Cywain Pysgod - Datganiad i'r Wasg

01 Gorffennaf 2010

Prosiect i Agor Marchnadoedd Newydd ar Gyfer y Diwydiant Pysgod Cymreig

Mae gwerth y diwydiant pysgod i economi Cymru yn cael ei gydnabod gyda chreu prosiect cyffrous sy’n anelu at ddatblygu cynnyrch a marchnadoedd newydd ar gyfer pysgod. Mae hyd at 90% o bysgod Cymreig yn cael eu gwerthu dramor, ond creda Menter a Busnes fod potensial da ar gyfer datblygu marchnadoedd lleol a rhanbarthol. Trwy Cywain Pysgodfeydd, sydd wedi ei seilio ar brosiect llwyddiannus bwyd-amaeth Cywain, bydd y sector bysgod yn cael ei annog i ychwanegu gwerth i ddaliad blynyddol y genedl. Mae’r Rheolwr Prosiect, Aled Davies, am i bysgotwyr, gwerthwyr pysgod, cymdeithasau a’r sector amaethu dŵr i fod ynghlwm â’r prosiect. “Rydym ni am annog mwy o darddiad lleol, a gweld mwy o bysgod yn cael eu defnyddio yn yr ardaloedd hynny ble maent yn cael eu dal a’u cynhyrchu” meddai. “Mae ansawdd cynnyrch yng Nghymru yn ardderchog, a dyw pysgod ddim yn eithriad. Rydym ni am roi grym i’r diwydiant, a rhoi’r hyder i ddatblygu’r marchnadoedd.” Bydd Cywain Pysgodfeydd, sydd wedi ei ariannu trwy’r Gronfa Pysgodfeydd Ewropeaidd gydag arian cyfatebol oddi wrth Lywodraeth Cynulliad Cymru, yn rhoi mynediad i’r diwydiant i gefnogaeth, hyrwyddiad, cyngor arbenigol a gwasanaeth mentora o safon uchel. Bydd tîm y prosiect yn galw ar bob sector i gael cefnogaeth o’r safon uchaf posib. Y nod tymor hir, medd Aled Davies, yw i greu dyfodol cynaliadwy i’r sector. Dywed Lee Clarke, pysgotwr o Sir Benfro, fod Cywain Pysgodfeydd yn cynrychioli cyfle cyffrous i fusnesau fel yr un mae ef yn ei redeg gyda’i frodyr, Roger a Nicholas, o Harbwr Porthgain. Maent ymysg y cyntaf i elwa yng nghamau cyntaf y cynllun newydd, ac maent yn gobeithio y bydd y fenter yn rhoi hyder iddynt i arallgyfeirio’u busnes. “Trwy Cywain Pysgodfeydd rydym wedi derbyn gwybodaeth, arwyddbostio a’r cefnogaeth rydym ni ei angen i ehangu ein busnes,” medd Lee. “Rydym ni’n gobeithio y bydd y fenter newydd hon yn ychwanegu gwerth i’n daliad, sydd ar hyn o bryd yn cael ei anfon i’r Cyfandir am bris is.” Dywed Elin Jones, Gweinidog Dros Faterion Gwledig Cymru, mai un o flaenoriaethau’r llywodraeth yw i’w gwneud hi’n haws i bobl brynu bwyd a diod sydd wedi cael eu cynhyrchu’n lleol yng Nghymru. “Bydd y prosiect yma o gymorth i wneud hynna,” meddai. “Mae yna nifer o fanteision yn gysylltiedig â phrynu bwyd yn lleol, o fanteision amgylcheddol megis lleihau milltiroedd bwyd, i annog bwyta’n iach a hybu’r economi leol.”

Our latest tweets