Cyfres o Ddigwyddiadau Twristiaeth a Lletygarwch yn dod a Cynyrchwyr a Phrynnwyr Ynghyd ar Draws Cymru

21 Tachwedd 2018
Nod cyfres o ddigwyddiadau a gynhelir gan Cywain yw dod â chynhyrchwyr a phrynwyr at ei gilydd o bob cwr o Gymru.

Mae'r digwyddiadau, a gynhaliwyd mewn lleoliadau hamddenol a blasu a sesiynau creadigol, eisoes wedi llwyddo i greu cysylltiadau newydd o fewn y sector Twristiaeth a Lletygarwch yng Nghymru.

Darllenwch ymlaen i ddysgu mwy am y tri digwyddiad a gynhaliwyd eisoes, gan roi syniad o'r hyn i'w ddisgwyl mewn digwyddiadau yn y dyfodol.

Uwchgynhadledd Twristiaeth Sir Gaerfyrddin - 17 Hydref 2018

Mynychodd 10 o gleientiaid Cywain Uwchgynhadledd Twristiaeth Sir Gaerfyrddin o dan faner Cywain i hyrwyddo a gwerthu eu cynnyrch. Cyflwynwyd sesiwn 'Talk and Taste' llwyddiannus iawn gan feirniad bwyd, Simon Wright, yn ogystal â'r deg cynhyrchydd. Roedd hwn yn ddigwyddiad gwych i gleientiaid gael mynediad i farchnadoedd newydd i'w gwerthu o fewn y sector Twristiaeth a Lletygarwch yn Sir Gaerfyrddin.

Digwyddiad Gate2Plate - 5ed o Dachwedd 2018

Mynychodd 17 o fusnesau Twristiaeth a Lletygarwch o bob rhan o Dde Orllewin Cymru ddigwyddiad Gate2Plate i ymweld â detholiad o fusnesau bwyd yn y rhanbarth. Roedd yr ymweliad yn cynnwys taith o gwmpas Coles Brewery, Preseli Bluestone Meats a Jabajak Vineyard a hefyd sgwrs dros ginio gan Caws Geifr Sir Benfro a Fferm Brooksgrove. Roedd y diwrnod yn llwyddiant ysgubol ac yn gyfle i hyrwyddo'r cynnyrch gwych sydd ar gael yn yr ardal ac yn annog y sector twristiaeth i ymgorffori mwy o gynnyrch lleol yn eu bwydlenni.

Cwrdd â'r Cynhyrchydd - Canolfan Crefft Corris - 13eg Tachwedd 2018

 
Trefnwyd y digwyddiad hwn mewn partneriaeth â Thwristiaeth Canolbarth Cymru ac roedd yn agored i fentrau twristiaeth a darparwyr lletygarwch ledled y rhanbarth, rhoddodd y digwyddiad, oedd am ddim, gyfle i fusnesau gwrdd â chynhyrchwyr bwyd a diod leol fel rhan o hwb i gynyddu faint o gynnyrch Cymreig a gynigir i ymwelwyr. Trefnwyd amryw o weithdai a theithiau yn ystod y dydd gan gynnwys gweithdy gwneud hamper bwyd; gweithdy gwneud siocled gan Chocablock; Taith gan Winllan Dyfi ac awgrymiadau ar wneud bwydydd cynnes i westeion gan Food Skils Cymru. Roedd y digwyddiad yn llwyddiant mawr gyda thros 90 yn bresennol a gwnaed llawer o gysylltiadau a gwerthiannau newydd yn ystod y dydd.

Our latest tweets