Aelodau CFfI yn ennill crystyn wrth fagu mochyn

02 Awst 2017

Cyhoeddi Enillwyr Cystadleuaeth Pesgi Menter Moch Cymru a CFFI Cymru

 

Mewn ymgais i annog ceidwaid moch y genhedlaeth nesaf ac i ysgogi ffermwyr i ystyried moch fel opsiwn arallgyfeirio ymarferol, mae pedwar aelod CFfI Cymru wedi ennill pum porchell diddwyn fel modd o gamu i mewn i’r diwydiant moch.

 

Mae’r fenter newydd hon yn fenter ar y cyd rhwng CFfI Cymru a Menter Moch Cymru, y prosiect newydd a ariennir gan y Cynllun Datblygu Gwledig sy’n anelu at ddatblygu’r sector moch yng Nghymru.

 

Cyhoeddwyd enwau’r enillwyr ar ddydd Mawrth, 25ain Gorffennaf yn ystod derbyniad cadeirydd CFfI yn Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru CAFC, sef Kim Barnett o Glwb CFfI Teme Valley, Maesyfed, Naomi Seren Nicholas, CFfI Llys y Frân, Ffion Medi Rees, CFfI Llanfynydd a Cennydd Owen Jones, CFfI Pontsian.

 

Ar ôl clywed am ei lwyddiant, dywedodd Cennydd “Rwy’n ddiolchgar iawn am y cyfle gwych hwn sydd wedi fy ngalluogi, nid yn unig i gael moch safonol o genfaint o ansawdd uchel, ond hefyd i allu mynychu digwyddiadau hyfforddi a ddarperir gan Menter Moch Cymru ac i ddysgu mwy am hwsmonaeth moch, y diwydiant yng Nghymru, a’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu’r diwydiant yn y dyfodol agos.”

 

Dywedodd Arwel Jones, Cadeirydd CFfI Cymru, “Rydym ni fel mudiad CFfI Cymru yn falch o’r cyfle i weithio gyda phrosiect Menter Moch Cymru.  Mae hwn yn gyfle newydd i’n sefydliad ac rydym yn falch iawn i fod yn rhan ohono. Mae’r prosiect yn cynnig cyfle gwych i ffermwyr ifanc gymryd eu camau cyntaf yn y diwydiant ac i gymryd rhan yn natblygiad y sector moch yng Nghymru”.

 

Lansiwyd y gystadleuaeth yng Ngŵyl Wanwyn CAFC i ganfod 4 ceidwad moch newydd brwdfrydig. Roedd y broses ymgeisio yn cynnwys cais ysgrifenedig, gydag ymweliad ac asesiad ar y fferm i ddilyn.

 

Rhan o’r wobr a roddwyd gan Menter Moch Cymru oedd diwrnod hyfforddiant ym Mhrifysgol Harper Adams lle cafodd y pedwar enillydd gyfle i ddysgu’r sgiliau angenrheidiol i fagu eu perchyll.

 

Bydd Menter Moch Cymru hefyd yn cynorthwyo’r enillwyr i farchnata’r porc ac yn darparu cefnogaeth a hyfforddiant parhaus i ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol ar gyfer y fenter newydd hon. Bydd y sgiliau trosglwyddadwy a enillir fel rhan o’r gystadleuaeth hon yn werthfawr iawn ac yn berthnasol ar gyfer nifer o fentrau ar y fferm.

 

“Mae Menter Moch Cymru yn falch o gael y cyfle i weithio gyda CFfI Cymru i ddarparu’r cyfle unigryw hwn,” meddai Melanie Cargill, Rheolwr Prosiect Menter Moch Cymru.

 

“Rydym yn hapus iawn gydag ansawdd y ceisiadau a faint o ddiddordeb a gafwyd yn y gystadleuaeth; gan ddangos bod gwir awch a diddordeb yn y sector moch yma yng Nghymru. Mae’r gystadleuaeth yn gyflwyniad gwych i gadw moch yn fasnachol ac rydym yn edrych ymlaen at gefnogi a gweithio gyda Kim, Naomi, Ffion a Cennydd a gweld sut y byddant yn dod yn eu blaenau gyda’r fenter newydd.”

 

Roedd cyfiawnhau’r math o frid moch a ddewiswyd gan yr enillwyr yn rhan o’r broses ymgeisio. Dewisodd Cennydd a Ffion y brid Cymreig traddodiadol ar gyfer eu systemau ffermio, a daeth y rhain gan fridiwr lleol, Mathew Swain.

 

Roedd Kim yn awyddus i roi cynnig ar frid masnachol, ac roedd ansawdd a pherfformiad y moch ym Mhrifysgol Harper Adams wedi creu cryn argraff arni. Bydd hi’n derbyn 5 porchell diddwyn o genfaint Harper.

 

Bydd Naomi yn magu ei pherchyll yn yr awyr agored ac mae hi wedi dewis y brid prin, Large Black, sydd wedi dod o Genfaint glodfawr Trausmawr.

 

 

Bydd y gystadleuaeth yn dod i ben ddiwedd y flwyddyn gyda chystadleuaeth carcas wedi’i deilwra.

Our latest tweets

Swyddi Menter a Busnes yn cael eu hysbysebu yma, dewch i gael sbec #cywain #swyddi https://t.co/kYF5LyfdhQ
Croeso cynnes i Tom Allison sy'n aelod newydd o fwrdd Menter a Busnes A warm welcome to Tom Allison as a new member… https://t.co/iBAuXpKU0Y