Cwmniau llwyddiannus yn canmol Menter a Busnes am roi cychwyn da iddynt

23 Mawrth 2018

Mae pedwar busnes sy’n ffynnu yng ngogledd orllewin Cymru wedi canmol Menter a Busnes, cwmni sy’n arbenigo mewn datblygu’r economi, am roi cychwyn da i’w mentrau.

Maent yn cynnwys hyfforddwr personol sydd wedi ehangu i gynnal dosbarthiadau ffitrwydd niferus wythnosol yn lleol; ffotograffydd sydd bellach wedi symud i Lundain diolch i'r galw yno; gwerthwraig flodau a ddechreuodd ei gyrfa yn 13 oed ond sydd bellach yn 19 oed ac yn mynd i'r brifysgol i astudio busnes; a chyn ymgynghorydd Adnoddau Dynol sy'n rhedeg dosbarthiadau i blant, 'Sŵn a Sbri' o bedwar lleoliad ac sy’n llawn dop.

Mae pob un o'r entrepreneuriaid yn dweud na fyddai llwyddiant wedi dod i’w rhan oni bai am gyngor a chefnogaeth gan swyddogion Menter a Busnes, a arweiniodd nhw trwy'r broses o ymgeisio am fwrsariaethau cychwynnol trwy brosiectau Llwyddo yng Ngwynedd - Mentro a Llwyddo'n Lleol . Roedd rhaid i bob unigolyn gwblhau cynllun busnes, rhagolwg llif arian ac ymgymryd ag ymchwil marchnad am eu syniad cyn ei gyflwyno i banel a oedd yn penderfynu a oeddent yn llwyddiannus ai peidio.

Cwmni annibynnol yw Menter a Busnes sy'n helpu unigolion, cwmnïau a sefydliadau yng Nghymru i gyfrannu tuag at ddatblygu'r economi.

Mae gwasanaethau’r cwmni yn amrywio o ddarparu arbenigedd adnoddau dynol, cefnogaeth tendro a gwasanaethau twf busnes i fusnesau preifat, trwy ei adran Mabis; i ddarparu cynlluniau menter arbenigol a ariennir gan y Llywodraeth, fel Cyswllt Ffermio a Chywain.

Sefydlwyd rhaglenni Llwyddo yng Ngwynedd a Llwyddo'n Lleol i ddatblygu sgiliau menter ymhlith pobl ifanc.

Trodd Arron Pritchard, 32, o Lanrug at Menter a Busnes yn 2007 i ddechrau busnes fel hyfforddwr personol. Mae ei fusnes wedi tyfu bob blwyddyn ers hynny, ac mae bellach yn gweithio o safleoedd ychwanegol yng Nghaernarfon a Phorthaethwy.

Yn ôl Arron: “Byddwn yn argymell i unrhyw fusnes newydd neu fusnes lleol sy'n bodoli eisoes i gysylltu â Menter a Busnes gan fod y gwasanaeth yn wych ac oherwydd eu bod wedi helpu fy musnes i ddatblygu i’r hyn ydi o heddiw."

Cyfarfu Luciie Biskin, o Benygroes, â swyddog datblygu prosiect Menter a Busnes mewn ffair yrfaoedd yng Ngholeg Menai pan oedd yn 17 oed. Fe’i cynorthwywyd hi i gael mynediad at fwrsariaeth Llwyddo yng Ngwynedd i fuddsoddi mewn offer hanfodol i ddechrau busnes ffotograffiaeth. Darganfyddodd waith fel ffotograffydd arbenigol yn tynnu lluniau cynnyrch ar gyfer blogiwr bwyd poblogaidd, a arweiniodd at adleoli i Lundain. Mae Luciie hefyd yn astudio am radd mewn ffotograffiaeth fasnachol ym Mhrifysgol Gorllewin Llundain.

Dywedodd: “Ni fyddai dim o hyn wedi digwydd onibai am Fenter a Busnes. Dwi'n dioddef o bryder cymdeithasol ond roedd cael cychwyn da gyda’r Fenter yn hwb i'r hyder a wnaeth i mi ddechrau gweithio ar rywbeth oedd yn bwysig i mi.”

Darganfu Claire Lynch arbenigedd Menter a Busnes yn 2011 pan benderfynodd, fel mam newydd, i roi'r gorau i'w gyrfa fel ymgynghorydd Adnoddau Dynol ym Manceinion a Lerpwl, i weithio'n hyblyg o amgylch y teulu.

Heddiw, mae busnes Claire, Sŵn a Sbri, sy'n rhoi cyfle i fabanod a phlant bach ddysgu trwy ganu a cherddoriaeth, yn rhedeg saith dosbarth yr wythnos, gyda phob un ohonynt â hyd at 20 o deuluoedd, ym Mhorthaethwy, Bethel, Bangor a Mynydd Llandygai.

Dywedodd Claire, 40 oed: “Roedd gen i syniad ac fe wnaeth Menter a Busnes fy helpu i ganolbwyntio. Roedd gen i freuddwyd a gwnaethant fy ysgogi i feddwl am beth oeddwn i eisiau ac ysgrifennu cynllun busnes. Fe wnaethant fy helpu i wneud cais i Llwyddo yng Ngwynedd am fwrsari o 75 y cant o'm costau cychwynnol. Heb Fenter a Busnes, ni fyddwn wedi cyflawni dim o hyn.”

Trodd Cara Pritchard-Evans o Langefni at Fenter a Busnes wedi iddi ennill cystadleuaeth trefnu blodau mewn Rali Ffermwyr Ifanc Môn pan oedd yn 13 oed.

Cafodd gymorth i ysgrifennu cynllun busnes a chynnal ymchwil i'r farchnad i weld beth oedd y galw am drefniadau blodau. Lansiwyd Blodau Cara yn 2012. Defnyddiodd fwrsariaeth Llwyddo'n Lleol i brynu eitemau hanfodol oedd eu hangen i sefydlu'r busnes yn gyflym ac yn effeithlon. Nawr yn 19 oed, mae Cara yn gwneud cais i Brifysgol Caerdydd i astudio rheoli busnes (cludiant a gweithrediadau). Mae ganddi gynlluniau eisoes i addasu’r busnes fel bod modd iddi weithredu o Gaerdydd wrth iddi astudio.

Yn ôl Cara: “Heb Fenter a Busnes, fyddai gen i ddim busnes. Ces i gymorth gyda'r datganiad personol a'r cynllun busnes a ches i ystod ehangach o wybodaeth am fusnes.”

Yn ôl Gwenno Humphreys, swyddog datblygu Menter a Busnes: “Mae Menter a Busnes yma i helpu busnesau o bob maint, boed yn gwmni newydd, yn fusnes-meicro neu’n gyflogwr sefydledig sy'n chwilio am gymorth i dyfu, neu’n chwilio am arweiniad gyda mater rheoli penodol.

“Pan aethon ni nôl at y pedwar cwmni yma, roeddem yn falch iawn o ddarganfod eu bod, nid yn unig wedi parhau â'u mentrau busnes, ond maen nhw hefyd wedi llwyddo i dyfu ac arallgyfeirio. Fe wnaethon nhw gymryd y cam a chychwyn ar raddfa fechan. Mae'n wych gweld bod derbyn y gefnogaeth gywir, yn sicrhau bod busnesau yn llwyddo i ffynnu a thyfu mewn cymunedau gwledig ledled Gwynedd ac Ynys Môn. "

Our latest tweets

👩‍🎓Eisiau dilyn modiwl ôl-radd Cymell a Mentora? Rhydd fis Mai a Mehefin i fynychu? Cliciwch isod am ragor o wyboda… https://t.co/nY6WHVSHcX
MaB yw'r cwmni cyntaf sydd wedi mabwysiadu cwch gwenyn fel rhan o gynllun newydd gan @gwenyngruff. Hysbys ar raglen… https://t.co/IeaK2dgJUM
@JaspelsCider @FarmShop_Deli @FoodDrinkWales Good luck & enjoy the experience! 👍