Hufen ia wedi ei ysbrydoli gan fynyddoedd yr Aran

29 Gorffennaf 2015

Yng nghesail mynyddoedd yr Aran mewn lleoliad hudolus mae fferm Rhydybod Llanuwchllyn, ac yno heddiw mae hufen ia blasus, hufennog yn cael ei baratoi bob dydd.

Dywedodd y perchennog Karen Bisby mai’r hufen dwbl yw prif gynhwysyn y resipi ac mae Karen yn teithio’n wythnosol i Laethdai Tomlinsons yn Wrecsam i’w gasglu. Mae Tomlinsons yn cefnogi cynhyrchwyr llaeth bychan yng Nghymru ac mae’r hufen arbennig yma wedi ei gyfuno gyda resipis cartref yn cael eu paratoi ar y fferm Rhydybod fel gwsberis a sinsir sydd yn ychwanegu gymaint ag yn sicrhau bod yr hufen ia yn un arbennig ac yn flasus.

Hyd yma mae 14 o flasau gwahanol gydag addewid o fwy o flasau arbennig ar y ffordd.  Mae’r hufen ia wedi taro deuddeg gyda phobl leol yn yr ardal ers iddo ddod ar gael mewn siopau lleol mis Ebrill eleni.

Daeth yr ysbrydoliaeth am enw i’r hufen ia o fynyddoedd yr Aran sydd yn edrych dros fferm Rhydybod ac yn olygfa hardd o ffenest y gegin ble mae Karen yn brysur yn paratoi, Hufen ia Aran.

Mae blasau newydd yn cael eu cyflwyno’n wythnosol i’r fwydlen Hufen ia Aran, ac mae ffrindiau a ffermwyr lleol wrth ei boddau pan fu Karen yn ei stopio ar y ffordd gefn o Lanuwchllyn i Ddinas Mawddwy i ofyn ei barn ar flas newydd.

 “Mae nhw’n flaswyr swyddogol” meddai Karen.

Bu i Karen a’i gwr John weld fferm Rhyd y bod am y tro cyntaf yn  2007 yn ystod ymweliad i gyfarfod teulu yn Ffwrnais ger Machynlleth.

“Roedd y lle mor hynod o ddel” meddai Karen. Roedd y fferm fechan 400 oed a oedd wedi ei restru angen ei adnewyddu ac am dair blynedd bu’r cwpwl yn teithio yn ôl a blaen rhwng Sir Efrog a Llanuwchllyn i adnewyddu eu cartref newydd. Gan symud i mewn i garafan ar y safle ac yna i’r tŷ yn 2010.

Yn wreiddiol o Derbyshire bu i Karen ddisgyn mewn cariad gyda’r ty fferm yma yng Nghymru.

“Yn llythrennol mi wnes i ddisgyn mewn cariad gyda’r lle’r eiliad cyntaf honno flynyddoedd yn ôl.”

Cafodd ei gwneud yn ddi-waith yn 2012 yn dilyn gyrfa hir yn y gwasanaeth sifil a bu’n rhaid iddi feddwl am newid gyrfa.

“Am y tro cyntaf yn fy mywyd cefais y cyfle i feddwl am beth ddylwn i’w wneud nesaf.  Roeddwn angen gwneud rhywbeth a fyddai’n sicrhau gwneud ychydig o arian ond hefyd yn teimlo pwysigrwydd i wneud rhywbeth a fyddai’n cyfrannu i’r gymuned leol.

“Roedd paratoi a gwerthu hufen ia i’r beicwyr a’r cerddwyr a oedd yn pasio ar y ffordd yn syniad da.  Felly dyma ddechrau paratoi a datblygu resipis.  Yr haf canlynol yn ogystal â gwerthu dros giât y fferm dyma ymestyn i ddechrau gwerthu mewn marchnadoedd cynnyrch yn Nolgellau a Dinas Mawddwy ac i bobl ar wyliau oedd yn aros mewn parc cyfagos.

“Dwi’n trio cadw’r resipis yn syml a chynhyrchu hufen ia blasus heb ychwanegion,” meddai Karen. “Mae ‘na draddodiad o goginio wedi bod ar y fferm. Arferai Mrs Catrin Evans fyw yn Rhydybod fyny at y 1980au. Roedd hi’n gogyddes arbennig a fyddai’n paratoi menyn a bara a bu iddi ennill nifer fawr o wobrau.  Mae’n braf meddwl fy mod yn parhau gyda’r traddodiad coginio yn Rhydybod a dwi’n gobeithio y byddai Catrin yn hapus iawn ac yn falch o’r hufen ia,” meddai Karen.

Mae hufen ia Aran ar gael i’w brynu yn siop y Cigydd TJ Roberts, Caffi Gorwelion, Garej Llanuwchllyn  Stesion Llanuwchllyn, Tafarn yr Eryrod a Byd Mary Jones.

Yn unigryw i gynhyrchwyr hufen ia eraill yng ngogledd Cymru mae Karen wedi prynu dau feic i werthu hufen ia ac yn gobeithio ehangu’r busnes i fod yn ymwelydd cyson mewn gweithgareddau a digwyddiadau yn yr ardal.

“Dwi’n gobeithio ehangu a chynnig hufen ia mewn gweithgareddau yn lleol a phriodasau ac yn y dyfodol yn gobeithio cynnig gwasanaeth personol lle gall bobl hurio’r beic ar gyfer digwyddiadau arbennig, partion a phriodasau a chael ei hoff hufen ia wedi ei wneud yn arbennig ar eu cyfer ar eu diwrnod mawr.”

Yn dysgu Cymraeg mae Karen yn mwynhau rhedeg ei busnes ei hun ac mae hi’n codi gyda’r wawr bob bore i fwynhau ei menter newydd

“Dwi’n cael syniadau newydd am flasau newydd bob dydd a dwi’n mwynhau arbrofi.  Rhai o’r syniadau newydd ar gyfer yr haf yma yw blas mefus a prosecco ac un dwi am alw yn hufen ia môr-forwyn a fydd yn cael ei baratoi gan ddefnyddio blas limoncello a dresin chwyn môr sych.

Cafodd Karen gymorth i ddechrau’r busnes gan Cywain, un o brosiectau Menter a Busnes a ddatblygwyd i gefnogi datblygu cynnyrch a marchnadoedd i gynnyrch amaethyddol a physgodfeydd.

Dywedodd Karen fod Alwen Eidda, Rheolwr Datblygu Cywain wedi ei chymryd o ddifrif ac i’w busnes ddatblygu yn dilyn cyngor arbenigol ganddi.

“Mae Cywain wedi bod yn arbennig o dda.  Dwi wedi derbyn gymaint o gymorth ymarferol a chyngor defnyddiol a llwyddo i gael brandio mor effeithiol a sicrhau gwasanaeth dwyieithog sydd yn bwysig iawn imi.”

Dywedodd Alwen Eidda “Mae gweithio gyda Karen wedi bod yn wych. Dwi wedi cael amser ffantastig yn ei chwmni, ac wrth gwrs roedd blasu’r gwahanol flasau yn brofiad anhygoel.”

Cafodd ymwelwyr a oedd yn y Sioe Amaethyddol yn Llanelwedd y cyfle i flasu a phrynu’r hufen ia arbennig yma o stondin Cywain yn y Neuadd fwyd ar y dydd Llun.

Roedd yr ymwelwyr yn falch iawn o glywed bod Karen wedi meddwl am bob dim, mae hi wedi  datblygu rysait mewn ymateb i gais gan ymwelwyr i’r ardal yr haf diwethaf a oedd yn awyddus i fynd a hufen ia adref gyda nhw ond methu gwneud hynny rhag iddo doddi yn ystod y daith.

“Mae’r resipi dwi wedi ei alw yn mousse hud (magic mousse) does dim rhaid ei rewi nes bydd unigolion wedi cyraedd adref.”

“Roedd nifer o bobl i’w weld yn mwynhau’r hufen ia yn y Sioe Fawr” ychwanegodd.

Our latest tweets