Bydd Menter a Busnes yn gweithio gyda changhennau lleol o elusen iechyd meddwl Mind Cymru i godi ymwybyddiaeth ac i rannu profiadau iechyd a meddwl a gweithgareddau sy’n cefnogi lles.

 

“Byddwn yn lansio ein gweithgareddau codi arian ar gyfer blwyddyn ein penblwydd yn 30 i gyd-fynd ag Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl (Mai 13-19).

Rydym ni eisoes wedi dechrau hyfforddi staff ym maes iechyd a lles meddyliol yn y gweithle, a byddwn yn darparu’r wybodaeth a’r adnoddau iddyn nhw allu cefnogi a chyfeirio cleientiaid a allai fod yn dangos arwyddion o straen meddyliol.”

 

Dywed Alun Jones, prif weithredwr Menter a Busnes, "Dewisodd mwyafrif helaeth o’n staff i gefnogi Mind eleni. Mae mwy a mwy o sylw wedi cael ei roi i iechyd a lles meddyliol yn y wasg dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae’r un mor bwysig i ni godi ymwybyddiaeth o fewn y gymuned fusnes yng Nghymru yn ein gwaith o ddydd i ddydd.

 

Mae iechyd a lles ein staff yn bwysig iawn i ni ym Menter a Busnes, felly gobeithiwn, drwy gydweithio gyda Mind, y byddwn yn codi arian, ond hefyd yn gwaredu’r stigma sy’n ymwneud â siarad am iechyd meddwl drwy annog trafodaethau agored. " 

 

Mae prif weithredwr Mind Caerdydd, Roger Bone, wedi croesawu ymdrechion Menter a Busnes i godi ymwybyddiaeth ac arian.

 

Dywed, “Mae Mind Caerdydd yn falch iawn o fod yn un o’r pedwar Cymdeithas Mind Lleol y mae Menter a Busnes wedi dewis eu cefnogi eleni.”

 

“Mae’n braf gweld bod Alun a’i dîm wedi cydnabod bod angen i bob busnes fod yn ymwybodol o faterion iechyd meddwl yn y gweithle a’r hyn y gall pob un ohonom ei wneud i helpu cydweithwyr i adnabod a datrys y rhain.  

 

“Y peth pwysicaf o bosibl yw’r angen i greu amgylchedd lle gallwn siarad yn agored am y materion hyn heb fod ofn. Yn ogystal â’r Cymdeithasau Mind Lleol a ddewiswyd, mae nifer o aelodau eraill o deulu Mind sy’n gweithredu ledled Cymru. Mae eu manylion cyswllt ar gael yma www.mind.uk/about-us/local-minds a gallwch ddod o hyd i’r un sy’n gweithredu yn eich ardal chi.”

 

Mae iechyd a lles meddyliol yn rhywbeth y mae’r cwmni wedi bod yn cynorthwyo pobl eraill i’w drafod yn ogystal, a hynny drwy raglen Cyswllt Ffermio yn benodol.

 

ASTUDIAETH ACHOS – EURIG EVANS, GWAUN CARE FARM

 

Mae Eurig Evans, ffermwr o sir Benfro, yn creu fferm lle mai nid y da byw yn unig sy’n cael eu meithrin a’u gofalu amdanynt, ond hefyd pobl ifanc gydag ystod o anhwylderau ac anawsterau dysgu.

 

Mae ffermio’n galw am ystod o sgiliau, gan gynnwys cryfder corfforol ac emosiynol, ac mae Eurig, sy’n ffermio yn Llanychaer ger Aberdaugleddau, yn defnyddio ei brofiad a’i empathi i helpu’r rhai sy’n cael eu herio gan fywyd bob dydd.

 

Ei nod yw sefydlu Fferm Gwaun Care Farm, lle bydd modd helpu pobl ifanc gydag amrywiaeth o anawsterau i oresgyn eu heriau drwy weithgareddau’n ymwneud â’r tir.

 

Gyda bwrsariaeth drwy raglen Cyfnewidfa Rheolaeth Cyswllt Ffermio, bu Eurig yn ymweld â’r Eidal i weld gwaith ar fferm San Patrignano Care Farm – arweinydd sector mewn adferiad wedi’i deilwra ar gyfer pobl gydag amrediad eang o anawsterau, gan gynnwys problemau iechyd meddwl sy’n cael eu sbarduno gan ddibyniaeth.

 

Roedd yr ymweliad yn ysbrydoliaeth i Eurig sydd ar fin dechrau cwrs i fod yn gwnselydd - a chadarnhaodd yr ymweliad ei gred y gallai dilyn rhaglen sgiliau gwledig a ddarperir mewn amgylchedd fferm ofal fod o gymorth i bobl sy’n cael wynebu problemau er mwyn adfer eu hyder o fewn y gymdeithas.

 

“Un o’r pethau pwysicaf a ddysgais o ganlyniad i’r ymweliad â San Patrigano, oedd bod unrhyw beth yn bosibl. Os ydych chi’n gallu gweddnewid bywyd rhywun sy’n byw gyda dibyniaeth ar heroin, gallwch wneud unrhyw beth.”

 

Mae Eurig, sydd eisoes yn ymwneud â helpu eraill, yn diwtor than amser yng Ngholeg Plas Dwbl, Clunderwen – sy’n darparu ystod o weithgareddau’n ymwneud â’r tir a chrefft i helpu pobl ifanc ddatblygu eu sgiliau cyfathrebu, cymdeithasol, gwaith a sgiliau byw.

 

Mae’r myfyrwyr yn treulio amser ar ei fferm 200 erw lle mae’n magu 150 o heffrod llaeth, ac mae ganddo hefyd fusnes chwarel sy’n cynhyrchu darnau mân o lechi Glas Sir Benfro. Yn ddiweddar, penderfynodd roi’r gorau i odro’n rhan amser a phrynodd ddiadell o 117 o famogiaid Friesland croes – ac mae’n gwerthu eu llaeth i wneuthurwr caws lleol.

 

Yn ôl Eurig, “Mae’n ffordd wych o ddysgu’r myfyrwyr o ble daw ein llaeth. Rydw i wedi mynd â nhw i weld gwartheg yn cael eu godro, ond gyda’r defaid, gallant bellach brofi’r gwaith godro ar fy fferm, yn ogystal â chynorthwyo i fagu’r ŵyn.”

 

Ychwanegodd, “Rydw i hefyd yn bwriadu datblygu gweithgareddau coetir a gweithdai gwaith coed gwyrdd, gan ymgorffori’r rhain i weithgareddau eraill yn seiliedig ar natur i gynnig amgylchedd ddysgu holistaidd.”

Mae fferm Gwaun Care Farm yn dal yn ei gyfnod cynnar, ond mae Eurig yn benderfynol o helpu cymaint o bobl â phosibl, ac mae hefyd yn ystyried y bydd sefydlu’r Fferm Ofal yn rhan o’i gynlluniau at y dyfodol.

 

Mae wedi derbyn anogaeth yn y fenter hon drwy ymuno â grŵp Agrisgôp Cyswllt Ffermio, ac mae’n diolch iddynt am roi’r hyder iddo arwain a datblygu ei gynlluniau.

 

“Rydw i wedi derbyn cefnogaeth wych gan Cyswllt Ffermio, ac mae’r grŵp Agrisgôp wedi bod yn wych, yn llawn anogaeth - ni allaf ddiolch digon iddyn nhw. Roedd y syniad gen i, ond pan fyddwch chi’n rhannu’r syniad a chael barn saith neu wyth o bobl eraill hefyd, mae’n eich cynorthwyo i weld pethau o safbwynt gwahanol ac i edrych ar ffrydiau gwahanol.”

 

Er nad yw pawb yn dymuno rhannu eu meddyliau na’u syniadau gydag eraill yn eu cymuned leol, mae Eurig yn awgrymu y dylent ymuno â grŵp Agrisgôp tu hwnt i’w hardal leol.

 

Ceir manteision cymdeithasol ehangach i aelodau’r grŵp yn ogystal, gan fod ffermio’n gallu bod yn fywyd unig, sy’n gallu effeithio’n negyddol ar iechyd a lles meddyliol.

 

Dywed Eurig, “Fel ffermwyr, nid ydym yn gweld neb o reidrwydd mewn diwrnod. Ond mae gadael y fferm, am awr hyd yn oed, yn therapi ynddo’i hun.”

Our latest tweets

Gofalus ar y lonydd heddiw / Careful on the roads today https://t.co/Nmvt5mMomu
🎥🌟Ar @HenoS4C nos Lun bu Fflur Jones yn trafod ei phenodiad fel Cadeirydd Bwrdd #MenteraBusnes, a'i dyheadau ar gyf… https://t.co/oHqchIyWTQ
📣📣Opportunity for consultants to quote - we want to commission a piece of research looking at processing and storag… https://t.co/3oI64aSy4L
📣📣Cyfle i ymgynghorwyr i ddarparu dyfynbris - rydym eisiau comisiynu prosiect ymchwil i unedau prosesu a storio i f… https://t.co/x7XAjDAt60