Cynhyrchwyr ar Stondin Cywain yn y Sioe Frenhinol yn Cynyddu Pum Gwaith Drosodd

25 Gorffennaf 2018

Bydd ugain o gynhyrchwyr bwyd a diodydd o Gymru sydd yn ymsefydlu yn y farchnad yn cael sylw ar stondin Cywain yn Sioe Frenhinol Cymru – y nifer fwyaf erioed i gael sylw gan y prosiect sy’n ehangu.

 

Fel rhan o’i gymorth i gynhyrchwyr mae Cywain – sy’n cefnogi datblygiad marchnadoedd newydd ar gyfer busnesau sydd am dyfu yn y sector bwyd a diod – yn rhoi’r cyfle i’r cwmnïau fynychu digwyddiadau fel y Sioe Frenhinol (Gorffennaf 23-26).

 

Mae’r Sioe eleni hefyd yn nodi cynnydd o 400% yn y nifer o gynhyrchwyr y mae Cywain yn eu harddangos mewn cymhariaeth â stondin y prosiect (65/66) yn y Neuadd Fwyd yn 2015.

 

Y Neuadd Fwyd yw un o’r atyniadau mwyaf poblogaidd yn y Sioe Frenhinol gyda degau o filoedd o bobl yn ymweld â hi i brofi a phrynu pob math o gynnyrch o Gymru, ac felly mae’n cynnig cyfle anhygoel i gwmnïau bach arddangos eu hunain a’u cynnyrch i gynulleidfa anferth.

 

Mae bod yn bresennol mewn digwyddiadau o’r fath, dywed Rheolwr Prosiect Cywain, Dewi Evans, yn helpu cynhyrchwyr llai i gael cyswllt gwerthfawr â’r cyhoedd iddynt gael adborth pwysig am eu cynnyrch.

 

“Yn ogystal â bod yn gyfle i fusnesau sydd ar eu prifiant greu marchnadoedd newydd, mae digwyddiadau fel y Sioe Frenhinol yn allweddol i gael eu cynnyrch i lygad y cyhoedd, ac mae’r cynhyrchwyr eu hunain yn cael y profiad o fod mewn amgylchedd adwerthu prysur iawn.

 

“Mae’r Sioe Frenhinol yn ffenestr siop i fwyd a diod Cymru ac rydym yn falch iawn bod stondin Cywain wedi ehangu ac y bydd mwy o gynhyrchwyr yn cael sylw bob dydd eleni nag yn ystod yr wythnos gyfan yn y gorffennol.”

Dyma'r cynhyrchwyr fydd ar y stondin ar ddau ddiwrnod olaf y Sioe: 

 

DYDD MERCHER GORFFENNAF 25

 

Bydd trydydd diwrnod y Sioe Frenhinol yn dod a Swshi, te, tsilis, hufen iâ a chaws i stondin Cywain.

 

SWSHI

 

Mae Swshi yn cyfuno seigiau sydd wedi’u hysbrydoli gan fwyd Japan â chynhwysion o Gymru i ddod â blas y Dwyrain Pell i Gymru a thu hwnt.

 

Fe wnaeth Siôn a Rhiannon Tansley, dau sieff swshi hyfforddedig, weithio o amgylch y DU ar gyfer cadwyn bwytai swshi fwyaf y wlad cyn symud yn ôl i Gymru i ddechrau teulu.  

 

Roeddent yn awyddus i ddefnyddio eu sgiliau, ac felly, fe wnaethant gychwyn cynnal nosweithiau swshi achlysurol yng nghyffiniau Aberystwyth – ac yn sgil hynny, fe wnaethant sefydlu Swshi yn 2016.

 

Byddant yn cyrchu cymaint ag y gallant o’u cynhwysion rhagorol o Gymru.  Prynir pysgod sy’n deillio o ffynonellau cynaliadwy o farchnad pysgod Aberystwyth, daw’r cig o siop cigydd yn Nhregaron, ac mae hyd yn oed y saws soi wedi’i gynhyrchu yn y Fenni.

 

Bellach, mae Swshi yn rhedeg gwasanaeth cludo i gartrefi mewn sawl sir ledled Cymru a’r Gororau, yn ogystal â nosweithiau achlysurol, gwyliau ac arlwyo preifat.  Mae’r ddau hefyd yn rhedeg Ysgol Swshi Symudol i roi cyfle i bobl roi cynnig ar wneud swshi.

 

Ar stondin Cywain, bydd Swshi yn cynnig amrywiaeth o roliau swshi tebyg i siâp burrito, yn cynnwys cranc Bae Ceredigion, Eog Swshi, a Llysiau, ynghyd â byrbrydau wedi’u hysbrydoli gan fwyd Siapan.  

 

Rhagor o wybodaeth:www.swshi.co.uk

 

CHANTLER TEAS

 

Mae Elizabeth a Barry Chantler wedi crwydro’r byd yn ymweld â phlanhigfeydd te i flasu a dewis y te dail gorau a werthir ganddynt ar-lein yn Chantler Teas.

 

Lleolir y busnes yn Abergwaun, ac mae’n cynnig dewis eang o de sy’n cael ei brynu o blanhigfeydd preifat bychan yn unig. Maent naill ai yn llofnodwyr Partneriaeth Fairtrade neu’r Bartneriaeth Te Moesegol, sy’n sicrhau’r safonau uchaf un ar gyfer perchnogion ystadau a gweithwyr fel ei gilydd.  

Mae Chantler Teas hefyd yn ystyriol o’r amgylchedd, ac maent yn defnyddio deunyddiau pacio bioddiraddadwy sydd ddim yn cynnwys plastig, a bydd y deunyddiau hyn i’w gweld yn Sioe Frenhinol Cymru.

 

Yn ystod y Sioe, byddant hefyd yn lansio dewis cyffrous newydd o de siocled.  Caiff y rhain eu cynhyrchu gan ddefnyddio siocled figan gan gwmni arall o Sir Benfro.  

Bydd amrywiaeth o gymysgeddau te Chantler Teas eu hunain ar gael hefyd – Dragon, te perlysiau, a’u te chai sbeislyd arbennig iawn.

 

Mae gan bob un thema Gymreig, ac maent yn gyfuniad o wahanol gynhwysion, yn cynnwys rhai sy’n defnyddio planhigion sydd ar gael yng nghefn gwlad Cymru.

 

Rhagor o wybodaeth: www.chantlerteas.co.uk

 

PEMBROKESHIRE CHILLI FARM

 

Oherwydd eu siom yn y diffyg amrywiaeth o chili ffres oedd ar gael yn eu harchfarchnadoedd arferol a siopau’r stryd fawr, ddwy flynedd yn ôl aeth Owen a Michelle Rosser ati i ddechrau tyfu eu chilis eu hunain.

Y canlyniad oedd digonedd o chilis o wahanol siapiau, lliwiau, blasau a gwres - gan gynnwys rhai o’r rhai poethaf yn y byd.

Ar ôl llawer o arbrofi, fe wnaethant greu eu sawsiau a jamiau cyntaf, a dyna greu’r Pembrokeshire Chilli Farm.

Ers hynny maent wedi ychwanegu tân llyfn a mwy o amrywiaeth yn nyfnder y blas at eu dewis, gyda mwy o sawsiau, jamiau a melinau sbeis. Mae’r dewis ar gael ar-lein ac mewn siopau a delis trwy Sir Benfro a Gorllewin Cymru.

 

Bydd amrywiaeth o chili ffres ar gael hefyd yn ystod y tymor tyfu (Awst – Hydref). Ar eu rhestr dyfu eleni mae Reaper, Scorpion, Ghost, Habanero Coch, Habanero Siocled, Aji Limon, Chupatino, Fatali Gourmet, Naga, Scorpion Melyn a Naga Burma i enwi dim ond ychydig.

 

Rhagor o wybodaeth: www.pembrokeshirechillifarm.com

 

 

HUFEN IÂ FFERM LOCHMEYLER

 

Ychydig fisoedd ar ôl cychwyn cynhyrchu, bydd Hufen Iâ Fferm Lochmeyler o Sir Benfro yn ymddangos am y tro cyntaf yn Sioe Frenhinol Cymru.

 

Mae Fferm Lochmeyler yn Llandeloi yn dyddio’n ôl i 1270, a chredir fod yr enw yn deillio o ‘Lech Meilor’, sy’n golygu ‘Pwll Meilor’.

 

Bydd Margo a Matthew Evans yn defnyddio llaeth ffres buches y fferm i greu’r hufen iâ hufennog hwn sydd ar gael mewn sawl blas, yn cynnwys Mwyar Duon, Caramel Hallt Sir Benfro, Sinsir, Siocled a Chnau Pistasio. Cynhyrchir y rhain mewn sawl maint, yn amrywio o botiau 120ml bychan i dybiau arlwyo 3.75 litr.

 

Cychwynnodd y ddau gynhyrchu hufen iâ yng Nghanolfan Bwyd Cymru yn Horeb, a bellach, mae uned gynhyrchu wrthi’n cael ei chwblhau ar y fferm, ac yn briodol iawn, lleolir yr uned yn yr hen laethdy.

 

Mae Hufen Iâ Lochmeyler eisoes yn dod yn adnabyddus ac mae ar gael mewn nifer o fusnesau ledled y Sir, ac mae Margo a Matthew wedi prynu beic hufen iâ y byddant yn ei ddefnyddio mewn digwyddiadau awyr agored, yn cynnwys priodasau.

 

Rhagor o wybodaeth: www.lochmeyler.co.uk

 

 

CWMNI LLAETH DYFFRYN GWY - BROOKE’S WYE VALLEY DAIRY COMPANY

 

Mae gwartheg Jersey yn enwog am eu llaeth hufennog da, ac mae Brooke’s Wye Valley Dairy yn troi’r llaeth hwnnw’n hufen ia artisan a chaws hefyd erbyn hyn.

 

Fe ddechreuodd y ffermwyr Robert ac Irene Brooke gynhyrchu llaeth yn Nyffryn Gwy yn yr 1970au gan newid o wartheg Friesian i wartheg Jersey yn yr 1990au – a dechrau gwneud hufen ia fel teulu ar eu fferm yn Devauden ger Cas-gwent.

 

Yn awr, gyda chefnogaeth Canolfan Bwyd Cymru yn Horeb, mae eu merch, Hannah, wedi dechrau gwneud caws ar y fferm – yn cynhyrchu Angiddy, caws meddal wedi’i aeddfedu’n las.

 

O fewn ychydig fisoedd roedd y caws yn dechrau ennill gwobrau, yn cynnwys gwobr arian yn Sioe Frenhinol Cymru y llynedd a Gwobr Aur yng Ngwobrau Caws y Byd ac mae hynny wedi ysgogi adeiladu llaethdy caws ar y fferm.

 

Mae’r caws wedi ei enwi ar ôl yr afon sy’n llifo drwy’r fferm, a bydd Cwmni Brooke’s Wye Valley Dairy yn arddangos Angiddy ar stondin Cywain, yn ogystal â chynnig tameidiau i’w brofi o Fedw, caws diweddaraf y fenter.

 

Rhagor o wybodaeth: www.brookesdairy.com

 

 

DYDD IAU GORFFENNAF 26

 

 

Am y diwrnod olaf selsig, caws, coffi, cacennau cri a bwyd fegan blasus fydd yn cael y sylw.

 

MYRDDIN HERITAGE

 

Efallai na fyddai byd cyllid a dawnsio y sgiliau cyntaf y byddech yn eu cysylltu â sefydlu menter wneud selsig, ond mae Owen a Tanya Morgan wedi newid gyrfa yn llwyddiannus i lansio busnes cig yn Sir Gaerfyrddin, Myrddin Heritage.

 

Rhyw ‘faglu’ i mewn i ffermio wnaeth y cwpl newydd briodi, ac ar ôl blwyddyn yn gweithio ar ffermydd moch yn Awstralia fe wnaethant sylweddoli mai dyma’r bywyd yr oeddent ei eisiau.

 

Ar eu tyddyn ger Llandysul, maent yn magu amrywiaeth o fridiau moch sy’n tyfu’n araf gan ddefnyddio’r darnau gorau i gynhyrchu ‘Proper Posh’ eu selsig moch rhydd wedi eu gwneud â llaw, a bacwn hefyd.

 

Ar eu hymddangosiad cyntaf yn Sioe Frenhinol Cymru byddant yn gwerthu eu dewis o selsig Proper Posh, gan gynnwys Porc Clasurol, Chili a Garlleg, Porc a Pherlysiau a Phorc a Chennin. Maent hefyd yn bwriadu lansio eu cynnyrch diweddaraf - Chipolatas. 

 

Dechreuodd y cwpl gyflenwi selsig i’r cyhoedd a busnesau ym mis Ionawr eleni a chwe mis yn ddiweddarach maent wedi cynyddu eu cynhyrchiant bedair gwaith trosodd, ac maent hefyd yn cynnig gwasanaeth creu selsig yn ôl gofynion y cwsmer.

 

 

Rhagor o wybodaeth: www.myrddinheritage.co.uk

 

Our latest tweets

Fel rhan o #WythnosYmwybyddiaethIechydMeddwl, cymerodd staff #MenteraBusnes mewn heriau i godi ymwybyddiaeth. // As… https://t.co/zuk0cNdQGB
@niamon74 @cywain_mab Da iawn pawb! 👍😀
Cynhadledd werth chweil i berchnogion busnes, rheolwyr llinell ac arbenigwyr adnoddau dynol - gobeithio gwelwn ni c… https://t.co/3xjV4USlty
Os ydych eisiau trafod unrhywbeth sydd yn eich poeni, cysylltwch gyda eich elusen Mind lleol… https://t.co/SD1w6iDRGo