Cogydd Cymreig seren Michelin yn canu clodydd cynnyrch newydd ‘Welsh Luing Beef’

17 Chwefror 2015

Mae cyflenwr Cymreig cyntaf cig eidion Luing, brîd ucheldir traddodiadol yr Alban, wedi derbyn clod cogydd Cymreig sy’n dal seren Michelin wrth i’r cynnyrch newydd gael ei lansio yr wythnos hon.

 

Wrth i deulu Hafod y Maidd, Glasfryn ger Betws-y-Coed rannu eu cynnyrch ‘Welsh Luing Beef’ mewn digwyddiad ar eu fferm, dywedodd Bryan Webb, cogydd a pherchennog bwyty Tyddyn Llan, Llandrillo ger Corwen:

 

“Wedi coginio amrywiol doriadau o gig Welsh Luing Beef, gwnaeth y cig gryn argraff arnai oherwydd y marmori hyfryd sydd ynddo. Mae lefel y braster o fewn yr eidion i’r dim ac yn rhoi blas arbennig i’r cig.

 

“Roedd gan y rib eidion a rostiais flas anhygoel ac roedd mor frau – dwi’n mawr obeithio y byddaf yn gallu defnyddio cig eidion Luing yn Tyddyn Llan,” meddai Bryan Webb.

 

Mae’r cylch bellach yn gyflawn o’r fferm i’r fforch, wrth i Iwan ac Eleanor Davies, Hafod y Maidd, sydd rhwng Corwen a Betws-y-Coed, lansio’r cynnyrch cig dros flwyddyn wedi iddynt fuddsoddi mewn buches wartheg newydd o ucheldir yr Alban, Luing. Bwriad y buddsoddiad oedd ail edrych ar gynllun busnes y fferm, yn dilyn newidiadau i’r Polisi Amaeth Cyffredinol.

 

Wedi misoedd o waith caled gyda chefnogaeth Cywain, mae’r teulu’n lansio eu cynnyrch newydd ‘Welsh Luing Beef’ i gogyddion a chigyddion gogledd Cymru mewn digwyddiad Cyswllt Ffermio.

 

“Mae’n gyfnod cyffrous iawn i ni,” eglura Eleanor Davies, y wraig fferm sydd wedi ei chymhwyso fel nyrs gancr arbenigol ac sydd wedi cymryd saib o’i rôl fel darlithydd prifysgol i fagu eu tri phlentyn a sefydlu’r cwmni cig.

 

“Mae cymaint wedi digwydd dros y misoedd diwethaf, mae’n anodd credu ein bod ni’n rhannu ein gweledigaeth gyda phwysigion y byd bwyd! Yn goron ar y cyfan, ces y fraint o ymweld â Bryan Webb yn Llandrillo i’w weld yn coginio a blasu’r cig – anhygoel!

 

“Fel amaethwyr, rydyn ni wedi hen arfer magu anifeiliaid o safon, ond wrth gymryd y cam yma o ddatblygu’r cynnyrch o’r fferm i’r fforch, mae wedi bod yn agoriad llygad go iawn i ni.

 

“Mae ein diolch i gynllun Cywain, Menter a Busnes yn enfawr. Maen nhw wedi ein harwain ar hyd y llwybr gam wrth gam. Mae’r gefnogaeth wedi bod yn amhrisiadwy, a fydden ni fyth wedi mentro na llwyddo i gyrraedd y garreg filltir bwysig yma, oni bai amdanyn nhw,” eglura Eleanor.

 

Cwmni Menter a Busnes sy’n llywio prosiect Cywain, gyda’r nod o ychwanegu gwerth at gynnyrch crai yn y sector amaeth. Cyllidir y prosiect trwy Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2007-2013 a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.

 

Wrth amaethu tir amrywiol yn Hafod y Maidd, eglura Iwan fod rhaid cael brîd o wartheg sy’n gallu pori ucheldir, gan wrthsefyll tywydd garw ac oerfel.

 

“Gan bod darn helaeth o’r fferm wedi ei gwarchod dan ddeddf gwlad - rydyn ni wedi ein cofrestru fel Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SSSI) - gallwch ddychmygu’r tirwedd y mae’r gwartheg yn ei bori.

 

“Maen nhw’n pori’r grug ar y ffriddoedd a glaswellt heb ei drin. Er nad ydyn ni wedi ein categoreiddio’n organig, dyna, fwy na heb, ydi’r math o ffermio rydyn ni’n ei wneud yma.

 

“Mi allech chi ddweud ein bod ni wedi mynd nôl i ffermio fel oedd ein cyndeidiau ni’n ffermio, dim gwrtaith, dim cemegau a dim dwysfwyd i’r stoc.

 

“Mae’r gwartheg yn cael eu magu ar y ffriddoedd gan fwyta’r borfa a’r tyfiant naturiol o’u cwmpas. Mae’n debyg mai dyna sy’n rhoi’r blas arbennig i’r cig. Hynny, y marmor sydd i’w weld drwy’r cig a bod jyst digon o fraster arno i roi blas go iawn i’r cig,” eglura Iwan.

 

Esblygodd y brîd Luing dan law’r brodyr enwog, y brodyr Cadzow ar Ynys Luing yn Argyll, ynys oddi ar arfordir gorllewinol yr Alban nôl ym 1947. Edmygu nodweddion arbennig dau o fridiau cig eidion yr ardal wnaeth y brodyr - mae'r Shorthorn eidion gyda’i nodweddion cnawdol a’i gallu arbennig i fagu a'r Highlander yn frîd garw a gwydn. Croesodd y brodyr y Shorthorn gorau gyda’r heffrod Highland gorau y gellid eu prynu wedi’r Ail Ryfel Byd, a dechrau’r brîd newydd Luing. Dim ond llond llaw o amaethwyr yng Nghymru sydd wedi mentro i fagu’r brîd.

 

I Iwan ac Eleanor, a’u plant Mia, 10, Steffan, 8 a Leila Nel sy’n 6, mae bywyd ar y fferm yn ddigon prysur. Mae Hafod y Maidd yn fferm arddangos Cyswllt Ffermio, sef cynllun Llywodraeth Cymru dan ofal Menter a Busnes, sy’n cynnig cyngor, arweiniad, hyfforddiant a digwyddiadau i fusnesau ffermio a choedwigaeth. Yn dilyn lansio’r cig ar y fferm, mae’r teulu wedi agor y giatiau i ddegau o ffermwyr ddod i weld elfen fusnes ac amaethu’r fferm.

 

Wrth edrych i’r dyfodol, mae’r teulu yn edrych mlaen at glywed mwy o farn cigyddion a chogyddion am y Luing Cymreig. Mae’r ganolfan fwyd enwog yn Nyffryn Conwy, Bwyd Cymru Bodnant, eisoes yn gwerthu’r cig, ac ymhen rhai wythnosau mae Cywain wedi sicrhau gofod i Welsh Luing Beef mewn gŵyl fwyd fawr ym Manceinion, y Northern Restaurant & Bar, gyda rhai o gynhyrchwyr bwyd a diod eraill Cywain.

 

“Mae Welsh Luing Beef wedi bod yn brosiect difyr iawn i weithio arno,” eglura Alwen Eidda, Rheolwr Datblygu Cywain.

 

“Rydyn ni wedi cydweithio ag Iwan ac Eleanor gan wneud ymchwil i’r farchnad yn y Sioe Aeaf yn Llanelwedd, gweithio ar frand penodol ar gyfer y cwmni, ac wedi cynnig cefnogaeth iddynt i ddatblygu deunydd marchnata. Mae gwefan newydd Welsh Luing Beef bellach yn fyw, a bydd yn ffenest siop i’r teulu, wrth rannu eu cynnyrch cig safonol.

 

“Targedu cogyddion a chigyddion mae teulu Hafod y Maidd, felly mae’n bwysig bod ganddyn nhw’r offer iawn i hyrwyddo eu cynnyrch yn gwbl broffesiynol. Mae’n fyd cystadleuol iawn i gwmni bychan o ogledd Cymru. Mae Cywain yn edrych mlaen at barhau i gydweithio â’r ddau a chynhyrchwyr eraill o Gymru yn y sioe fwyd ym Manceinion ym mis Mawrth.”

 

Am wybodaeth bellach am ‘Welsh Luing Beef’ ewch i www.welshluingbeef.co.uk. I glywed mwy am waith Cywain ewch i www.cywain.com

Our latest tweets