Lansio Prosiect Pen-blwydd i Feithrin Entrepreneuriaeth

04 Rhagfyr 2019

MENTER A BUSNES YN LANSIO PROSIECT PEN-BLWYDD I FEITHRIN ENTREPRENEURIAETH DRWY GYFRWNG Y GYMRAEG MEWN YSGOLION

 

Bydd cynllun i feithrin entrepreneuriaeth ymysg pobl ifanc a hybu’r defnydd o’r Gymraeg mewn busnes yn cael ei lansio heno (19 Medi) gan gwmni Menter a Busnes (MaB) – fel rhan o’r gweithgareddau i ddathlu tri deg mlynedd ers ei sefydlu.

 

Mae’r cwmni datblygu economaidd annibynnol yn cynnig ystod eang o gymorth busnes a datblygu sgiliau dwyieithog i gwmnïau bach, canolig a mawr drwy Gymru, a gwasanaethau ymgynghori busnes mewn mannau eraill.

 

Fel rhan o Gynllun Ysgolion MaB, bydd y cwmni’n gweithio gyda hyd at 30 o ysgolion yng Nghymru – gan weithio gyda dysgwyr Cymraeg a siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf – gan gynnig cymorth a chyngor i helpu ysgolion a disgyblion i gyflawni’r gweithgareddau angenrheidiol, gan eu hannog yr un pryd i ystyried cyfrannu at eu heconomi lleol.

 

Bydd MaB yn trefnu Mentor Menter ar gyfer pob un o’r 30 ysgol, a bydd nifer o fesurau cymorth yn cael eu darparu drwy’r Gymraeg ac yn seiliedig ar ofynion yr ysgol. 

 

Mae’r iaith Gymraeg wrth graidd gweithgareddau beunyddiol MaB, a thrwy’r Cynllun Ysgolion mae'n chwarae rôl weithgar i helpu Llywodraeth Cymru i gyrraedd y nod o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050*.

 

Meddai Alun Jones, prif weithredwr Menter a Busnes “Y rheswm dros sefydlu Menter a Busnes yn y cychwyn oedd sicrhau bod siaradwyr Cymraeg yn gwneud y cyfraniad gorau posibl at ddatblygu’r economi yng Nghymru.

 

“Roedd hyn yn golygu bod datblygu adnoddau newydd a sefydlu ffyrdd newydd o weithio’n hanfodol, ac mae hyn yn dal yn wir heddiw.

 

“I gyd-fynd â’r prif nod, rhoddwyd cyfle hefyd i gynyddu’r defnydd o’r Gymraeg o fewn busnesau, ac yn ei dro, cynyddodd hyn statws yr iaith, a’r defnydd ohoni.

 

“Wrth i’r cwmni dyfu a sefydlu ei hun fel un o’r prif ddarparwyr cymorth busnes yng Nghymru, sicrhawyd bod ein gwasanaethau’n parhau i fod yn addas i siaradwyr Cymraeg, sy’n golygu llawer mwy na bod ar gael yn Gymraeg yn unig. Bellach mae’r cwmni’n cyfrannu’n eang drwy Gymru at ddatblygu ei heconomi mewn nifer o sectorau, gan gyfrannu hefyd at gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.”

 

Mae MaB, sy’n gyfrifol am ddarparu nifer o brosiectau menter arloesol yn cynnwys Agora, Cywain, Cyswllt Ffermio a Menter Moch Cymru, yn arweinydd o ran darparu cymorth busnes dwyieithog ar draws gymunedau yng Nghymru.

Mae'n gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu’r sector bwyd ac mae wedi arddangos y gorau o’r hyn sydd gan Gymru i’w gynnig mewn prif ddigwyddiadau masnach drwy’r DU a marchnadoedd rhyngwladol yn cynnwys Shanghai, Efrog Newydd, Dubai, Paris a Milan.

 

Y profiad helaeth hwn – a gasglwyd dros 30 mlynedd – sydd wedi arwain MaB i greu ei Chynllun Ysgolion. Bydd modd cyflwyno ceisiadau yn Ionawr 2020.

 

Meddai Elen Llwyd Williams, cyfarwyddwr  Menter a Busnes, “Yn rhyfedd, edrych yn ôl ar y profiad helaeth o weithgareddau addysg menter a gynhaliwyd gan Menter a Busnes yn ystod y blynyddoedd cynnar, a dynnodd sylw at fylchau presennol mewn darpariaeth, gan ein harwain i ddatblygu’r cynllun newydd hwn ar gyfer y dyfodol.

 

“Credwn yn gryf y bydd cyflwyno’r cysyniad o hunan gyflogaeth a chychwyn busnes i blant a phobl ifanc yn sicrhau bod gennym gronfa o entrepreneuriaid Cymraeg y dyfodol. Trwy olrhain eu gweithgareddau menter yn y tymor hir cawn olwg gwerthfawr ar agweddau tuag at hunan gyflogaeth a gweithgarwch economaidd.”    

 

O’i safle gwreiddiol yn Aberystwyth a dau aelod o staff, mae MaB bellach yn cyflogi 130 o bobl drwy Gymru. Yn ogystal ag Aberystwyth, mae swyddfeydd ym Mangor, Caerdydd, Meifod, Llanelwy a Chaerfyrddin.

Mae’r cwmni hefyd yn gweithio gyda thua 60 o gontractwyr hunan gyflogedig ar unrhyw amser, ac mae’n gwneud ymdrech gydwybodol i sicrhau bod cymaint â phosibl o’i drosiant blynyddol o £17m yn cael ei fuddsoddi o fewn economi Cymru.

 

Bob blwyddyn mae tîm MaB yn dewis elusen i’w chefnogi, ac eleni wrth ddathlu 30 mlynedd ers sefydlu, mae’r cwmni’n canolbwyntio ei sylw ar bwysigrwydd iechyd meddwl a lles.

 

Trwy weithio gyda changhennau lleol o’r elusen iechyd meddwl Mind Cymru, mae MaB yn ceisio codi ymwybyddiaeth a rhannu profiadau o iechyd meddwl a gweithgareddau sy’n cefnogi lles.

Yn ystod Gorffennaf trefnodd gynhadledd mewn partneriaeth â chwmni cyfreithwyr Darwin Gray o Gaerdydd dan y teitl “Lles y Gweithlu yn y Gweithle” a gynhaliwyd yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth. Yn sgil ei lwyddiant, cynhelir digwyddiad tebyg yn Sain Ffagan Caerdydd.

 

 

Fel rhan o ymdrechion MaB i godi arian, cynhelir arwerthiant elusennol yn nigwyddiad heno sy’n dathlu 30 mlynedd a bydd yr elw’n mynd tuag at Mind Cymru. Bydd y digwyddiad hwn hefyd yn tynnu sylw at wahanol weithgareddau a phrosiectau MaB ynghyd â detholiad o fwyd a diod Cymru.

Our latest tweets

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i barhau i gydweithio gyda @Prifysgol_Aber 🌟👍 #menterabusnesmewnaddysg https://t.co/sbmUiDhOY3
Very excited about continuing our working partnership with @AberUni🌟👍 #businessineducation https://t.co/JD9K26hIaF
Diolch yn fawr i ti Andrew am gynnal gweithdy ardderchod ar bwnc pwysig i’n rheolwyr. Pawb wedi mwynhau ac wedi dys… https://t.co/wIZmZeD2g1
Diwrnod cau dydd Gwener yma! Cysylltwch am ffurflen gais electroneg - manylion isod 👇 https://t.co/8nzcNxmYWz