Cynhyrchwyr Cywain yn dod Hwyl yr Ŵyl a Blas y Nadolig i Ffair Aeaf Frenhinol Cymru

12 Tachwedd 2018
Danteithion Nadoligaidd a diodydd di-ri – dyma rai o’r tameidiau hyfryd gan gynhyrchwyr bwyd a diod newydd sy’n arddangos yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru (26 a 27 Tachwedd) yn Llanelwedd.
 
Bydd cynhyrchwyr o bob cwr o Gymru yn gwneud eu hymddangosiad cyntaf yn y Neuadd Fwyd boblogaidd, pob un yn cynnig rhywbeth newydd i ymwelwyr sy’n frwd dros fwyd.
 
Byddant yn arddangos o dan nawdd Cywain- prosiect sy’n cael ei ddarparu gan Menter a Busnes i gefnogi datblygiad busnesau yn y sector bwyd a diod yng Nghymru sy’n awyddus i dyfu.
 
Dywedodd Elin Wiliam, Swyddog Marchnata Cywain, “Bydd cynhyrchwyr newydd ar y stondin bob dydd sy’n ein galluogi i arddangos cymaint o gynhyrchwyr â phosib a chynyddu’r amrywiaeth o fwydydd a diodydd sydd ar gael yn y Neuadd Fwyd.
 
“Mae nifer o’r cynhyrchwyr hyn yn masnachu am y tro cyntaf felly bydd cwsmeriaid yn medru cael gafael ar rywbeth newydd sbon.
 
“Gyda’r Nadolig yn prysur agosáu, bydd nifer o’r cynhyrchwyr yn arddangos cynnyrch Nadolig, a fydd yn rhoi’r cyfle delfrydol i gwsmeriaid ddechrau paratoi am yr ŵyl neu brynu anrheg neu ddau.”
 
Dyma’r cynhyrchwyr fydd yn arddangos ar stondin Cywain yn y Neuadd Fwyd:
DYDD LLUN - 26 TACHWEDD
 
SHLIZZY
Mae cynhyrchwr y gwirodydd ffrwythau, Shlizzy, wedi datblygu’r cwmni o wneud anrhegion cartref ar gyfer teulu a ffrindiau i fod yn fusnes arallgyfeirio ar y fferm, sy’n parhau i dyfu.
 
Mae Elizabeth Jones yn mwydo jin a fodca gyda ffrwythau o fferm ei theulu ym Modfari er mwyn creu gwirodydd a siocledi - fferm a oedd yn cynnig i chi gasglu eich ffrwythau eich hunain am bron i 30 mlynedd.  
 
Gallwch yfed gwirodydd Shlizzy ar eu pennau eu hunain, gydag iâ, gyda diod feddal neu fel ychwanegiad blasus i wydraid o siampên. Dyma’r ddiod ddelfrydol i gyd-fynd gydag unrhyw achlysur arbennig - yn enwedig priodasau - gan fod Shlizzy yn cynnig yr holl ystod o wirodydd mewn meintiau bychain sy’n eu gwneud yn anrheg perffaith ar gyfer unrhyw westai, teulu neu ffrindiau.  
 
Mae’r ystod yn cynnwys afal, cyrens duon, ceirios, eirin Mair, eirin, mafon, a rhiwbob. 
 
Mae’r gwirodydd hyn yn berffaith ar gyfer unrhyw achlysur gydag amrywiaeth o feintiau, o boteli maint anrheg/parti 20ml i boteli 200ml.
 
Yn y Ffair Aeaf, bydd hefyd peli siocled a chacennau Nadolig wedi’u mwydo â gwirodydd Shlizzy ar gael i’w prynu ar wahân neu mewn basged gyda gwirodydd o’ch dewis.
Mwy o wybodaeth: www.shlizzy.co.uk
 
BARAVELLI’S
Mae’r cynhyrchwr siocled crefft, Baravelli, wedi ychwanegu gwirod coco premiwm blasus i’w ystod.
 
Mae Cocoacello yn cyfuno etifeddiaeth Eidaleg Mark Baravelli o Gonwy, gyda’r sgiliau gwneud siocled sydd wedi helpu ef a’i wraig Emma i ennill gwobrau dirifedi.
 
Mae Cocoacello yn wedd newydd ar y gwirod Eidaleg traddodiadol Limoncello, sydd wedi’i drwytho gyda choco i greu diod gain sy’n ddelfrydol fel ‘aperetif’ neu mewn coctel.
 
Er mwyn cynhyrchu’r gwirod, mae gan Baravelli’s drwydded coethi sydd wedi arwain at sefydlu adain newydd o’r busnes, sef Conwy Distillery Ltd.
 
Bydd Cocoacello ar gael i’w brynu mewn dau faint gwahanol yn y ffair aeaf: 5cl a 50cl.
 
Mwy o wybodaeth: www.baravellis.com
 
TY CARREG COOKIES
Lansiodd Katie Rosser ei busnes - Ty Carreg Cookies - fis diwethaf (Hydref) ond mae’r archebion ar gyfer ei bisgedi moethus yn cyrraedd yn aml ac yn fynych.
 
Dechreuodd Katie, sy’n byw yn Llannon, bobi bisgedi yn blentyn gyda’i mam-gu ar ei fferm yn Aberhonddu. Ei theulu a’i ffrindiau oedd yn mwynhau’r bisgedi nes iddi eu pobi fel anrhegion bychain ar gyfer priodas ei chwaer a chael y syniad o’u gwerthu.
 
Ers hynny, mae wedi dyfeisio amrywiaeth o ryseitiau ac, ar hyn o bryd, mae’n creu chwe math o fisged: siocled ac oren, Cherry Bakewell (ceirios, marsipán ac almon), siocled triphlyg, siocled tywyll a sinsir, siocled gwyn a llugaeron, a ‘Fully Loaded’ (siocled gwyn a thywyll, ceirios, rhesins a chnau cyll).
 
Mae’n pobi’r bisgedi yn ôl yr archeb ar gyfer unrhyw achlysur, gan gynnwys priodasau, partïon neu ddigwyddiadau corfforaethol. Bydd ymwelwyr stondin Cywain yn medru archebu bisgedi ar gyfer y Nadolig.
 
Gyda’r gobaith o ehangu i gyflenwi siopau lleol, bydd gwefan Ty Carreg Cookies yn fyw cyn bo hir.
 
Am ragor o fanylion: katie@tycarregcookies.co.uk
 
CASE FOR COOKING
Prin ddeufis ers cael ei lansio, bydd Case For Cooking yn arddangos ei ystod o becynnau a photiau sbeis sy’n hawdd i’w defnyddio.
 
Mae cariad at goginio a brwdfrydedd dros gynnyrch ffres wedi arwain Pete a Cathy Heritage, o Gaerfyrddin, at greu eu setiau a’u ryseitiau sy’n cynnig ffordd ddifyr a chost effeithiol o roi blas ar amser bwyd yn y cartref.
 
Mae’r Pecynnau yn cynnwys sbeisiau a ryseitiau ar gyfer coginio Cig Eidion Blas Oren a Basil, Cyw Iar Menyn, Porc Sbeislyd, a Chyri Llysiau, ac mae’r Potiau yn rhoi’r gyfrinach i bobl ar sut i greu past cyri i goginio’r cyri cig, bwyd môr, neu lysiau o’u dewis.
 
Mae pob Pecyn a Phot yn cynnwys rysáit sy’n hawdd i’w ddilyn a’r union sbeisiau a pherlysiau sydd eu hangen i greu pryd mwy nag unwaith. Does dim angen profiad coginio, dim ond rhai cynhwysion syml ac archwaeth iach am fwyd!
 
Mwy o wybodaeth: www.caseforcooking.co.uk
 
DYDD MAWRTH - 27 TACHWEDD
 
GRANDMA’S CUPBOARD
Mae defnyddio seidr i wneud Calvados yn rhywbeth y mae teulu Sebastien Davy yn Llydaw wedi’i wneud ers cenedlaethau.
 
Erbyn hyn, mae’r athro o Landudno yn defnyddio’r sgiliau hyn i gynhyrchu gwirodydd gyda fodca, rym a jin. Wedi cael eu datblygu i’w mwynhau ar eu pennau eu hunain, maen nhw’n ychwanegiad dyfeisgar neu’n flasus mewn coctel.
 
Ar hyn o bryd, mae yna 13 gwirod yn ystod Grandma’s Cupboard, gan gynnwys, Fodca a Mafon; Fodca, Oren a Choffi; Rym, Leim a Mint; Rym a Ffrwythau Trofannol; Jin, Rhiwbob ac Ysgawen; a Jin ac Aeron Coch.
 
Bydd ymwelwyr y Ffair Aeaf hefyd yn medru prynu poteli mewn meintiau bychain i lenwi’r hosan Nadolig yn ogystal â phecynnau ‘darganfod’ a phecynnau coctel.
 
Mwy o wybodaeth: www.grandmascupboard.co.uk
 
MEDD MYNYDD/ MOUNTAIN MEAD
Wedi’i lansio ym mis Awst (2018), mae Medd Mynydd/Mountain Mead yn rhoi gwedd newydd ar y ddiod mêl hynafol.
 
Ar y dechrau, diddordeb ydoedd i Mike Cooke a Jacob Millner - un yn drydanwr a’r llall yn trin coed- ond mae eisoes yn fusnes llwyddiannus sydd wedi ennill gwobrau.
 
Mae Mike, sy’n wenynwr ei hun, yn awyddus i gefnogi gwenynwyr Cymru, ac mae’r medd yn cael ei wneud yn y dull traddodiadol drwy eplesu mêl Cymreig wedi’i gymysgu â dŵr.
 
Mae yna dri math o fedd sydd wedi cael eu henwi ar ôl yr adar sydd ar restr goch Adar o Bryder Cadwraethol. Mae Gylfinir yn fedd gymharol sych; mae Melyn yr Eithin hefyd yn fedd gymharol sych, ac mae Telor y Coed yn fedd gymharol felys.
 
Gydag adeg y Nadolig yn prysur agosáu, mae’r ddau, gyda’u medd-dy yn Eryri, hefyd yn gweithio ar ryddhau medd Nadoligaidd arbennig cyn bo hir.
 
Mwy o wybodaeth: www.mountainmead.co.uk
 
SOMETHING SWEET WITHOUT WHEAT / GORLAN’S GLUTEN FREE 
Mae’r tri mis diwethaf wedi bod yn brysur iawn i Gwenno Lloyd Jones, pobydd newydd sy’n creu cacennau a bisgedi heb glwten sy’n boblogaidd iawn, o ogledd Cymru i’r Amwythig.
 
Mae gan Gwenno, y pobydd cartref, anoddefiad tuag at glwten a dechreuodd drwy ddyfeisio ryseitiau ar gyfer ei ffrindiau a’i theulu. Cafodd flas ar y byd masnachu yng Ngŵyl Fwyd Menai ac nid yw wedi cael cyfle i edrych yn ôl gan ei bod yn cyflenwi caffis lleol ac yn creu cacennau pen-blwydd a bwydydd ar gyfer partïon heb glwten.
 
Mae’n newid gyrfa o fod yn Swyddog llywodraethol clinigol meddygfeydd i bobi llawn amser o dan yr enw Something Sweet Without Wheat / Gorlan’s Gluten Free. Mae Gwenno yn creu amrywiaeth o gacennau, pastai, bara, a thartenni; ac yn ddiweddar mae wedi dysgu sut i wneud toes choux heb glwten yn yr ysgol goginio boblogaidd - River Cottage Cookery School.
 
Ar stondin Cywain, bydd gan Gwenno, sydd wedi sefydlu’i busnes yng Nghlwt y Bont yng Ngwynedd, amrywiaeth o bastai heb glwten, gan gynnwys, mins peis, tartenni a phastai melys a sawrus.
 
BROOKSGROVE FARM
Mae cannoedd o bobl yn ymweld â fferm Brooksgrove ger Hwlffordd bob blwyddyn i bigo ffrwythau tymhorol y fferm deuluol ac ymweld â’r ‘Pumpkin Patch’ poblogaidd.
 
Bellach mae’r ffrwythau blasus hynny wedi cael eu gwneud yn ystod o suropau ffrwythau sy’n amlbwrpas yn naturiol. Mae’r suropau, sydd wedi’u creu gan ddefnyddio ffrwythau ac ychydig o siwgr yn unig, yn ddelfrydol ar grempog, ar hufen iâ, neu mewn uwd neu iogwrt. Gallwch greu diod flasus a ffrwythus drwy eu hychwanegu at ddiod o’ch dewis.
 
Mae nifer o suropau ar gael - mefus, mafon, afal ac eirin ysgaw- ac mae mwy ar y ffordd.
 
Mwy o wybodaeth: www.brooksgrove.co.uk
 
MABEL GEORGE ORIGINAL FUDGE
Wrth edrych am gyfeiriad newydd ac wedi’i hysbrydoli gan ei mam-gu, mae Sally Harvey wedi troi ei chyffug cartref yn fusnes.
 
Mae’r ryseitiau cyffug y mae wedi’u dyfeisio yn ei chegin yn Sir Benfro yn boblogaidd iawn gyda chwsmeriaid a beirniaid - mae’r Cyffug Coesynnau Sinsir wedi dod â llwyddiant iddi eleni yng Ngwobrau Great Taste.
 
Ar hyn o bryd, mae yna wyth math o gyffug Mabel George Original Fudge: Halen Môr Cymreig, Ceulion hufen, Coesynnau Sinsir, Siocled, Fanila, Rym a Rhesins, Mêl, a Choffi.
 
Mae Sally’n defnyddio cymaint o gynhwysion Cymreig â phosib - gan gynnwys mêl o Sir Benfro - ac mae hefyd yn gweithio ar gyffug Nadoligaidd arbennig y mae’n gobeithio y bydd yn barod erbyn y Ffair Aeaf.
 
Am ragor o fanylion: 0797 5553644

Our latest tweets