Agora yn agor drysau newydd ar gyfer busnesau bach a newydd yng Nghanolbarth a De Ddwyrain Cymru

31 Ionawr 2018
Gall busnesau newydd a busnesau bach sydd ynghlwm â’r tir sy'n awyddus i arallgyfeirio a chreu ffrwd incwm newydd gael cyngor arbenigol am ddim trwy gynllun sydd newydd ei lansio.
 
Mae Agora yn brosiect dwy flynedd sydd yno i helpu cynhyrchwyr nwyddau gaiff eu tyfu, eu pori neu eu gwneud o fewn 11 ardal awdurdod lleol yng nghanolbarth a de-orllewin Cymru.
 
Mae unrhyw fath o fusnes sydd ynghlwm â’r tir - boed yn gynhyrchydd bwyd neu ddiod, neu’n creu eitemau pren neu wlân, yn gymwys i ymgeisio i ymuno â'r cynllun. Bydd cefnogaeth ar gael i helpu 240 o ddefnyddwyr dros y 18 mis nesaf.
 
Arweinir y prosiect cydweithredol gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a’i weithredu gan Menter a Busnes, cwmni annibynnol sy'n helpu unigolion a sefydliadau yng Nghymru i gyfrannu at ddatblygu'r economi.
 
Ei nod cyffredinol yw annog ffermwyr a chynhyrchwyr gydweithio i ddarganfod cyfleon busnes newydd yn lleol a thu hwnt.
 
Bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael cefnogaeth bum awr un i un gan arbenigwyr wrth ddechrau ffrydiau incwm; cyfle i gyfarfod a dysgu gan fentoriaid sydd eisoes wedi datblygu busnesau; a mynychu digwyddiadau cwrdd â'r prynwr.
 
Bydd perchnogion busnesau gwledig sydd eisoes wedi elwa ar raglenni cefnogi gan gynnwys Cywain a Chyswllt Ffermio ymhlith y mentoriaid sy'n cynnig help i gyfranogwyr Agora.
 
Mae Menter a Busnes wedi recriwtio pedwar arbenigwr, fydd wedi eu lleoli rhwng ei ganolfan yng Nghaerdydd a swyddfa newydd yn y Trallwng. Fe wnaeth rheolwr prosiect Agora, Rolant Tomos, sefydlu ei fusnes gwledig, bragdy bychan, ei hun. Mae hefyd wedi gweithio i gynllun Cywain i gefnogi busnesau bwyd-amaeth ers chwe mlynedd.
 
Mae gwasanaethau a chefnogaeth Agora ar gael yn y siroedd canlynol: Powys, Merthyr Tudful, Blaenau Gwent, Torfaen, Sir Fynwy, Castell-nedd Port Talbot, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili a Chasnewydd.
 
Dywedodd Rolant Tomos, rheolwr prosiect Agora:
 
“Os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod angen cymorth i ddatblygu syniad busnes neu i gael y busnes ar y llwybr cywir, cysylltwch â ni.
 
“Gallwn ni helpu i ddatblygu cynnyrch newydd, datblygu maint cynhyrchu presennol, dechrau gwerthu’n uniongyrchol, cynorthwyo i gyflenwi contractau rheolaidd, gweithio i wella dosbarthu, neu gwella sgiliau busnes fel marchnata yn ogystal ag arwain y busnes i’r cyfeiriad cywir.
 
“Trwy annog busnesau ac unigolion i gydweithio a datblygu prosiectau cydweithredol, bydd hyn yn sicr yn creu mwy o gyfleoedd busnes.
 
Yn ôl Pam Davies, Maer Cyngor Sir Pen-y-bont ar Ogwr: “Mae prosiect Agora yn anelu at sefydlu etifeddiaeth bwysig - i ddod â busnesau bach at ei gilydd, datblygu cynlluniau arloesol yn hyderus a chydweithio i wynebu unrhyw ansicrwydd economaidd yn y dyfodol trwy gydweithio a phartneriaeth.
 
"Mae gennym unigolion galluog a blaengar yng Nghymru sydd â'r weledigaeth i lwyddo.
 
"Pan roddir y gefnogaeth gywir iddyntiawn, rydw i’n bersonol, yn edrych ymlaen yn fawr at weld beth all y busnesau bach yma ei gyflawni.”
 
Bydd pawb sydd wedi cofrestru gydag Agora hefyd yn cael mynediad uniongyrchol i wybodaeth werthfawr am alw defnyddwyr am gynhyrchion sy'n cael eu tyfu'n lleol, brandiau wedi eu sefydlu’n lleol; a marciau ansawdd yng Nghymru.

Our latest tweets

👩‍🎓Eisiau dilyn modiwl ôl-radd Cymell a Mentora? Rhydd fis Mai a Mehefin i fynychu? Cliciwch isod am ragor o wyboda… https://t.co/nY6WHVSHcX
MaB yw'r cwmni cyntaf sydd wedi mabwysiadu cwch gwenyn fel rhan o gynllun newydd gan @gwenyngruff. Hysbys ar raglen… https://t.co/IeaK2dgJUM
@JaspelsCider @FarmShop_Deli @FoodDrinkWales Good luck & enjoy the experience! 👍