Agora
Tyfu, Pori, Creu.

Mae Agora yn rhaglen newydd sbon sy’n darparu cefnogaeth am ddim i fusnesau newydd a bach sy’n cynhyrchu nwyddau wedi eu tyfu, pori a’u creu yng nghanolbarth a de ddwyrain Cymru. Byddwn yn cyflawni hyn drwy ganfod unigolion neu fusnesau sydd:

  • gyda syniad busnes newydd ac eisiau ei ddatblygu ymhellach
  • wedi profi’r farchnad ac eisiau cymryd y cam nesaf
  • gyda diddordeb mewn cyd-weithio

Bydd cefnogaeth ar gael i ychwanegu gwerth at gynnyrch cynradd. Hefyd, byddwn ni’n darparu cefnogaeth un i un a chyfle i unigolion gydweithio i greu prosiectau newydd a fydd yn datblygu’r farchnad ac yn ychwanegu gwerth at eu busnes.

Bydd y gwasanaeth ar gael yn y siroedd canlynol: Powys, Merthyr Tudful, Blaenau Gwent, Torfaen, Sir Fynwy, Castell Nedd Port Talbot, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Pen-y-bont, Caerffili a Chasnewydd.

Ariennir y cynllun trwy Gymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020, a’r corff arweiniol yw Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ar ran Partneriaeth Budd-ddeiliad Rhanbarthol Cynnyrch o'r Tir.  Mae’r bartneriaeth yn cynnwys 8 Grŵp Gweithredol Lleol gan gynnwys 11 Awdurdod Lleol, sef - Penybont, Caerffili a Blaenau Gwent, Cwm Taf (Merthyr Tydfil a Rhondda Cynon Taf), Dyffryn Wysg (Sir Fynwy a Chasnewydd), Castell Nedd Port Talbot, Powys, Torfaen a Bro Morgannwg.

Am ragor o wybodaeth am brosiect AGORA, ac am fanylion y gweithdai cefnogi a drefnir eleni, cysylltwch â rolant.tomos@menterabusnes.co.uk