Cystadleuaeth Pesgi Moch Menter Moch Cymru a CFfI Cymru 2019

Mae Menter Moch Cymru yn fenter sy’n anelu at ddatblygu’r sector moch yng Nghymru. Mae’r prosiect, a ariennir gan Lywodraeth Cymru drwy Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020, wedi ymuno â CFfI Cymru i ddarparu cyfle unigryw a chyffrous i’w aelodau fagu profiad o gadw moch, ynghyd â chyfle i ddatblygu menter newydd.
Fel cyfle i gamu i mewn i’r diwydiant, bydd chwe enillydd yn cael eu dewis, a byddant yn derbyn pum porchell diddwyn yr un. Darperir cefnogaeth drwy fentora a hyfforddiant i ddatblygu’r sgiliau angenrheidiol i sefydlu a rheoli’r fenter newydd hon. O gyngor ymarferol ar fagu hyd at sgiliau busnes megis marchnata. Bydd y rhai sy’n cymryd rhan yn cael cyfle i ddatblygu ystod o sgiliau trosglwyddadwy.
Byddant hefyd yn cymryd rhan mewn dosbarth unigryw newydd sbon ar gyfer moch yn Ffair Aeaf CAFC.
 
Gellir cadw moch mewn amrywiaeth o systemau rheoli. Byddai modd addasu adeiladu cyffredinol neu barsel o dir nad yw’n cael ei ddefnyddio’n llawn er mwyn cadw moch gydag ychydig iawn o fuddsoddiad cyfalaf a gallai gynnig ffrwd incwm ychwanegol.
 
 
Sut i ymgeisio:
 
Cam 1 – Cais Ysgrifenedig
Agorodd y cyfnod ymgeisio ar 27 Ebrill 2019 yn ystod Diwrnod Gwaith Maes CFfI Sir Benfro. Dylai’r cais ysgrifenedig ddisgrifio’r ffactorau sydd angen eu hystyried wrth sefydlu uned besgi moch ar eich fferm. Mae'r ffurflen gais ar waelod y dudalen hon.
 
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 10:00 ar ddydd Mercher 29 Mai 2019. Dylid anfon ceisiadau at mentermochcymru@menterabusnes.co.uk neu Menter Moch Cymru, Uned 3, Parc Gwyddoniaeth, Aberystwyth, Ceredigion SY23 3AH.
 
Cam 2 – Ymweld â’r Fferm
Bydd ceisiadau’n cael eu marcio a byddwn yn cysylltu â’r rhai sy’n cyrraedd y rhestr fer ar ddechrau Mehefin i drefnu i ymweld â’r fferm (Cam 2). Bydd y beirniaid yn ymweld â’r ymgeiswyr sydd wedi cyrraedd y rhestr fer rhwng 17 a 28 Mehefin. Bydd y rhai sydd wedi cyrraedd y rhestr fer yn cael cyfle i drafod elfennau o’u ceisiadau’n fwy manwl ac i ddangos bod eu safle’n addas ar gyfer magu moch.
 
Yn seiliedig ar ganlyniadau Cam 1 a 2, bydd y chwe ymgeisydd gyda’r sgôr uchaf yn cael eu dewis i gymryd rhan yng Nghystadleuaeth Pesgi Moch Menter Moch Cymru a CFfI Cymru. Bydd y cyhoeddiad yn cael ei wneud yn ystod Sioe Amaethyddol Frenhinol CAFC ar 23 Gorffennaf 2019.
 
 
Y Wobr
Bydd pob ymgeisydd llwyddiannus yn derbyn 5 porchell diddwyn o frîd o’u dewis, yn ogystal â phecyn mentora a hyfforddiant cynhwysfawr. Mae mynychu’r sesiynau hyfforddiant yn un o’r amodau cyn gallu derbyn y perchyll.
 
Ar ddiwedd y fenter, bydd cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn dosbarth newydd ac unigryw ar gyfer moch yn ystod Ffair Aeaf CAFC lle byddant yn arddangos un o’r moch a ddarparwyd ac yn cystadlu yn erbyn y lleill i ennill teitl y mochyn gorau wedi’i besgi. Bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i werthu’r mochyn y byddant yn ei arddangos yn ystod arwerthiant da byw CAFC yn ystod y digwyddiad.
 
 
Amserlen arfaethedig ar gyfer y digwyddiadau
 
Dyddiad
Gweithgaredd
Lleoliad
27 Ebrill 2019
Lansio’r gystadleuaeth
Diwrnod Gwaith Maes CFfI, Sir Benfro
29 Mai 2019
Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau - 10:00
 
17 - 28 Mehefin 2019
Beirniaid i ymweld â’r ffermwyr sydd wedi cyrraedd y rhestr fer
 
23 Gorffennaf 2019
Cyhoeddi’r enillwyr
Sioe Frenhinol Cymru CAFC
25 Gorffennaf 2019 (bore)
Hyfforddiant trin moch a pharatoi ar gyfer sioeau
Sioe Frenhinol Cymru CAFC
Awst 2019
Cyflwyniad i gadw moch - Hyfforddiant hwsmonaeth moch a’r ddeddfwriaeth bresennol ar gyfer y rhai sy’n cadw moch
Coleg Meirion-Dwyfor Glynllifon
Awst/Medi 2019
Cyfle i ymweld â fferm foch ychwanegol i weld sut mae busnes masnachol yn gweithredu
I’w gadarnhau
Awst/Medi 2019
Moch yn cyrraedd y fferm
 
Wythnos yn dechrau 28 Hydref
Hyfforddiant marchnata gyda chymorth i ddatblygu strategaeth ar gyfer gwerthu’r moch wedi’u pesgi
 
Aberystwyth (i'w gadarnhau)
24 - 26 Tachwedd 2019
Dosbarth Moch Unigryw ar gyfer Menter Moch Cymru a CFfI Cymru
Ffair Aeaf CAFC
26 Tachwedd 2019
Moch arddangos yn cael eu gwerthu
Ffair Aeaf CAFC
 
 
Pwy all gymryd rhan?
 
Mae’n rhaid bodloni’r meini prawf canlynol er mwyn cymryd rhan yn y cynllun:
 • Mae’n rhaid bod rhwng 16 a 26 mlwydd oed ar 1 Medi 2018.
 • Bydd rhaid i bob cystadleuydd fod yn aelodau llawn o Glwb CFfI yng Nghymru sy’n gysylltiedig â CFfI Cymru neu FfCCFfI.
 • Mae’n rhaid i’r aelod CFfI fyw ar ddaliad sydd wedi’i gofrestru yng Nghymru, lle bydd y moch yn cael eu magu
 • Yr aelod CFfI fydd y prif gyswllt a bydd yn gyfrifol am gymryd rhan yn y rhaglen ddatblygu a magu’r moch
 • Mae’n rhaid i’r ymgeiswyr fod yn newydd i faes cadw moch. Ni all yr unigolyn fod wedi cymryd rhan mewn menter foch masnachol yn flaenorol.
 
Telerau ac Amodau
 • Y dyddiad cau i dderbyn ceisiadau yw 29 Mai 2019.
 • Bydd ceisiadau’n cael eu hystyried gan banel o feirniaid a fydd yn llunio rhestr fer. Bydd y rhai sydd wedi cyrraedd y rhestr fer yn derbyn ymweliad rhwng 17 a 29 Mehefin 2019, lle bydd gofyn iddynt ddangos bod y cyfleusterau’n addas i’r cynllun busnes a gyflwynwyd.
 • Y wobr fydd pum porchell diddwyn ar gyfer pob un o’r chwe ymgeisydd gyda’r sgôr uchaf.
 • Bydd pob enillydd yn derbyn mentora a chefnogaeth barhaus gan swyddogion datblygu MMC
 • Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gyfrifol am fagu’r moch i safonau’r diwydiant (e.e. sicrhau bod gofynion iechyd a diogelwch yn cael eu bodloni). Darperir arweiniad ar hyn.
 • Bydd yr enillwyr yn derbyn yr arian a godir drwy werthu’r moch wedi’u pesgi yn y pen draw.
 • Pwrpas y fenter hon yw darparu cyfle i gyfranogwyr ddatblygu cenfaint foch fasnachol a’u menter eu hunain. Felly, nid oes modd cadw’r moch wedi’u pesgi at eu defnydd domestig eu hunain.
 • Bydd angen i’r chwe chystadleuydd buddugol gofnodi cynnydd y perchyll a chyflwyno gwybodaeth ynglŷn â chynnydd pwysau, iechyd a chymeriant bwyd, ynghyd â lluniau, i’w mentor MMC yn fisol.
 • Yn ogystal â’r rhaglen hyfforddiant gorfodol, bydd pob ymgeisydd yn cael gwahoddiad i fynychu cyfarfodydd agored a sesiynau hyfforddiant Menter Moch Cymru.
 • Mae Menter Moch Cymru yn cadw’r hawl i ymweld â’r moch ar unrhyw adeg yn ystod y gystadleuaeth ac i gymryd camau gweithredu priodol lle bo angen.
 • Mae’n rhaid i gyfranogwyr roi caniatâd i gael eu cynnwys mewn gweithgaredd Cysylltiadau Cyhoeddus ar ran y fenter.
 
 
Am ragor o fanylion, e-bostiwch mentermochcymru@menterabusnes.co.uk neu ffoniwch 07397 068739.