Cywain yn dod Blas ac Arloesedd i Neuadd Fwyd Sioe Frenhinol Cymru

14 Gorffennaf 2015

O bysgod i gwrw, o hufen iâ i gracers, bydd stondin Cywain yn Neuadd Fwyd Sioe Frenhinol Cymru yn fwrlwm o flas ac arloesedd (20 - 23 Gorffennaf 2015).

Bydd nifer fach o gynhyrchwyr bwyd sy’n dechrau ennill eu plwyf yn cael lle yn y Neuadd Fwyd dan nawdd Cywain - prosiect a grëwyd i ychwanegu gwerth at gynhyrchion sylfaenol o fewn y sector amaethyddol.

Bydd cyfanswm o wyth cwmni i’w gweld yn y stondin sy’n cael ei rheoli gan Cywain dros bedwar diwrnod y Sioe (20-23 Gorffennaf), gan greu ystod amrywiol o fwyd a diod.

Bydd llawer o’r cynhyrchwyr yn ymddangos yn y Sioe am y tro cyntaf, tra bydd eraill yn lansio cynhyrchion a syniadau newydd. 

Ar ddiwrnod cyntaf y Sioe bydd y cynhyrchwyr hufen iâ o’r gogledd, Hufen Iâ Aran, yn cyrraedd yn llythrennol ar gefn beic! 

Dair blynedd yn ôl fe ddechreuodd Karen Bisby wneud hufen iâ ar y fferm deuluol ar gyrion Llanuwchllyn. Gyda chymorth Cywain mae wedi datblygu ei brand a’i deunydd pacio ei hun gan alluogi Hufen Iâ Aran i fynd ar y silffoedd mewn siopau lleol ac mewn atyniadau ymwelwyr yn ardal y Bala.

Mae’n defnyddio hufen dwbl a chynhwysion cartref fel diliau mêl i greu 14 o flasau bendigedig gan gynnwys ffefrynnau fel fanila a siocled, a rhai mwy anarferol fel eirin Mair a sinsir, lafant, a rhosod.  

Yn y sioe hefyd bydd ‘Fred’ – beic Hufen Iâ Aran, y gellir ei logi ar gyfer achlysuron arbennig ynghyd â gwasanaeth blasau pwrpasol.

Bydd  Penlon Cottage Brewery o Geredigion wrth law i ddisychedu pobl ar ail ddiwrnod y Sioe (Gorffennaf 21) gyda’u lager, cwrw a stowt gwlad a gyflyrwyd yn y botel.

Wedi’u cynhyrchu ar fferm uwchben Cei Newydd, mae’r cynhyrchion i gyd wedi’u gwneud trwy ddulliau traddodiadol, syml, gan ddefnyddio’r cynhwysion puraf.

Yn ogystal â’u dewis o 10 math o ddiod, bydd Penlon hefyd yn cynnig rhywbeth ychwanegol – coctel cwrw wedi ei gynhyrchu’n arbennig ar gyfer Sioe Frenhinol Cymru!  www.bayviewbrewery.co.uk

 Ar y dydd Mercher (22 Gorffennaf) gall ymwelwyr ddysgu mwy am Cywain Gwenyn, prosiect a sefydlwyd i hybu cadw gwenyn a chynhyrchu mêl yng Nghymru.

Ar stondin Cywain, i gynnig samplau a gwerthu eu mêl, bydd Gwenynwyr Cymraeg Ceredigion (GCC).

Nod y grŵp - sy’n cynnal ei weithgareddau i gyd yn Gymraeg - yw cadw termau Cymraeg traddodiadol byd mêl a gwenyn yn fyw, trwy drefnu gwahanol weithdai, ymweliadau a sioeau.

Mae aelodau di-Gymraeg yn cael cymorth gyda chyfieithu, a gyda chefnogaeth Cywain Gwenyn mae’r grŵp wedi gweld ei aelodaeth yn cynyddu. www.cymdeithasgwenynwyrcymru.co.uk/?page_id=463

Ar ddiwrnod olaf y sioe bydd bragdy micro newydd yn cael ei lansio. Mae Cwm Rhondda Ales yn ceisio ennill cyfran o farchnad sy’n tyfu.

Wedi ei sefydlu gan frawd a dwy chwaer, Grug, Caryl ac Aled Jones, mae’r fenter yn bragu mathau o gwrw crefft gan ddefnyddio brag, barlys a hopys a dŵr ffynnon naturiol o fferm y teulu, Fferm Fforch, yng nghalon Cwm Rhondda.  

Mae dau gwrw cyntaf y cwmni - Boyo a Shwmae But - eisoes yn boblogaidd mewn gwyliau bwyd ac mewn tafarnau yn y De, gyda dau arall - Tommy Box a Pithead, i ddod ar y farchnad yn fuan. www.cwmrhonddaales.co.uk.

Bydd rhai sy’n hoff o bysgod a physgod cregyn hefyd wrth eu bodd yn ymweld â’r stondin, lle bydd pysgod a bwyd môr o Gymru’n cael eu harddangos drwy’r wythnos - fel rhan o Cywain Pysgod sy’n helpu’r sector pysgota i dyfu trwy ychwanegu gwerth a datblygu cynhyrchion a marchnadoedd newydd.

 Y nod sylfaenol yw annog mwy o bobl i brynu pysgod o Gymru, a bydd Ymgyrch Bwyd Môr Cymru’n amlygu amrywiaeth, ansawdd, argaeledd a hyblygrwydd y pysgod a physgod cregyn sy’n cael eu dal o amgylch arfordir Cymru.

 Bydd ymwelwyr â’r stondin ddydd Llun a dydd Mawrth yn gallu gweld peth o’r helfa yn ogystal â chymryd rhan mewn cystadleuaeth a phrofi Cawl Bwyd Môr Cymreig blasus.

 Bydd Mandy a Len Walters o Pysgod Bae Ceredigion yn dod â dewis o’u cynhyrchion i’r stondin ddydd Mercher a dydd Iau (22/23 Gorffennaf).

 Bydd gan y busnes teuluol hefyd granc wedi ei drin, brechdanau salad cranc, salad cimwch, hanner cimwch, Potiau Cranc Mandy a quiches eog gwyllt a ddaliwyd gyda chwryglau.

 Maen nhw’n pysgota trwy’r flwyddyn gan ychwanegu crancod corryn, draenogod y môr a mecryll yn ystod misoedd y gwanwyn a’r haf, a chregyn bylchog Bae Ceredigion yn y gaeaf. Hefyd yn y gwanwyn a’r haf bydd Len a’i fab Aaron - sy’n dal trwyddedau arbennig ill dau - yn pysgota Afon Teifi am sewin ac eogiaid.

Gyda chefnogaeth Cywain Pysgod maen nhw’n datblygu ffyrdd o ychwanegu gwerth at eu helfa a sefydlu mannau gwerthu yn eu hardal.   www.cardiganbayfish.co.uk

Trwy gydol y Sioe gall ymwelwyr â stondin Cywain fynegi eu barn am nifer o gynhyrchion sy’n cael eu datblygu ar hyn o bryd.

Bydd tri chynhyrchydd yn casglu adborth y cyhoedd ar eu prosiectau diweddaraf: The Little Welsh Cheese Company, OM3, a Cnwc Crackers.

Ar y dydd Llun gall ymwelwyr â’r Sioe rannu syniadau gyda’r The Little Welsh Cheese Company yn Sir Fflint a fydd yn arddangos samplau o’u cawsiau cheddar a gouda aeddfed newydd.

Tro’r ffermwr llaeth o Sir Benfro Will Prichard fydd hi dydd Mawrth i gyflwyno’i OM3 – brand llaeth naturiol newydd wedi ei gyfoethogi'n naturiol gydag Omega-3.

Dydd Mercher bydd Cnwc Crackers o Gastell Newydd Emlyn yn ceisio barn y cyhoedd ar eu dewisiadau gan gynnwys: Cracers Halen Môn, Cracers Winwns Melys, Cracers Hadau wedi’u Tostio a Garlleg, Cracers Chilli a Chracers Cheddar Organig Hafod Fat Mouse.

Our latest tweets