Dirprwy Weinidog yn clywed sut mae Cywain Pysgod yn arwain y ffordd

02 Gorffennaf 2015

DATGANIAD I'R WASG 2 GORFFENNAF 2015

DIRPRWY WEINIDOG YN CLYWED SUT MAE CYWAIN PYSGOD YN ARWAIN Y FFORDD

Mae Cywain Pysgod, prosiect sy'n torri tir newydd gan hybu llwyddiant y diwydiant pysgota yng Nghymru, yn arwain y ffordd yn Ewrop gan ddod â sicrwydd a swyddi i'r sector.

Wedi'i sefydlu yn 2011 gan Menter a Busnes a'i gyd-ariannu gan Gronfa Pysgodfeydd Ewrop (EFF) a Llywodraeth Cymru, mae Cywain Pysgod yn helpu'r sector pysgota i ychwanegu gwerth i gynnyrch cynradda datblygu cynnyrch neu farchnadoedd newydd.

Dywedwyd bod ei becyn cymorth, a'r ffordd y'i cyflwynir, yn unigryw heb unrhyw gynllun cyffelyb ar gael unrhyw le arall yn Ewrop, ac o'r herwydd bod ganddo'r potensial i weithredu fel canolbwynt sectoraidd ar gyfer pob math o weithgaredd datblygu pysgodfeydd.

Wedi'i deilwra'n benodol i anghenion busnesau a sefydliadau unigol, mae'r prosiect yn rhoi pwyslais mawr ar gydweithio i gyflawni ei amcanion.

Gan amrywio o bysgotwyr a busnesau dyframaeth i broseswyr a gwerthwyr pysgod, mae Cywain Pysgod hyd yma wedi gweithio gyda 60 cleient ar hyd a lled Cymru. Mae hyn wedi arwain at greu 55 o gynnyrch newydd a 59 o farchnadoedd newydd, a chafodd tua 20 o swyddi newydd eu creu a 63 o swyddi pellach eu diogelu.

Adroddwyd hefyd y bu cynnydd mewn trosiant o £1.23 miliwn rhwng24 cwmni.

Bydd Rebecca Evans, Dirprwy Weinidog Ffermio a Bwyd, heddiw (2 Gorffennaf) yn ymweld â digwyddiad yn arddangos llwyddiant Cywain Pysgod ar draws Cymru ac yn derbyn canfyddiadau adroddiad annibynnol ar y prosiect.

Cynhaliwyd y gwerthusiad annibynnol gan The Rural Development Company Cyf, sy'n werthuswyr profiadol, ac mae'n dynodi nifer o ffactorau allweddol yn llwyddiant y prosiect.

Canmolir yn neilltuol ddull gweithredu niche a hyblyg y prosiect a dargedwyd i ddarparu cymorth unigol i fusnesau bach "na fyddai fel arfer yn cael mynediad i gymorth."

Meddai Susan Grieve a luniodd yr adroddiad, "Un o agweddau mwyaf amlwg prosiect Cywain Pysgodfeydd oedd pa mor wahanol yw i'r cymorth busnes graddfa fach arall sydd ar gael yn y Deyrnas Unedig ac Ewrop. Ymddengys y cafodd hygyrchedd a natur bwrpasol y cymorth ei deilwra'n neilltuol o dda i anghenion sector pysgodfeydd Cymru."

Cyflwynir cymorth mewn dwy brif ffordd - hwyluso a mentora arbenigol - gyda'r dull gweithredu canolog yn un o gatalydd a chryfhau galluoedd a hyder y cleient.

Defnyddir dull pwrpasol un-i-un gyda chleientiaid yn derbyn cymorth perthnasol i'w hanghenion neilltuol. Mae'r prosiectau wedi cynnwys cymorth gyda brandio a datblygu gwefan, ymchwil marchnad a chanllawiau wedi'u teilwra.

Mae'r gweithgareddau hefyd wedi cynnwys mynychu gwyliau a digwyddiadau bwyd megis Wythnos Bysgod Sir Benfro, Sioe Frenhinol Cymru a Gŵyl Bwyd Môr Menai ac ymweliadau canfod ffeithiau i ddigwyddiadau yn cynnwys yr Arddangosfa Bwyd Môr Ewropeaidd ym Mrwsel, Marchnad Bysgod Billingsgate ac yn fwy diweddar daith astudio i Gernyw.

O safbwynt defnyddwyr, mae Cywain Pysgod wedi cynhyrchu adnoddau marchnata i hyrwyddo sector pysgota Cymru - yn cynnwys canllawiau ar fwyd môr Cymru a chardiau rysetiau - i helpu busnesau i roi gwybodaeth i'w cwsmeriaid am bysgod Cymru.

Mae sefydlu cysylltiadau yn elfen bwysig hefyd gyda pherthynas gref gyda phrosiectau a chyrff eraill sy'n derbyn cymorth yn cynnwys Cymdeithasau Pysgodfeydd, Pysgod Môr a Grwpiau Gweithredu Lleol Pysgodfeydd.

Caiff yr adroddiad ei lansio ym Mwyty Dylan ym Mhorthaethwy, sydd drwy Cywain Pysgod wedi datblygu cysylltiadau cryf gyda physgotwyr lleol.Rhoddir sylw i astudiaethau achos o Menai Oysters, Albatross Fisheries a'r cyfanwerthwyr Mermaid Seafoods Cyf, sydd i gyd wedi derbyn help gan

Cywain Pysgod, yn ystod y digwyddiad. Meddai Alun Jones, prif weithredwr Menter a Busnes, "Mae gennym dîm gwybodus ac ymroddedig iawn yma yn Cywain Pysgod sy'n llywio eu cleientiaid bob cam o'r ffordd."Mae llawer o lwyddiant Cywain Pysgod oherwydd ei ethos a hyrwyddo cydweithio. Yn wir, mae'r holl brosiect yn enghraifft o sut mae'r bartneriaeth rhwng Menter a Busnes a Llywodraeth Cymru yn llwyddo wrth sicrhau canlyniadau go iawn i'r sector pysgodfeydd yng Nghymru."

ASTUDIAETH ACHOS

Mae Albatross Fisheries o Sir Benfro yn canfod a chyflenwi draenogiaid môr ffres ac ansawdd uchel a ddaliwyd yn defnyddio dulliau cynaliadwy i westai a
bwytai lleol.

Caiff y draenogiaid môr eu dal ar lein gan grŵp o o longau bach sy'n gweithio i sicrhau cyflenwad da o'r cynnyrch a sicrhau pris teg i'r pysgotwyr.Gyda chefnogaeth Cywain Pysgod, mae'r fenter o Arberth wedi medru sefydlu a hyrwyddo cynllun tagio, er ei mwyn ei gwneud yn rhwydd dynodi y cafodd draenogiaid môr eu dal ar lein mewn modd cynaliadwy.Sefydlwyd gwefan www.albatross fisheries.co.uk sy'n rhoi'r newyddion diweddaraf o'r bysgodfa yn ogystal â rhoi gwybodaeth i ddefnyddwyr am bysgota cynaliadwy.

Dywedodd Berwyn Dennis, sefydlydd Albatross Fisheries, a fu'n pysgota am dros 30 mlynedd, "Bu Cywain Pysgod yn wych. Bu'r help a'r gefnogaeth a gawsom ganddynt yn rhagorol, a fedren nhw ddim gwneud digon i ni. Hyd yn oed ar ôl i'r cymorth ddod i ben, maent wedi parhau i'n cynorthwyo i hyrwyddo bod ein pysgod wedi'u dal mewn modd cynaliadwy."

ASTUDIAETH ACHOS

Cwmni teuluol Mermaid Seafoods Cyf yw'r cyfanwerthwr pysgod mwyaf yng Ngogledd Cymru.Mae Cywain Pysgod wedi helpu'r cwmni gyda'i farchnata a'i frandio yn cynnwys ailddatblygu ei wefan www.mermaidseafoods.co.uk.Mae'r cwmni o Landudno yn cyflenwi pysgod a bwyd môr i fwytai a gwestai ledled Gogledd Cymru yn ogystal ag yn uniongyrchol i'r cyhoedd.Dywedodd Sonya Jones, y rheolwr, fod gweithio gyda Cywain Pysgod wedi cynyddu eu proffil lleol ac arwain at fusnes newydd."Bu Cywain Pysgod yn wych, nid yn unig gyda'n hailfrandio ond maent hefyd wedi ein rhoi mewn cysylltiad â phobl sydd wedi'n helpu i dendro am fusnes newydd. Maen nhw hefyd wedi ein hannog a rhoi hyder i ni gymryd rhan mewn digwyddiadau lleol, ffeiriau masnach a gwyliau sydd wedi hybu ein proffil cyhoeddus."

DIWEDD

NODIADAU I'R GOLYGYDD

Llun: Albatross Fisheries gyda draenogiaid môr a ddaliwyd ar lein- un o astudiaethau achos Cywain Pysgod

Am Cywain Pysgod

Caiff Cywain Pysgod, a lansiwyd yn 2011, ei ariannu drwy Gronfa Pysgodfeydd Ewrop gydag arian cyfatebol gan Lywodraeth Cymru.Mae Cywain Pysgod yn helpu'r sector pysgota i ychwanegu gwerth i gynnyrch sylfaenol drwy ddatblygu cynnyrch neu farchnadoedd newydd, gyda phwyslais ar gydweithio. Y gobaith yw y bydd cydweithio effeithlon yn cynorthwyo wrth greu dyfodol cynaliadwy ar gyfer y sector.Mae'r cymorth sydd ar gael yn cynnwys cefnogaeth drwy hwyluso, cyngor arbenigol a gwasanaeth mentora ansawdd uchel gyda phwyslais cryf ar ychwanegu gwerth.

Y nod yw meithrin gallu a hyder y sawl sy'n cymryd rhan er mwyn eu galluogi i gymryd perchnogaeth o’r fenter newydd a'u hannog i fanteisio i'r eithaf ar ei botensial.

Mae'r prosiect hefyd yn rhoi ffocws clir ar anghenion a dymuniadau cwsmeriaid.

I lawr lwytho copi o'r adroddiad, sgrôliwch lawr i 'Dogfennau' - 'Cywain Pysgod Evaluation Final Report January 2015 (3).pdf'

Os hoffech fynychu'r digwyddiad neu gael mwy o wybodaeth am Cywain Pysgod cysylltwch â:

Myrddin Davies
Rheolwr Cywain
01745 770273 / 07964 354674
myrddin.davies@menterabusnes.co.uk

Caroline Dawson
01745 770272
caroline.dawson@menterabusnes.co.uk

Our latest tweets