Brandiau llaeth newydd i ddod i'r farchnad

16 Mehefin 2017

Bydd dau frand llaeth Cymreig cyffrous yn lansio ym Marchnad Ffermwyr Aberystwyth dydd Sadwrn yma (Mehefin 17eg).

 

Bydd cwmni Defaid Dolwerdd, cynhyrchydd caws o laeth defaid, sydd â chaws newydd o fath halloumi, a’r cynhyrchydd llaeth crai, Penlan y Môr, yn cymryd eu camau cyntaf yn y farchnad gyda’u brandio newydd.

 

Mae’r ddau gynhyrchydd wedi derbyn cymorth gan Cywain - prosiect sy’n cefnogi datblygu marchnadoedd newydd yn y sector bwyd-amaeth.

 

Dywedodd Nia Môn, Rheolwr Datblygu Cywain, “Rydym yn hynod falch bod cynhyrchwyr lleol yn ychwanegu gwerth at eu cynnyrch trwy lwybrau gwahanol i’r farchnad.  Mae Marchnad Ffermwyr Aberystwyth yn blatfform gwych i gyflwyno’r cynnyrch i farchnad newydd ac i gwsmeriaid lleol fel cam cyntaf tuag at dwf ar gyfer y busnesau yma.”

 

DEFAID DOLWERDD

Mae Defaid Dolwerdd yn cynhyrchu caws o laeth defaid, a byddant yn dod â blas y Canoldir i Farchnad Ffermwyr Aberystwyth gyda lansiad eu caws newydd o fath halloumi.

 

Mae Nick a Wendy Holtham yn cadw diadell o 120 o famogiaid godro Friesland ar eu fferm ger Crymych yn Sir Benfro.

 

Dechreuodd y pâr gynhyrchu caws, iogwrt a hufen iâ o laeth dafad ar raddfa fechan 15 mlynedd yn ôl, ond wedi ymddeoliad Nick yn 2013, fe wnaethant y penderfyniad i gynyddu cynhyrchiant, gan ehangu eu llaethdy ac ychwanegu parlwr godro newydd.

 

Er mai “Halwmi” fydd y caws cyntaf i gwmni Defaid Dolwerdd ei gynhyrchu eu hunain, maent eisoes wedi profi llwyddiant sylweddol, gyda’u llaeth yn cael ei ddefnyddio gan y gwneuthurwyr caws clodfawr, Caws Cenarth*.

 

Yn hanu o Gyprus, mae halloumi yn gaws rhannol galed mewn dŵr halen gyda gwead tebyg i gaws mozzarella ac fe’i defnyddir yn aml i goginio. Mae ei dymheredd toddi’n uwch na’r arfer, sy’n ei wneud yn arbennig o addas i’w grilio neu i’w ffrio.

 

Mae Nick a Wendy wedi datblygu ac yn gwneud eu “Halwmi” eu hunain - sydd ar gael mewn tri maeth - naturiol, mintys a tsili - yng Nghanolfan Bwyd Cymru gyda chefnogaeth Prosiect Helix, ac maent hefyd yn y broses o gynhyrchu caws caled o laeth dafad i’w ychwanegu at eu brand newydd.

 

Dywedodd Nick a Wendy, “Mae Cywain wedi bod yn ein cynorthwyo gyda’n marchnata a’n labelu. Mae’r cymorth a roddwyd ganddynt wedi bod yn wych, ac i ddweud y gwir, dydw i ddim yn siŵr sut y byddem wedi gallu datblygu i’r raddfa hon heb eu cefnogaeth.”

 

Mae’r pâr yn falch iawn o’r ddiadell y maent wedi ei datblygu dros y blynyddoedd, a phan mae’r mamogiaid yn mynd yn rhy hen i’w godro, maent yn cael eu cadw am eu cnu, ac mae Wendy yn ei nyddu ac yn ei liwio i gynhyrchu gwlân i wneud sanau a menig sydd hefyd yn cael eu gwerthu mewn marchnadoedd lleol.

 

Facebook/defaiddolwerdddairysheep

 

*Gan ddefnyddio llaeth o ddiadell Nick a Wendy Holtham, mae Caws Cenarth yn cynhyrchu caws Dolwen (caws tebyg i brie), Dol-las (caws glas hufennog), Freni (caws mwyn) a Beca - caws caled a enillodd wobr Prif Bencampwr Caws yn Sioe Frenhinol Cymru'r llynedd.

 

PENLAN Y MÔR

Mae gwydriad o laeth amrwd Penlan y Môr yn rhoi blas o’r lleoliad trawiadol ym Mae Ceredigion lle mae gwartheg y Jones’ yn pori ger y môr.

 

Gyda lansiad ei frand llaeth, mae Carwyn Jones yn gobeithio y bydd mwy o bobl yn mwynhau hyfrydwch a manteision llaeth crai, ac yn gwerthfawrogi’r amgylchedd lle mae’n cael ei gynhyrchu.

 

Mae Carwyn yn un o’r drydedd genhedlaeth i ffermio ym Mhenlan y Môr. Mae’r teulu ar y cyd yn edrych ar ôl buches laeth o 220 o wartheg sy’n cynnwys gwartheg Friesian yn bennaf. “Mae amrywiaeth yn beth da gyda godro, felly rydyn ni’n croesi gwartheg gyda bridiau adnabyddus eraill sy’n helpu gwella ansawdd y llaeth.  Mae gennym hefyd ddiadell fach o ddefaid.”

 

“Rydym wedi cael ein magu ar laeth crai drwy gydol ein hoes,” meddai Carwyn, “mae’n llaeth llawer mwy cyflawn gyda blas mwy melys yn naturiol. Mae’n cynnwys y cynnyrch cyfan heb dynnu dim ohono. Mae’n dod yn syth o’r fuwch i’r botel yn gynnyrch cwbl naturiol, heb ei brosesu ac yn bur, a’r unig beth sy’n newid yw’r tymhorau a’r amgylchedd lle mae’n cael ei gynhyrchu.”

 

Llaeth heb ei basteureiddio yw llaeth crai, ac mae ei gynhyrchiad yn cael ei fonitro gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd*. Dros y blynyddoedd diwethaf, mae cynnydd wedi bod yn niddordeb cwsmeriaid mewn llaeth crai, ac mae Penlan y Môr yn un o lond llaw o gynhyrchwyr cofrestredig yng Nghymru.

 

Mae’r agwedd amgylcheddol yn ganolog i’r brand, gyda’r llaeth yn cael ei werthu mewn poteli gwydr traddodiadol. “Does dim gwastraff, mae pobl yn talu blaendal am eu potel gyntaf, ac yna’r tro nesaf pan fyddant yn dychwelyd y botel, dim ond am y llaeth y byddan nhw’n talu. Rwyf hefyd yn meddwl ei fod yn blasu cymaint gwell mewn gwydr.”

 

Mae Carwyn wedi bod yn treialu ei laeth yn lleol ac o giât y fferm, ac mae’r adborth wedi bod yn gadarnhaol gyda “phobl yn dychwelyd am fwy”, gan ei ysgogi i lansio brand Penlan y Môr ym Marchnad Ffermwyr Aberystwyth ar y 17eg o Fehefin.

 

Mae’r brand Penlan y Môr penodol wedi cael ei greu, ac mae Cywain wedi bod yn cefnogi Carwyn, gan gynnig arweiniad iddo ar ei daith, ac maent yn falch o roi’r cyfle iddo ehangu ei farchnad i Aberystwyth.

 

Meddai, “Fel busnes bach, rydych chi mor brysur yn gwneud yr hyn yr ydych yn ei wneud, nid yw bob amser yn hawdd gweld y darlun ehangach. Roedd Cywain yn help mawr o ran canolbwyntio’r meddwl, ein cynorthwyo i weithio’n galed a rhoi syniadau ac anogaeth i ni.”

 

Maent yn gobeithio ehangu’r farchnad ar gyfer y llaeth ac i ystyried gwahanol gyfleoedd yn ymwneud â llaeth yn y dyfodol agos.

 

“Rwy’n annog pobl i ymweld â’r fferm i flasu ac i brynu’r llaeth. Mae gweld y gwartheg, yr hyn y maent yn ei wneud ac yn lle, yn rhan o gael darlun cyflawn o’r ffordd yr ydym yn cynhyrchu ein llaeth. Mae ein cwsmeriaid yn gweld nad prynu’r llaeth yn unig maen nhw’n ei wneud, ond hefyd yn buddsoddi yn yr amgylchedd lleol a lles yr anifeiliaid.

 

“Bydd lansio yn Aberystwyth yn rhoi cyfle i bobl o’r ardal ehangach sydd methu â chroesi’r caeau gwyrdd i’r buarth, i brynu llaeth crai ffres, naturiol a lleol.  Am fwy o fanylion, lluniau o’r gwartheg ac i ddeall mwy, ewch i’n tudalen Facebook @penlanymor.”

 

*Mae gwerthiant llaeth amrwd yn cael ei reoleiddio gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd, ac mae mwy o fanylion ar gael yma www.food.gov.uk/science/raw-drinking-milk-and-cream

 

Llun 1 a 2 - llun trwy garedigrwydd zodshopdesign.co.uk

Llun 3 - Carwyn Jones gyda'r fuches

Our latest tweets

Cofiwch ddod draw i ddweud helo wrth griw @cywain_mab yn y Sioe Frenhinol wythnos nesa’! https://t.co/Jj0rhSf53x
Today 71 members of staff from @menterabusnes did a beach clean in Borth, Ceredigion. Well done everyone that took… https://t.co/vdV7Q8eOy2
Heddiw, bu 71 aelod o staff Menter a Busnes yn brysur yn casglu sbwriel plastig oedd ar lan y môr Borth. Da iawn pa… https://t.co/eOLKtdJIoD
Swyddi Menter a Busnes yn cael eu hysbysebu yma, dewch i gael sbec #cywain #swyddi https://t.co/kYF5LyfdhQ