Agwedd entrepreneuraidd ac ieuenctid yn fwyaf tebygol o lwyddo ar ol Brexit

06 Hydref 2017

Agwedd entrepreneuraidd ac ieuenctid ymhlith y nodweddion busnesau fferm sydd fwyaf tebygol o lwyddo ar ol Brexit

Teuluoedd amaethyddol sydd ag agwedd entrepreneuraidd sydd yn mynd i fod fwyaf llwyddiannus wrth ymdrin â’r newidiadau mawr a ddisgwylir yn dilyn Brexit, yn ôl gwaith ymchwil newydd.

 

Yn y gwaith ymchwil a gwblhawyd gan y cwmni datblygu economaidd, Menter a Busnes, datgelir hefyd bod newydd-ddyfodiaid a phobl ifanc yn fwy tebygol o dderbyn syniadau newydd a chroesawu newid.  Daeth agwedd bositif iawn i’r amlwg yn yr arolwg, oedd yn adolygu’r cysylltiad gyda’r 15,494 o unigolion wedi ymuno â rhaglen Cyswllt Ffermio a ddarperir gan Menter a Busnes ar hyn o bryd. 

 

Mae’r cwmni annibynnol, Menter a Busnes, wedi bod yn rhoi cefnogaeth i’r sector amaethyddol yng Nghymru ers 25 mlynedd.  Caiff 90 o staff eu cyflogi ganddo ac mae’n darparu gwasanaethau cefnogi busnes dwyieithog yn uniongyrchol i gleientiaid preifat, yn ogystal â thrwy raglenni’r llywodraeth mewn sectorau eraill.

 

Datgelwyd canlyniadau’r gwaith ymchwil yn: ‘Llwyddo yn wyneb newid’ - digwyddiad a drefnwyd gan Menter a Busnes i edrych ar gyfleoedd yn y dyfodol mewn amaethyddiaeth, bwyd, twristiaeth a TGC, gan gynnwys sut y gallant gydweithio er budd pawb.  Cynhaliwyd y digwyddiad ym Mhlas Isaf, Corwen a chyflwynwyd yr araith agoriadol gan Ken Skates AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith.  

 

Dywedodd: “Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i annog diwylliant entrepreneuriaid yng Nghymru sydd yn galluogi pobl ifanc yn ein cymunedau gwledig i wireddu eu potensial ym myd busnes.  Drwy raglen Syniadau Mawr Cymru rydym yn cefnogi Gwobrau Busnes Clybiau Ffermwyr Ifanc i sicrhau bod entrepreneuriaid ifanc yn cael mynediad i  gefnogaeth ac anogaeth i ddatblygu ei syniadaeth busnes.

 

“Yn ychwanegol i Syniadau Mawr Cymru rydym wedi cefnogi mwy na 7500 o ffermwyr drwy raglen Gyswllt Ffermio gyda buddsoddiad o dros £6.5m hyd heddiw.  Mae’r rhaglen wedi canolbwyntio ar foderneiddio a phroffesiynoldeb gyda’r bwriad o godi ymwybyddiaeth fusnes a chynyddu ffyniant a llwyddiant yn y sector.”

 

Dan y teitl: ‘Newid agweddau a hwyluso trosglwyddo gwybodaeth yn y sector amaeth yng Nghymru,’ roedd yr arolwg hefyd yn dangos bod cefnogaeth gan Cyswllt Ffermio wedi arwain at ganlyniadau positif i deuluoedd amaethyddol gan gynnwys:

 

  • Mwy o hyder ac agweddau positif ymhlith ffermwyr i groesawu newid
  • Cynnydd yn y parodrwydd i ganolbwyntio ar y busnes, i ddysgu sgiliau newydd a chyflwyno gwelliannau i’r busnes
  • Gwelliant o ran cydraddoldeb rhwng y ddau ryw yn y diwydiant a gwell cyfleoedd i bobl ifanc
  • Nododd mwyafrif llethol y ffermwyr (95 y cant) bod gweithgareddau Cyswllt Ffermio a gyflwynwyd gan Menter a Busnes wedi cael effaith bositif ar eu bywydau a’u busnesau
  • Mae prosiectau cydweithredol, er eu bod yn fychan o ran nifer, wedi herio ffermwyr i fentro tu hwnt i’r meysydd y maent yn gyfforddus ynddynt a gwneud eu busnesau yn fwy ffyniannus a chynaliadwy
  • Datblygiadau positif o ran perchenogaeth a throsglwyddo busnesau, olyniaeth a strwythurau rheoli

 

Cynhaliwyd yr arolwg i ragweld y math o gefnogaeth a fydd yn fwyaf manteisiol i’r sector amaeth yn dilyn Brexit.

 

“Dangosodd ein harolwg bod agwedd ‘mi allaf fi’ gref ac optimistiaeth am y cyfleoedd sydd yn wynebu Cymru wledig.

“Mae tystiolaeth gref bod amaeth yn debygol o brofi newidiadau sylweddol, yn arbennig yn ystod y cyfnod trosglwyddo wrth adael yr Undeb Ewropeaidd.

“Nid yw union natur y newidiadau na’u hoblygiadau yn glir, ond maent yn sicr o greu nifer o sialensiau yn ogystal â chyfleoedd i ddiwydiant amaeth Cymru.

“Ond mae’n amlwg mai’r teuluoedd gydag agwedd entrepreneuraidd, sydd â’r sgiliau a’r wybodaeth berthnasol, yr hyder i groesawu newid a gweithredu ar y cyfleoedd, fydd â’r cyfle gorau i oroesi a ffynnu.

“Gan gadw hyn mewn cof, bydd cyflwyno trosglwyddo gwybodaeth a gwasanaethau cynghori sy’n edrych tua’r dyfodol, a fydd yn herio a chefnogi ffermwyr, fel y rhai a gyflwynir gan Cyswllt Ffermio a Cywain, yn gynyddol bwysig yn y blynyddoedd i ddod.”

 

Roedd y siaradwyr eraill yn cynnwys:

  • Sean Taylor, cyd-sefydlydd Zip World

  • Angharad Gwyn, Sefydlydd a Pherchennog y cwmni cynnyrch o Gymru Adra

  • Dau siaradwr rhyngwladol: Ifor Ffowcs-Williams (Seland Newydd) a’r Athro Jérémie Forney, arbenigwr ar amaethyddiaeth gynaliadwy (Y Swistir)

Our latest tweets

Swyddi Menter a Busnes yn cael eu hysbysebu yma, dewch i gael sbec #cywain #swyddi https://t.co/kYF5LyfdhQ
Croeso cynnes i Tom Allison sy'n aelod newydd o fwrdd Menter a Busnes A warm welcome to Tom Allison as a new member… https://t.co/iBAuXpKU0Y