Cadeirydd Bwrdd Newydd Menter a Busnes yn Cymryd ei Sedd

10 Rhagfyr 2019

Mae Fflur Jones, cyfreithwr sydd wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, wedi’i henwi fel Cadeirydd newydd bwrdd cyfarwyddwyr Menter a Busnes (MaB).

 

Bydd Fflur yn ymgymryd â’r rôl wrth i’r cwmni datblygu economaidd ddathlu ei benblwydd yn 30. Bydd hi’n olynnu Siân Lloyd Jones, sydd yn ymddeol wedi degawd fel Cadeirydd.

 

Mae Fflur yn bartner yng nghwmni Darwin Gray yng Nghaerdydd, ble mae’n arwain tîm Cyflogaeth ac Adnoddau Dynol, gan gynnig cyngor ar bob agwedd o gyfraith cyflogaeth, gan arbenigo yn y Gyfraith Gwahaniaethu a Chydymffurfiaeth Reoleiddiol a Safonau’r Iaith Gymraeg.

 

Roedd Fflur yn allweddol wrth sefydlu Rhwydwaith Adnoddau Dynol Cymru (RhADC), a’u gwobrau clodfawr blynyddol, sef Gwobrau RhADC. Mae ganddi ddiddordeb mawr mewn materion deddfwriaethol sy’n codi o ganlyniad i Brexit/Datganoli, ac mae’n cyfrannu’n aml i raglenni radio a theledu Cymraeg a Saesneg.

 

Yn wreiddiol o’r Bala, bu Fflur yn astudio ym Mhrifysgol Caergrawnt, University College London, a Choleg y Gyfraith yn Llundain cyn ymuno â Darwin Gray yn 2003. Mae hi’n aelod o fwrdd MaB ers 2015.

 

Dywedodd Fflur, “Rwy’n edrych ymlaen at yr her o arwain y Bwrdd. Rydym ni yng Nghymru yn wynebu amseroedd anodd o ganlyniad i ansicrwydd Brexit, ac rwy’n gobeithio sicrhau fod Menter a Busnes yn parhau i gyfrannu’n sylweddol at yr economi wledig. Adeiladwyd Menter a Busnes ar sylfeini cadarn, felly bydd hi’n gyffrous i ganolbwyntio ar ddatblygiad pellach y cwmni wrth i ni edrych ymlaen at y 30 mlynedd nesaf.”

 

Wrth dalu teyrnged i’r cyn-gadeirydd a’r Cadeirydd newydd, dywedodd Prif Weithredwr MaB, Alun Jones, “Mae Siân wedi gwneud cyfraniad pwysig tuag at gryfhau safle Menter a Busnes o fewn y sector ddatblygu economaidd yng Nghymru.

 

“Fel ein Cadeirydd dros y ddegawd ddiwethaf, mae ei doethineb a’i meddylfryd masnachol wedi cynnig arweinyddiaeth gadarn i’r tîm gweithredol.

 

“Mae Menter a Busnes ar fin dechrau cyfnod newydd cyffrous, ac rydym yn ffodus iawn bod Fflur, sydd wedi bod yn gyfarwyddwr anweithredol am y bedair mlynedd diwethaf, wedi cael ei henwi fel ein Cadeirydd newydd.

 

“Bydd ei magwraeth wledig â’i phrofiad masnachol yn y ddinas yn sicr yn berthnasol wrth ystyried y portffolio eang o wasanaethau cefnogi busnes y mae Menter a Busnes yn eu darparu.”

 

Dywedodd Siân Lloyd Jones, “Cefais y fraint o fod yn Gadeirydd ar y cwmni am y degawd ddiwethaf ar ôl bod yn rhan o weithgareddau’r cwmni ers y cychwyn.

 

“Rwy’n hynod o falch i fod yn dyst i dyfiant a datblygiad y cwmni dros y cyfnod hwnnw, ac mae Menter a Busnes yn lwcus iawn o’i phobl, boed hynny’n aelodau o’r Bwrdd, y Tîm Rheoli neu’r staff. Mae eu dyfalbarhad wedi galluogi’r cwmni i dyfu ac i ffynnu, yn ogystal â chynnal safon uchel o wasanaeth.

 

“Wrth i mi orffen fy rôl gyda’r bwrdd, hoffwn longyfarch Fflur ar ei phenodiad, a dymunaf pob lwc iddi hi a’r cwmni ar gyfer y dyfodol.”

 

Sefydlwyd Menter a Busnes ym 1989, ac mae’r cwmni yn cynnig ystod eang o gefnogaeth ar gyfer busnesau ac yn cefnogi busnes drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Maent yn cynnig eu gwasanaethau i gwmnïau o bob maint ledled Cymru, yn ogystal â gwasanaethau ymgynghoriaeth i gynulleidfa ehangach.

 

Mae’r cwmni yn flaengar wrth ddarparu cefnogaeth fasnachol ddwyieithog mewn cymunedau ledled Cymru; ac yn gyfrifol am ddarparu nifer o brosiectau busnes blaenllaw megis Agora, Cywain, Cyswllt Ffermio a Menter Moch Cymru.

 

Mae MaB yn cydweithio’n agos â Llywodraeth Cymru er mwyn datblygu’r sector bwyd. Mae’r cwmni wedi dangos y gorau o’r hyn sydd gan Gymru i’w gynnig mewn digwyddiadau masnach blaenllaw yn y DU ac mewn marchnadoedd rhyngwladol, megis Shanghai, New York, Dubai, Paris a Milan.

 

Mae’r cwmni’n cyflogi 130 o bobl ledled Cymru, gyda swyddfeydd yn Aberystwyth, Bangor, Caerdydd, Meifod, a Llanelwy, yn ogystal â swyddfa newydd yng Nghaerfyrddin.

Mae’r cwmni yn cydweithio â thua 60 o gontractwyr hunan-gyflogedig ar unrhyw amser penodol, ac yn gwneud ymdrech gadarn i gadw gymaint o’u trosiant blynyddol o £17 miliwn ag sy’n bosib o fewn yr economi Cymraeg.

 

Er mwyn dynodi penblwydd y cwmni yn 30 oed, lansiodd MaB fenter, yn ddiweddar i feithrin mentergarwch ymhlith pobl ifanc ac i hybu’r iaith Gymraeg o fewn y byd busnes.

 

Bob blwyddyn, mae tîm MaB yn dewis elusen i’w chefnogi, ac ar gyfer penblwydd y cwmni eleni, maent yn canolbwyntio ar bwysigrwydd iechyd meddwl a lles. 

 

Yn ystod Gorffennaf eleni, roedd y cwmni wedi cydweithio â Darwin Gray i drefnu cynhadledd elusennol yn y Llyfrgell Genedlaethol yn Aberystwyth o’r enw “Lles y Gweithlu yn y Gweithle”. Rhoddid yr arian a godwyd yn y digwyddiad i Mind Aberystwyth a’r DPJ Foundation. Yn dilyn llwyddiant y digwyddiad, bydd digwyddiad tebyg yn cael ei gynnal yn Ionawr 2020, gyda’r arian yn mynd at Valleys Steps.

Our latest tweets

Rydym yn edrych ymlaen yn fawr i barhau i gydweithio gyda @Prifysgol_Aber 🌟👍 #menterabusnesmewnaddysg https://t.co/sbmUiDhOY3
Very excited about continuing our working partnership with @AberUni🌟👍 #businessineducation https://t.co/JD9K26hIaF
Diolch yn fawr i ti Andrew am gynnal gweithdy ardderchod ar bwnc pwysig i’n rheolwyr. Pawb wedi mwynhau ac wedi dys… https://t.co/wIZmZeD2g1
Diwrnod cau dydd Gwener yma! Cysylltwch am ffurflen gais electroneg - manylion isod 👇 https://t.co/8nzcNxmYWz