Cystadleuaeth Pesgi Moch Rhwng CFfI Cymru a Menter Moch Cymru

30 Ebrill 2019

Yn dilyn llwyddiant menter CFfI Cymru a Menter Moch Cymru yn 2017, mae'n bleser gennym gyhoeddi bod y ffenestr ymgeisio ar gyfer 2019 bellach wedi agor a bydd 6 yn y rownd derfynol yn cael eu dewis yn fuan ac yn cael eu darparu gyda 5 porchell diddwyn yr un.

Darperir cefnogaeth a hyfforddiant i ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen i sefydlu, rheoli a datblygu'r fenter newydd hon. O gyngor ymarferol ar fagu trwodd, i sgiliau busnes fel marchnata. Bydd y sgiliau trosglwyddadwy hyn yn werthfawr ac yn berthnasol i unrhyw fenter ar y fferm.

Mae Menter Moch Cymru yn fenter a ariennir gan Raglen Datblygu Gwledig - Cymunedau Gwledig 2014-20 Llywodraeth Cymru, sy'n cael ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Gellir cadw moch mewn amrywiol systemau rheoli yn amrywio o dan do i awyr agored. Mae gan lawer o ffermydd adeiladau pwrpasol neu dir addas sy'n cael eu tanddefnyddio ar hyn o bryd y gellid eu haddasu'n hawdd ar gyfer cadw moch heb fawr o fuddsoddiad cyfalaf. Felly, darparu incwm a menter amgen ar y fferm.

“Mae Menter Moch Cymru yn falch iawn o fod yn gweithio gyda CFfI Cymru eto ar y cyfle cyffrous ac unigryw hwn i'w haelodau” meddai Melanie Cargill, Rheolwr Prosiect Menter Moch Cymru.

“Nod y fenter yw annog a chefnogi'r genhedlaeth nesaf o ffermwyr moch. Mae'n gyflwyniad gwych i unrhyw ffermwr ifanc sy'n ystyried mynd i mewn i'r sector moch. Nid yn unig maen nhw'n cael eu darparu gyda'r perchyll i'w cychwyn ond maen nhw hefyd yn derbyn hyfforddiant a chefnogaeth drwy gydol y broses.”

“Rydym hefyd yn ddiolchgar o fod yn gweithio gyda Chymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru (CAFC) ac mae'n bleser gennym gyhoeddi y bydd gan gyfranogwyr eleni eu dosbarth mochyn byw eu hunain yn Ffair Aeaf CAFC i ddangos eu hymdrechion a chymharu gorffeniad y moch yn erbyn ei gilydd.”

Dywedodd Ffion Medi Rees, a gymerodd ran yn y fenter hon yn flaenorol ac yr enillodd ei charcas moch y gystadleuaeth carcas yn Ffair Aeaf CAFC, “Rwy'n ddiolchgar iawn i Menter Moch Cymru a CFfI Cymru am y cyfle a gefais ac yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth hyfforddiant o brosiect Menter Moch Cymru. Fe wnes i fwynhau'r profiad cyfan ac rwyf wedi parhau i gadw moch ers bod yn rhan o'r fenter!”

Nododd Hefin Evans, Cadeirydd Materion Gwledig CFfI Cymru, ‘Rydym ni fel CFfI Cymru yn ddiolchgar o gael y cyfle i weithio gyda Menter Moch Cymru ar y fenter hon eto. Mae'r prosiect yn rhoi cyfle gwych i ffermwyr ifanc roi eu gorau i ysgol y diwydiant a bod yn rhan o ddatblygiad y sector moch yng Nghymru. Mae 160,000 tunnell o borc, ham a selsig yn cael eu gwerthu ledled diwydiant manwerthu'r DU bob blwyddyn. Fel cenedl, rydym yn bwyta mwy o borc nag yr ydym yn ei wneud o gig oen a chig eidion. Mae porc yn gig maethlon sy'n cynnig amrywiaeth o faetholion pwysig. Rydym yn annog ein haelodaeth ledled Cymru i ystyried y cyfle cyffrous hwn ac i gysylltu am fwy o wybodaeth. ”

 

Am fanylion pellach ac i gael gwybod sut i wneud cais, ewch i www.mentermochcymru.co.uk neu www.yfc-wales.org.uk

Dyddiad Cau ar gyfer Cofrestriadau yw 10:00 am ddydd Mercher 29 Mai 2019.

Cyhoeddir y 6 ymgeisydd buddugol yn Sioe Frenhinol Cymru CAFC ym mis Gorffennaf 2019.

Our latest tweets

Mae'r flwyddyn yn tynnu tua'i therfyn, a'r cyfnod yn andros o brysur. Mae'n bwysig parhau i roi sylw a chefnogaeth… https://t.co/nVsVQlPjdf
We're almost at the end of 2019 and a busy time of year. It's more important than ever to support staff on the impo… https://t.co/ZjcUiNMEhS