OM3 yn llaeth newydd wedi'i gyfoethogi gyda omega-3

08 Gorffennaf 2015

Mae brand llaeth unigryw Gymreig, sy'n defnyddio technegau gwyddonol blaengar i gynyddu faint o Omega-3 sydd mewn cynnyrch llaeth mewn modd naturiol, ar fin cyrraedd y silffoedd.

Mae OM3 yn ganlyniad cydweithio rhwng Will Prichard sy'n ffermwr llaeth yn Sir Benfro a gwyddonwyr yng Nghymru ac Awstralia.

Mae Omega-3 yn asid brasterog "hanfodol" ac yn elfen hollbwysig mewn iechyd dynol. Dangoswyd ei fod yn helpu i atal rhai afiechydon, a chredir fod Omega-3 hefyd yn fuddiol i ddatblygiad ymennydd babanod a phlant.

Ond yn wahanol i'r rhan fwyaf o fathau o fraster, ni all y corff dynol wneud Omega-3 ac yn lle hynny mae'n dibynnu ar gael ei gyflenwad o fwyd, gyda physgod, olew llysiau, cnau, hadau a llysiau deiliog yn ffynonellau neilltuol o dda.

 

Fodd bynnag, gan ddefnyddio technoleg sy'n torri tir newydd yn cyfuno porthiant naturiol gwartheg gydag olew Omega-3, mae'n awr yn bosibl cynhyrchu llaeth a gyfoethogwyd yn naturiol gyda'r asid brasterog hanfodol yma.

Yn Sioe Amaethyddol Cymru fis nesaf, bydd Will Prichard yn lansio OM3, llaeth cyflawn a gyfoethogwyd yn naturiol gyda Omega-3.

Bu Will, sy'n ffermio ger Abergwaun, yn gweithio gyda gwyddonwyr ym Mhrifysgol Sydney yn Awstralia a hefyd yng Nghymru.

Esboniodd Will, "Caiff Omega-3 ei ychwanegu fel arfer ar lefel prosesu er mwyn cyfoethogi cynnyrch, ond gallwn ei gyflwyno i ddiet buwch fel bod Omega-3 ychwanegol ar gael yn naturiol yn y llaeth, gyda budd ychwanegol gwella iechyd y fuwch."

Gyda help gan Cywain - prosiect a gydariannwyd gan Lywodraeth Cymru a sefydlwyd i ddod â gwerth ychwanegol i gynnyrch sylfaenol o fewn y sector amaethyddol - gallodd Wil fynd â'i brosiect ymlaen a chreu brand OM3.

Mae'n credu y bydd y dechnoleg a greodd OM3 yn galluogi pobl i hybu eu lefelau Omega-3 yn rhwydd a chanfod ffordd mwy iach o fyw.

"Mae OM3 yn fwyd ymarferol i'w ddefnyddio mewn bywyd bob dydd ar gyfer y rhai sydd eisiau gwella eu hiechyd heb newid eu diet."

Meddai Will, "Rwyf bob amser wedi bod â diddordeb yn Omega 3 a'i nodweddion, a gwyddom eisoes fod lefelau uwch mewn gwartheg llaeth sy'n byw yn bennaf mewn system seiliedig ar laswellt."

Caiff OM3 ei brosesu a'i botelu'n lleol yn Hwlffordd gan Mark Hunter Cyf, gan felly gadw'r gadwyn gyflenwi yn agos adref hefyd.

"Buom yn lwcus iawn ein bod drwy Cywain wedi gallu cael mynediad i gyngor ar farchnata a brandio i greu brand OM3 a mynd ag ef i'r farchnad."

Meddai Myrddin Davies, Rheolwr Cywain: "Mae hwn yn brosiect cyffrous ac mae Cywain yn falch iawn i fedru cynorthwyo i ddatblygu'r brand ac ymchwil i'r farchnad. Fel rhan o hyn bydd defnyddwyr fydd yn ymweld â'r Neuadd Fwyd ar ail ddiwrnod Sioe Frenhinol Cymru flasu llaeth OM3 a rhoi adborth pwysig i'r cwmni."

Ychwanegodd Will, "Rydym yn edrych ymlaen at gwrdd gyda defnyddwyr a chynrychiolwyr masnach i symud ymlaen â'r prosiect cyffrous yma." 

Our latest tweets