Tendro

Mae Mabis yn cynnig amrywiaeth eang o gefnogaeth caffael yn ogystal â chefnogaeth busnes cyffredinol i'ch cynorthwyo i gystadlu am gytundebau yn y sector cyhoeddus, preifat a'r trydydd sector, gan amrywio i arweiniad ynglŷn â sut i ysgrifennu tendr, hyd at gefnogaeth o ran gwella prosesau busnes er mwyn cynyddu nifer y cytundebau yr ydych yn eu hennill.

Mae pob aelod o'r tîm wedi ennill cymhwyster CIPS, ac mae ganddynt brofiad eang o ddarparu cefnogaeth hyblyg ac ymarferol i filoedd o Fusnesau Bach a Chanolig (BBaCh) ledled Cymru ers dros ddeng mlynedd, ar draws amrediad eang o sectorau gwahanol.

Mae'r holl wasanaethau ar gael yn llawn trwy gyfrwng y Gymraeg neu'r Saesneg, ac maent ar gael ar sail un-i-un, fel grŵp neu ar lefel gweithdy. Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant a chefnogaeth wedi'i deilwra ar y safle.

 

Cefnogaeth i fusnesau o bob maint

 • Cefnogaeth ar gyfer ysgrifennu Holiaduron Cyn-Gymhwyso, ceisiadau a thendrau effeithiol
 • Cefnogaeth rheoli ceisiadau a gweithredu strategaethau
 • Hyfforddiant ysgrifennu ceisiadau a gwasanaethau ysgrifennu tendrau
 • Ffug sgorio a diagnosteg ar gyfer gwelliant
 • Technegau ar gyfer cyflwyniadau mewn cyfweliad
 • Rheoli Ansawdd a Rheolaeth Amgylcheddol (ISO9001/14001)
 • Ceisiadau CHAS / Constructionline / Cynllun Cyber Essentials
 • Rheoli Parhad Busnes
 • Datblygu strategaethau twf
 • Busnes / AD / Cydraddoldeb / Marchnata

 

Cefnogaeth caffael ar gyfer prynwyr sector cyhoeddus a phreifat

 • Hyfforddiant a chefnogaeth wedi'i deilwra ynglŷn â phrosesau caffael sy'n cydymffurfio â rheoliadau EU/OJEU
 • Dylunio Methodoleg Sgorio ar gyfer Holiaduron Cyn Gymhwyso (PQQ) a Gwahoddiad i Dendro (ITT)
 • Gweithredu prosesau caffael sy'n addas ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig
 • Digwyddiadau ymgysylltiad ar gyfer y farchnad gyflenwi
 • Darparu gweithdai ITT a PQQ i wella ansawdd ceisiadau cyflenwyr
 • Cefnogaeth datblygu'r gadwyn gyflenwi
 • Gweithredu cynlluniau Budd Cymunedol a Gwerth Cymdeithasol

 

Sicrhau Ansawdd

 • Mae pob cynghorydd wedi derbyn cymhwyster CIPS (Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi)
 • System Rheoli Ansawdd ISO9001 wedi'i achredu gan UKAS (ar gyfer darparu cefnogaeth a chyngor i unigolion a grwpiau sy'n dymuno dechrau a datblygu busnes)
 • Tystysgrif Rheolaeth Amgylcheddol BS8555 
 • Buddsoddwyr mewn Pobl (Safon Aur)
 • C2E - Committed to Equality (Safon Aur)